Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse.

2. Beskrivelse

Det valgfrie programmet skal primært gi psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge økt kompetanse i psykologfaglig arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet skal kvalifisere deltakerne til å kunne arbeide med barn, ungdommer og familier på tvers av ulike kontekster hvor disse er klienter. Programmet gir økt kompetanse i å forstå og anvende utviklingspsykologiske og systemiske perspektiver på psykologfaglig arbeid.

2.1  Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer med erfaring fra andre tjenesteområder enn psykisk helsevern for barn og unge. Programmet er relevant for psykologer i kommunale tjenester, samt barne- og familievern, og som ønsker økt kompetanse i anvendelse av sin psykologkompetanse i arbeid med barn, ungdom og familier. Programmet er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester (for eksempel sykehus) og med barn som pårørendearbeid.

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

Gjennom praksis, veiledning og kurs forventes det at psykologene utvikler sine kunnskaper om barnets rolle i sitt omsorgssystem og ferdigheter i å kommunisere med barn, ungdom og familier med spesielt fokus på ivaretakelse av barns perspektiver.

3.1 Spesifikke kunnskaper

Det forventes at deltakelse på det valgfrie programmet gir deltakerne:

 • Økt kunnskap om endringsprosesser og arbeidsformer i terapeutisk arbeid med barn og ungdom, foreldre og familien som helhet
 • Økt kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse påvirker barn, hvordan samtale med barn om foreldres psykiske sykdom og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke

3.2 Spesifikke ferdigheter

Det forventes at deltakelse på det valgfrie programmet gir deltakerne:

 • Økte ferdigheter i å skape terapeutisk allianse med barn og ungdom, samt deres omsorgspersoner
 • Økte ferdigheter i å gjennomføre ivaretagende, helsefremmende og utviklingsstøttende samtaler når barn er til stede

4. Utdanningsaktivitetene

Det valgfrie programmet består av praksis, veiledning og kurs. Det stilles særskilte krav til relevant praksis, og at psykologene legger fram videomateriale fra egne samtaler. Det anbefales at kurstilbyder setter opp forslag til litteraturliste.
Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis. Praksis, kurs og veiledning er arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter.

4.1 Praksis

Psykologen skal være i samtidig praksis hvor terapeutisk arbeid med barn og unge og familier er blant psykologens hovedoppgaver.

4.2 Veiledning

Det kreves veiledning parallelt med praksisforløp. Veiledning på aktuelle behandlingsforløp skal ha et omfang på minimum 60 timer. Veileder må ha tilstrekkelig kompetanse eller erfaring fra arbeid med barn og unge og familier, tilsvarende spesialitet i barne- og ungdomspsykologi eller familiepsykologi.
Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. 

4.3 Kurs 

Målet med kursene (4 samlinger på til sammen 64 timer) er å øke deltakernes forutsetninger for å samtale med barn og unge og familier. Det skal i løpet av kursrekken formidles brukererfaring. Det skal være en sammenheng mellom kurssekvensene og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Det vil gis anledning til å øve på å gjennomføre samtaler. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

Kurs 1: Barnesamtale (2 dager)

Målet med samlingen er å gi økte ferdigheter i hvordan få kontakt med og ivareta barn gjennom samtale. Samlingen skal også gi kunnskap om hvordan utviklingspsykologisk kunnskap integreres i ulike samtaleteknikker. 

Etter samlingen skal psykologen:

 • Ha økte ferdigheter i bruk av utviklingsstøttende behandlingsmetoder, for eksempel samtaleteknikker, lek, narrativer og metaforer.
 • Ha økte ferdigheter i bruk av terapeutiske materialer rettet mot barn, som for eksempel bruk av visuelle og kreative hjelpemidler.
 • Ha økte ferdigheter i metoder for å utforske barnets perspektiv og skape medvirkning
 • Ha økt ferdigheter om samtaleteknikker tilpasset barn med nevrokognitive utviklingsutfordringer

Kurs 2: Familiesamtale (2 dager)

Målet for samlingen er utvikling av psykologens ferdigheter i å gjennomføre familiesamtaler med spesiell oppmerksomhet på barnets perspektiv.

Etter samlingen skal psykologen:

 • Ha økte ferdigheter i å ivareta barnet i samtaler der barnet betraktes som «problemet» og/eller der foreldre har egne vansker
 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk
 • Ha økte ferdigheter i å samtale med barn og foreldre om foreldres psykiske sykdom
 • Ha økte ferdigheter i å drive psykoedukasjon med foreldre, samt økte ferdigheter i å drive foreldreveiledning

Kurs 3: Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier i risiko (2 dager)  

Målet for denne samlingen er å få økt kunnskap om barnet i sitt omsorgssystem, barn som pårørende og risikovurderinger knyttet til barnet og dets omsorgssituasjon.

Etter samlingen skal psykologen:

 • Ha kunnskap om hvordan foreldres psykiske helse og fungering påvirker barn, og hvilke sårbarhetsfaktorer man skal være oppmerksom på hos barn av psykisk syke og/eller volds og/eller avhengighetsproblematikk

 • Ha økte ferdigheter i å vurdere risikofaktorer i barnets omsorgssystem 


Kurs 4: Ungdomssamtale (2 dager) 

Målet med denne samlingen er økt forståelse og ferdigheter i kommunikasjon med ungdom. 

Etter samlingen skal psykologen:

 • Ha økt forståelse om utviklingstemaer i ungdomstiden
 • Ha økte ferdigheter i kontaktetablering med og involvering av ungdommen
 • Ha økte ferdigheter i å kommunisere med ungdommer det er vanskelig å nå
 • Ha økt forståelse for rådende helsejuss i ungdomstiden
Kurskalender (meld deg på her)