Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i rus- og avhengighetspsykologi og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse.

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjon og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i rus og avhengighetspsykologi
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner, samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen og faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis,  veiledning og skriftlig arbeid er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

2. Beskrivelse

2.1 Funksjon og virkeområde

Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi skal gi psykologer som skal oppnå en annen spesialitet enn rus- og avhengighetspsykologi økte forutsetninger for å arbeide med utredning, behandling og rehabilitering av rus- og avhengighetsproblemer innenfor de ulike psykologtjenestene.

Kunnskapsgrunnlaget for rus- og avhengighetspsykologisk praksis er integrasjonen mellom psykologfaglig ekspertise og den beste tilgjengelige kunnskap om rusens funksjoner, ulike rusmidlers fysiologiske, psykologiske og sosiale virkning sett i sammenheng med brukernes egenskaper, bakgrunn og målsettinger.

Det valgfrie programmet skal fremme psykologens samarbeidsevne med brukere, pårørende, andre relevante fagpersoner og instanser.

2.2 Målgruppe

Valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi er godkjent for psykologer som skal bli spesialister i voksenpsykologi, eldrepsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, habiliteringspsykologi eller arbeidspsykologi. Fellesprogrammet må være gjennomført før oppstart av valgfritt program. 

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

I denne delen av målbeskrivelsen vil det forventede læringsutbyttet (kompetansene) beskrives. Kompetansene utvikles gjennom ulike læringsaktiviteter, som blir beskrevet under avsnittet om utdanningsaktiviteter. 

Etter valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi forventes det at psykologene har fått økte kunnskaper og ferdigheter slik at de både kan identifisere og adressere utfordringene for personer med rus- og avhengighetsproblematikk.

3.1 Spesifikke kunnskaper

Etter å ha gjennomført valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi skal psykologen ha kunnskap om:

 • Begreper som betegner arbeidet innen rus- og avhengighet
 • Psykologens rolle
 • Kompliserende faktorer i arbeidet med screening og identifisering av rusmiddelbruk
 • Epidemiologi
 • Fysiologiske, sosiale, utløsende, opprettholdende og beskyttende faktorer
 • Rusens funksjon
 • Rusmiddelbrukens ulike faser
 • Systemisk tenkning og betydningen av familie og nettverk for endring
 • Psykoedukasjon og rådgivning til pårørende, samt hvordan best ivareta barn som pårørende
 • Betydningen av kjønn i endringsarbeidet
 • Etablering av behandlingsallianse med pasienter som blir stigmatisert ved ikke-konfronterende samtaler
 • Behandling ved hjelp av korttidsintervensjoner
 • Kompleksiteten tilknyttet kartlegging og utredning
 • Sammenhengen mellom rusmiddelbruk, psykisk og somatisk helse
 • Bredden i behandlingstilbudet til pasienter med rusproblematikk
 • Endringsprosesser og arbeidsformer i terapeutisk arbeid. Hvordan velge relevant behandlingsmetode og planlegge behandlingsforløp på bakgrunn av en faglig vurdering?
 • Psykisk helse i et livsløpsperspektiv og hvordan vansker og utfordringer i barne- og ungdomsårene kan påvirke psykisk helse i voksen alder

3.2 Spesifikke ferdigheter

Etter gjennomført valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi skal psykologen ha videreutviklet ferdigheter i å:

 • Gjennomføre screening og kartlegging av rus og avhengighetsproblemer, samt se dette opp mot en helhetlig utredning
 • Vurdere alvorlighetsgrad og hvilken betydning personens rus og avhengighet har for videre behandlingsbehov
 • Anvende retningslinjer, veiledere og behandlingsmanualer som omhandler rus og avhengighet
 • Benytte motiverende samtalemetoder, motiverende intervju eller endringsfokusert rådgivning
 • Inngå forpliktende samarbeid med andre tjenesteytere og anvende tilgjengelige ressurser for å yte tjenester til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk
 • Utforme ulike rapporter og formidle resultater til brukeren av tjenestene, deres familie og samarbeidende instanser på en måte som blir nyttig for pasienter med rus og avhengighetsproblematikk
 • Påvirke rammene for virksomheten slik at disse personene og pårørende kan ivaretas
 • Formidle psykologfaglig kunnskap til andre faggrupper gjennom veiledning/konsultasjon, undervisning og tverrfaglig samarbeid

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Det er knyttet ett årsverk praksis til valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi. Psykologen må få klinisk erfaring med rus- og avhengighetsproblematikk med individer, grupper eller systemer i løpet av dette året.

4.2 Veiledning

Det er krav om 60 timer veiledning tilknyttet valgfritt program i rus- og avhengighetspsykologi. 

60 timer veiledning skal gis av spesialist i rus- og avhengighetspsykologi. Veileder som ikke er rus- og avhengighetsspesialist må forhåndsgodkjennes av fagutvalget for rus- og avhengighetspsykologi.

4.3 Kurs

Kursrekken er på totalt 64 timer fordelt på fire samlinger, og strekker seg over ett år. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig. I det valgfrie programmet legges det vekt på forståelse av og tilnærminger rettet mot brukere med alvorlige og sammensatte vansker.

Kurs 1: Innføring i rusmiddelbruk og avhengighet

Samlingen har som mål å gi deltakerne en generell innføring i og forståelse av behandling av rus og avhengighetstilstander.

 • Etter denne samlingen skal psykologen ha kunnskap om:
 • Epidemiologi
 • Avhengighetsforståelse; fysiologisk, psykologisk og sosialt
 • Ulike sider ved rus og avhengighet
 • Rusmiddelbruk som kompliserende faktor i det differensialdiagnostiske arbeidet
 • Begrepsbrukens betydning for holdningsdannelse
 • Psykologens rolle i forebyggende arbeid og tidlig intervensjon
 • Betydningen av samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
 • Hvordan og hvor personer med rus og avhengighetsproblemer best kan ivaretas
 • Sentrale retningslinjer og veiledere tilknyttet rus og avhengighetsfaglig arbeid

Kurs 2: Motiverende samtalemetoder ved rus- og avhengighetstilstander

Samlingen vil omhandle bruk av psykoedukasjon, både til personer med rus og avhengighetsproblemer og til pårørende. Videre vil arbeid med motivasjon og ambivalens være sentralt.

Etter denne samlingen skal psykologen ha kunnskap om:

 • Motiverende samtalemetoder, motiverende intervju eller endringsfokusert rådgivning
 • Holdninger til behandling som er nyttige i møter med personer med rus og avhengighetsproblemer
 • Psykoedukasjon, både til personer med rus og avhengighetsproblemer og til pårørende

Kurs 3: Rusens funksjon - Screening, identifisering og behandlingsplanlegging

Samlingen vil fokusere på ulike hjelperedskap tilknyttet screening av rus og avhengighetstilstander.  

Etter denne samlingen skal psykologen ha kunnskap om:

 • Ulike verktøy for screening av rus- og avhengighetstilstander
 • Hvilken funksjon bruken og tilstanden kan ha i den enkeltes liv
 • Hvilken betydning dette har for planlegging og gjennomføring av tiltak

Kurs 4: Familie og nettverk, med spesielt fokus på barneperspektivet

 • Samlingen vil fokusere på betydningen av å se rus- og avhengighetsproblemer inn i en større sammenheng.
 • Etter denne samlingen skal psykologen ha kunnskap om:
 • Betydningen av familie, nettverk og kulturell tilhørighet
 • Ivaretakelse av barn, uavhengig av om de selv har etablert rus- og avhengighetsproblemer, eller er pårørende til personer med rus- og avhengighetsproblemer
Kurskalender (meld deg på her)