Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i parterapi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet
kompetanse

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjon og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i systembasert arbeid med familier
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner. Det gir grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og
samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre forventet læringsutbytte for det valgfrie programmet og hvilke krav som stilles til
deltakerne.

2. Beskrivelse av valgfritt program i parterapi

2.1 Funksjon og virkeområde

Programmet har som mål å gi økt kompetanse i parterapi for psykologer som arbeider innen ulike tjenesteområder.

2.2 Målgruppe og krav til forkunnskap

Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som skal bli spesialister og som ønsker mer kunnskap om parterapi. Det er krav til at psykologene som skal ta dette valgfrie programmet har gjennomført obligatorisk program til egen spesialitet (programmet kan likevel ikke godkjennes som valgfritt program til alle spesialiteter. Se  oversikt  over hvilke valgfrie program som er godkjent til de ulike spesialiteten).

Programmet er godkjent som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

Gjennom praksis, veiledning og kurs forventes det at psykologene utvikler sin kompetanse i å arbeide med par i sin psykologpraksis.

3.1 Spesifikke kunnskaper

Psykologene vil få økte kunnskaper om:

 • Når parterapi er relevant og nødvendig metode
 • Forståelse av parrelasjonen og hvordan parrelasjonen påvirker individet og andre relasjoner
 • Ulike faktorer som påvirker parrelasjonen som psykisk sykdom, somatisk sykdom, traumer, vold, rus etc.
 • Strukturelle faktorers betydning for parforhold (arbeid, arbeidsfordeling, økonomi)
 • Parrelasjonen i et flergenerasjonsperspektiv
 • Konflikthåndtering
 • Sexologi
 • Ulike former for parterapi

3.2 Spesifikke ferdigheter

Psykologene vil få økte ferdigheter i å:

 • Utvise god rolleforståelse
 • Gi gode rammer for kommunikasjon
 • Arbeide med tabubelagte temaer i parforholdet
 • Få paret til å se sitt eget og ta den andres perspektiv
 • Hjelpe foreldre til å forstå hvordan egen konflikt påvirker barn og andre i nære relasjoner
 • Samtale med skilte foreldre

4. Utdanningsaktivitetene

Det valgfrie programmet består av praksis, veiledning og kurs. Det stilles særskilte krav til relevant praksis, og at psykologene legger fram videomateriale fra egne samtaler. Det anbefales at kurstilbyder setter opp forslag til litteraturliste. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men sammen er praksis, veiledning og kurs arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter.

4.1 Praksis

Psykologen skal være i praksis hvor terapeutisk arbeid av kortere og lengre varighet
med par tilsvarer 20 % av stilling.

4.2 Veiledning

Det stilles krav til 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Veileder skal være spesialist i familiepsykologi eller særskilt godkjent
av fagutvalget. Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning

4.3 Kurs

Målet med kursene (4 samlinger på til sammen 64 timer) er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med par. Det skal være en sammenheng mellom
kursekvensene og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.

Kurs 1: Grunnleggende forståelse av parrelasjoner (2 dager)

Etter den første samlingen vil deltakerne ha økte kunnskaper om:

 • I hvilke sammenhenger/tilfeller parterapi er relevant og nødvendig metode for å bidra til endring for pasienter med ulike psykiske plager eller lidelser.
 • Barrierer og muligheter for å drive parterapeutisk praksis i systemer der paret ikke er primærklient (retningslinjer, oppdragsbeskrivelser etc.)
 • Hvordan parrelasjonen påvirker individet og andre relasjoner
 • Ulike faktorer som påvirker parrelasjonen som psykisk sykdom, somatisk sykdom, traumer, vold, rus etc.
 • Parterapi når relasjonen er preget av ulik makt (patriarkalske familier etc.), kjønnsroller og kjønnskamp
 • Parrelasjonen i et flergenerasjonsperspektiv
 • Hvordan initiere parterapi og hvordan gjennomføre førstegangssamtale med par

Kurs 2 og 3: Metoder i parterapi (4 dager 2 + 2)

Etter kurs 2 og 3 vil deltakerne ha økte forutsetninger for å:

 • Gjennomføre parterapeutiske intervensjoner som narrative metoder, emosjonsfokuserte metoder etc
 • Gjennomføre parterapeutiske intervensjoner når konflikt oppstår i terapirommet
 • Hjelpe foreldre til å forstå hvordan egen konflikt påvirker barn og andre i nære relasjoner

I løpet av disse to samlingene vil deltakerne gjøres kjent med ulike parterapeutiske metoder og de vil få anledning til å øve på gjennomføring av parterapeutiske metoder med realistiske intervensjoner.

Kurs 4: Strukturelle faktorer, seksualitet og tabuer i parforhold (2 dager)

Etter samling 4 vil deltakerne ha økte kunnskaper om strukturelle faktorers (arbeid,
arbeidsfordeling, økonomi) betydning for parforhold.

Etter samling 4 vil psykologene ha økt forståelse for betydning av sex og hvilke faktorer som påvirker seksualitet. Det er et mål at samlingen skal bidra til at deltakerne opplever økt trygghet i å snakke om temaer som omhandler seksualitet og tabuer i parforhold og at de kan skape rammer for at paret kan ta opp temaer som omhandler seksualitet og tabuer i parforhold

Kurskalender (meld deg på her)