Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i organisasjon og ledelse

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i organisasjon og ledelse og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse. 

Dokumentet skal beskrive:

 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i organisasjon og ledelse
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Norsk psykologforening forutsetter at all utdanningsvirksomhet baserer seg på dette prinsippet.

2. Beskrivelse

Det valgfrie programmet i organisasjon og ledelse skal kvalifisere deltakerne til å kunne bidra mer til faglig og organisatorisk utvikling på arbeidsplassen, og til å kunne gå inn i lederroller i ulike sektorer.

Gjennom programmet vil psykologers kompetanse fra grunn- og videreutdanning knyttes til organisasjonsutvikling, lederutvikling og ledelse.
Programmet vil også styrke kompetansen til psykologer innen områder som ikke naturlig tilhører psykologenes grunnkompetanse, for eksempel rekruttering, økonomi og ressursstyring.

Programmet skal gi kunnskap om ulike systemer og organisasjonsmodeller, og om hvordan disse finansieres, styres og kan utvikles.
Deltakerne får vurdert sine egne forutsetninger for å ta en lederrolle gjennom bruk av evidensbaserte verktøy, og programmet skal bidra til at psykologene vurderer om ledelse er noe de ønsker å ta ansvar for.

Programmet svarer på et ønske fra flere fagutvalg om et sterkere fokus på organisasjon og ledelse, samt en tidligere høring, der det fra arbeidsgiversiden ble etterlyst at flere psykologer tar ledelsesansvar.

2.1 Målgruppe

Programmet er rettet mot psykologer som ønsker å bidra til å utvikle organisasjoner og god ledelse. Det inngår i spesialistutdanningen eller kan tas som en vedlikeholdsaktivitet av spesialister som ønsker mer kunnskap og ferdigheter relevant for ledelse. Det er ingen spesifikke krav til forkunnskaper utover psykologutdanningen. Det vil også være nyttig for nye ledere som ønsker en økt forståelse for lederoppgaver og organisatoriske sammenhenger. Programmet kan ikke godkjennes som en del av spesialiteten i organisasjonspsykologi.

Psykologspesialister kan søke opptak til programmet som vedlikeholdsaktivitet. Det stilles krav til deltakelse i gruppeveiledning i tilknytning til kursene.

3. Forventet læringsutbytte

Programmet skal:

 • Gi økte forutsetninger for deltakelse i organisasjonsutvikling, gå inn i prosjektledelse, og anvende eget fag for å skape bærekraftige resultater for virksomheten
 • Gi økt forståelse for hvordan:
  - Grupper og organisasjoner fungerer
  - Grupper og organisasjoner kan påvirkes og utvikles
  - Motivere, forberede og kvalifisere psykologer under spesialisering og psykologspesialister til å gå inn i ledelse og påta seg formelle lederroller

3.1 Spesifikke kunnskaper

Etter å ha deltatt på programmet forventes det at psykologene:

 • Forstår psykologers forutsetninger for, og kunne redegjøre for egne forutsetninger for lederroller
 • Kan redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Kjenner til ulike styringsformer, organisasjonsformer og styringsstrukturer i offentlig og privat sektor
 • Kan forklare hvordan motivasjon og engasjement utvikles og vedlikeholdes
 • Kan redegjøre for prinsipper om sosial påvirkning
 • Kjenner til sentrale teorier om team og teamutvikling og kunne gjøre rede for hva som kjennetegner effektive team
 • Kan gjøre rede for kritiske elementer i en seleksjonsprosess

3.2 Spesifikke ferdigheter

Etter å ha deltatt på programmet forventes det at psykologene:

 • Kan gjennomføre intervensjoner for relevante organisasjonsutfordringer
 • Kan bidra i utforming og iverksetting av strategier og planer for virksomheten
 • Kan legge til rette for og lede effektive teamprosesser
 • Kan gjennomføre en stillingsanalyse, lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon, og gjennomføre en effektiv ansettelsesprosess
 • Kan anvende personlige styrker og har blitt bevisst sine svakheter i utøvelse av lederskap

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Det kreves 1 års praksis til det valgfrie programmet.

Relevant praksis er prosjektarbeid/oppgaver som er nyttige for virksomheten og som gir innsikt i ledelsesoppgaver, som for eksempel endringsarbeid, kvalitetsarbeid, resultat og oppfølgingsarbeid, m.m.

Praksis i ulike typer av virksomheter godkjennes. Det er en forutsetning at psykologen jobber i en organisasjon. Det forutsettes, og må kunne dokumenteres via praksisattest, at psykologen har arbeidsoppgaver som er relevante for innholdet i kursprogrammet.

