Hopp til hovedinnhold

Avlevering av pasientjournaler til Norsk helsearkiv – midlertidig ordning for kompensasjon forlenget

illustrasjon_arbeidsliv

Den midlertidige ordningen hvor Helsedirektoratet betaler for deler av avleveringsprosessen er nå forlenget innenfor rammene av bevilget budsjett for 2024. 

Den 1. oktober 2021 ble det etablert en ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet. Ordningen omfatter også innlevering av pasientjournaler ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning.

Formålet med den nye ordningen er å gjøre pasientjournaler tilgjengelig for pasienten og nye behandlere for å sikre innsynsynsrett, retting, sletting og ytelse av helsehjelp.

Når en virksomhet overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, har virksomheten plikt til å avlevere journalene til den nasjonale ordningen, jf. forskrift om pasientjournal § 17 (lovdata.no).

Ved tap av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan Statens helsetilsyn pålegge innlevering av journalmaterialet, jf. helsepersonelloven § 62a (lovdata.no). I begge tilfeller skal virksomheten ta kontakt med Norsk helsearkiv for avtale og veiledning om innlevering av aktuelt materiale. 

Forlenger midlertidig ordning

Helsedirektoratet etablerte i 2023 en midlertidig ordning som gjør det teknisk mulig å digitalt avlevere pasientjournalmateriale til Norsk helsearkiv. Direktoratet inngikk avtale med tre tjenesteleverandører for å ta imot databaser, hente ut hver pasientjournal og få disse oversendt til Norsk helsearkiv i PDF-format.

Disse leverandørene har utviklet løsninger for konvertering av pasientjournalene til avkrevet format i PDF. Disse leverandørene kan også konvertere journaler fra andre EPJ-leverandører for avlevering til Norsk helsearkiv. 

De tre leverandørene

Aspit journalsystemer (psykbase)

Pridok EPJ 

Arko Journalprogram for terapeuter

Helsedirektoratet har tidligere opplyst at de vil dekke utgiftene til å hente data ut fra databasene, konvertering og massegenerering for overføring av pasientjournaler fra de tre tjenesteleverandørene over til Norsk helsearkiv for innlevering av journaler ut året 2023.

Helsedirektoratet dekker ikke utgifter knyttet til psykologens avlevering til EPJ-leverandør, eller oppbevaring av pasientjournaler frem til avleveringstidspunkt. 

Ordningen hvor Helsedirektoratet betaler for deler av avleveringsprosessen er nå forlenget innenfor rammen av budsjettmidlene som er satt av til formålet i 2024.

Dette innebærer at det er usikkert hvor lenge Helsedirektoratet vil dekke disse kostnadene. ASPIT/Psykbase har imidlertid utviklet løsninger som vil gjøre det mindre kostnadskrevende med avlevering av pasientjournaler i riktig format i tiden fremover.  

Avslutte privatpraksis – pasientjournal Krav om tilknytning til helsenett for alle avtalespesialister