Hopp til hovedinnhold

Lønnsutvikling i foreldrepermisjon

Har du rett til lønnsøkning mens du er i lønnet foreldrepermisjon?

Ja, du har fortsatt rett til lønnsøkning selv om du er i lønnet foreldrepermisjon. Når du er i lønnet permisjon, som foreldrepermisjon, skal du ha muligheten til å få økning i lønnen din på samme måte som kollegene dine som er på jobb. Selv om du midlertidig er unntatt fra arbeid med lønn, har du fremdeles et gyldig arbeidsforhold. Dette betyr at du ikke skal bli nektet lønnsøkning på grunn av foreldrepermisjonen din. I et likestillingsperspektiv er det viktig at lønnet foreldrepermisjon ikke fører til at du får mindre lønnsutvikling enn kollegaene dine.

Etter lønnsforhandlingene i Norge i 2008 ble det etablert en praksis der arbeidsgiverne i store tariffområder skulle vurdere lønnsøkning også for ansatte som var i lønnet permisjon, inkludert foreldrepermisjon. Det faktum at du er i foreldrepermisjon er ikke i seg selv en gyldig grunn til å nekte deg en lønnsøkning. Mengden og hvordan den økte lønnen gis (fordelingen av generelle og individuelle tillegg) er imidlertid noe som diskuteres mellom Psykologforeningen og arbeidsgiverne på lokalt nivå. Foreningen mener at medlemmer i lønnet foreldrepermisjon bør få samme lønnsøkning som om de var på jobb. Ideelt sett skulle du også ha fått et individuelt tillegg. Det er dessverre ikke mulig å endre forhandlingsresultatene når forhandlingene allerede er avsluttet.

I ditt tilfelle, der det ble avtalt et generelt lønnstillegg for psykologene, skulle du ha fått dette fra 1. mai. Dette ville også vært tilfellet hvis du hadde fått et individuelt tillegg. Dette følger av forhandlingspraksis, hvor alle som omfattes av forhandlingene får den samme datoen for lønnsøkningen. Dette gjelder med mindre det er spesielle omstendigheter som rettferdiggjør en annen tilnærming, og dette må i så fall være dokumentert i forhandlingsprotokollen. Hvis du ønsker å motta det generelle lønnstillegget, kan du ta opp saken med arbeidsgiveren din og også be foreningens tillitsvalgte om å undersøke situasjonen du har opplevd.