Eksempler på relevante arbeidsoppgaver er alle former for ledelse, inkludert prosjektledelse, teamledelse eller faglig ledelse. Likeledes vil ulike former for utviklingsarbeid, eks. kvalitetsutviklingsarbeid, samt en rolle der konsultasjon inngår være relevant.

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. 32 timer av veiledningen organiseres i veiledningsgrupper som er knyttet til de fire kurssamlingene. Det legges vekt på oppfølging og erfaringsdeling knyttet til deltakernes jobboppgaver/utfordringer og de prosjektoppgavene som er en del av det valgfrie programmet. Veileder skal være spesialist i organisasjonspsykologi, eller annen spesialist med bred erfaring innen fagområdet.

Psykologens utvikling blir vurdert av veileder(e) underveis i utdanningen og til slutt. Kriteriene for vurderingen ligger i beskrivelsen av forventet læringsutbytte i målbeskrivelsen. Psykologforeningens veiledningskontrakt skal inngås.

4.3 Kurs

Programmet består av 64 timer kurs (4 samlinger over 2 dager)
Det legges vekt på en praktisk tilnærming og trening på konkrete lederferdigheter på kursene.

Gruppearbeid og arbeid med case blir vektlagt.

Kurs 1:

Etter samlingen skal psykologen:

 • Være kjent med psykologers forutsetninger for ledelse (pågående prosjekt)
  - Positive: Relasjonskunnskap, endringskompetanse, kunnskap om sosialpsykologi, normalpsykologi, utviklingspsykologi, empati, etc.
  - Negative: Uklarhet, likeverdige relasjoner, beslutningsvegring, etc.
 • Kunne diskutere roller, eks. fagperson vs. leder
 • Være kjent med egne forutsetninger for ledelse
  - Personlighet, personlig kompetanse (samarbeidsevner, struktur), styrke og utviklingsområder
  - Motivasjon/verdier
  - Kognitive forutsetninge
  - Innsikt i egen innflytelse/legitim og illegitim makt

Kurs 2:

Etter samlingen skal psykologen:

 • Kunne gjøre rede for ulike organisasjonsmodeller og styringsstrukturer i offentlig og privat virksomhet.
 • Bygge videre på kunnskap fra fellesprogrammet (systemkompetanse/lovverk)
 • Ha innsikt i hvordan man kartlegger organisasjonskultur og – klima og vurdere hvordan resultatene kan brukes i endringsarbeid
 • Kultursensitivitet
 • Kunne identifisere effektive intervensjoner for ulike organisasjonsutfordringer
 • Ha kunnskap om ulike former for faglig ledelse: Prosjektledelse/tverrfaglig ledelse/endringsledelse

Kurs 3:

Etter samlingen skal psykologen:

 • Kunne redegjøre for prinsipper for sosial påvirkning
 • Kunne forklare hvordan motivasjon og engasjement kan utvikles og vedlikeholdes
 • Kjenne til hvordan psykologisk teori kan anvendes på team og teamutvikling i organisasjoner
 • Kunne gjøre rede for hva som kjennetegner effektive team 
 • Kunne legge til rette for effektive teamprosesser 
 • Kunne anvende et utvalg prosessverktøy for teamutvikling 
 • Kunne gjøre rede for hva som fremmer og hemmer samarbeid med utgangspunkt i egne erfaringer
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne

Kurs 4:

Etter samlingen skal psykologen (koblet til 1. samling):

 • Kunne redegjøre for hva som menes med arbeidsgiveransvar og styringsrett
 • Utvise forståelse for at ulike paradigmer ligger til grunn for ulike styringsformer som: - Målstyring, kvalitetsstyring, verdibasert ledelse - Økonomistyring
 • Forstå finansieringen av offentlig sektor
 • Forstå rammene for egen virksomhet i en lederrolle
 • Forstå hvordan man lager en virksomhetsplan og følger opp resultatene
 • Se mulighetene i økonomistyring
 • Kunne gjennomføre en stillingsanalyse og lage en enkel stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon
 • Kjenne til ulike metoder for kartlegging av kompetanse til bruk i seleksjon, så som ulike intervjuer og tester og inventorier, og kunne koble disse til kravspesifikasjonen. Kjenne til styrker og svakheter ved ulike seleksjonsmetoder.
 • Gjennomføre et strukturert intervju
 • Kjenne til hvordan gjennomføre en seleksjonsprosess som ivaretar mangfolds- perspektivet
 • Ha kunnskap om ulike faktorer og prosesser som påvirker vår vurderingsevne i møte med kandidater
Kurskalender (meld deg på her)