Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i gruppeterapi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet
kompetanse.

Dokumentet skal beskrive:

 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i gruppeterapi
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

2. Beskrivelse

2.1 Definisjon

Menneskelige fenomener og problemer kan forstås på mange måter. Ulike forståelsesmåter gir grunnlag for ulike terapeutiske tilnærminger både i gruppe og individuelt. Det er vesentlig at psykologer behersker flere måter å forstå og behandle problemer på, at psykologisk praksis er empirisk fundert, har tilfang fra flere kunnskapstradisjoner og teoretiske perspektiver, og er preget av kontinuerlig faglig utvikling. Gruppedeltagelse kan fremme tilhørighet, gjenkjennelse, håp og erfaring med å være betydningsfull for andre. I tillegg gir en gruppe muligheter for å oppdage nye sider ved seg selv i samhandling med andre, og til å prøve ut nye mestringsstrategier. 

2.2 Roller og oppgaver

Det valgfrie programmet skal primært gi psykologer kompetanse i å drive terapeutiske grupper innenfor ulike tjenesteområder. 

Programmet gir økt forståelse av og ferdigheter i å anvende gruppepsykologiske prinsipper og perspektiver, i tillegg til utvikling av trygghet og personlig stil som gruppeterapeut. 

2.3 Målgruppe

Målgruppen for det valgfrie programmet i gruppeterapi er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet, og som ønsker mer kunnskap om gruppeterapi. Valgfritt program i gruppeterapi er godkjent til spesialitetene i voksenpsykologi, rus- og avhengighetspsykologi, habiliteringspsykologi, eldrepsykologi, arbeidspsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, barne- og ungdomspsykologi , familiepsykologi og klinisk helsepsykologi. 

Psykologspesialister kan også delta på programmet som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning. 

3. Forventet læringsutbytte

Etter endt valgfritt program i gruppeterapi skal psykologen ha generell kunnskap om gruppepsykologi og gruppeprosesser. Videre skal psykologen beherske spesifikke gruppeterapeutiske arbeidsformer og intervensjoner knyttet til forskjellige fenomener og problemstillinger.

3.1 Generelle kompetanser

Gjennom det valgfrie programmet i gruppeterapi forventes det at psykologens generelle profesjonskompetanse utvikles slik at psykologspesialisten kan mestre komplekse og sammensatte oppgaver innenfor gruppeterapi.

3.2 Spesifikk kompetanse

3.2.1 Kunnskaper

Valgfritt program i gruppeterapi gir kunnskap om:

 • Gruppepsykologi og gruppeprosesser
 • Ulike arbeidsformer i gruppeterapi
 • Ulike gruppeterapeutiske tilnærminger
 • Gruppeutvikling og ulike gruppefaser
 • Virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Pasienters egne erfaringer med gruppeterapi
 • Fagetiske problemstillinger i gruppeterapi

3.2.2 Ferdigheter

Valgfritt program i gruppeterapi gir ferdigheter i å: 

 • Starte opp, gjennomføre og avslutte gruppeterapi
 • Lede en gruppe selvstendig og systematisk i ulike faser
 • Gjennomføre ulike gruppeintervensjoner

4. Utdanningsaktivitetene

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kurs. Det valgfrie programmet består av ett årsverk praksis, 60 timer veiledning og 64 timer kurs. Kunnskapstilegnelse skjer primært gjennom kursdeltakelse og fordypning i litteratur. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men praksis, kurs og veiledning er arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter. Variert praksis er en forutsetning for å utvikle spesialistkompetanse.

4.1 Praksis

Psykologen skal være i praksis med gruppeterapi. Psykologen skal lede en terapigruppe eller ha muligheter for å starte opp en slik gruppe. Dette gjelder også psykoedukative grupper.

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Det er krav til at 40 av disse timene gis som gruppeveiledning. Veileder skal være psykologspesialist og ha bred kompetanse og erfaring med gruppeterapeutisk arbeid. Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning

4.3 Kurs

Målet med kursene (4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger.

Kurs 1: Grunnleggende forståelse av gruppeterapeutisk behandling 

Målet for samlingen er at deltakerne skal å få bedre forståelse for det spesifikke ved gruppeterapi, rasjonale for intervensjoner på gruppenivå, og motivasjon for gruppeterapi som metode.

Læringsutbytter for første samling er:

 • Kjennskap til gruppeterapiens historiske utvikling
 • Kunnskap om grunnleggende gruppeteori, herunder gruppeutvikling, og faser/stadier i et terapiforløp
 • Hvorfor gruppeterapi? Kunnskap om rasjonale og motivasjon for intervensjoner på gruppenivå
 • Ferdigheter i planlegging og oppstart av terapigrupper
 • Kunnskap om inklusjons- og eksklusjonskriterier for gruppeterapi
 • Ferdigheter i å skille mellom prosess og innhold

Kurs 2: Gruppefenomener og virksomme faktorer 

Målet med samlingen er økt kunnskap om virksomme faktorer og hvordan fremme disse i terapien. I tillegg vil samlingen gi økt forståelse av terapeutrollen i gruppebehandling til forskjell fra individuell behandling, og økt innsikt om seg selv som gruppeterapeut og i koterapeutrollen.Psykologen vil få økte ferdigheter i å identifisere gruppens ulike faser, og til å håndtere gruppefenomener og motstand i disse fasene.

Læringsutbytter for andre samling er:

 • Kunnskap om virksomme faktorer i gruppeterapi
 • Kunnskap om lederskap i gruppeterapi
 • Innsikt i koterapeutrollen
 • Kunnskap og ferdigheter i å håndtere ulike fenomener som kan oppstå i gruppeterapi, herunder motstand, mestringsstrategier, distraksjon og forskyvning, overføring og motoverføring

Kurs 3: Gruppemetodikk og intervensjoner 

Målet med denne samlingen er økt forståelse og ferdighetstrening i gruppemetodikk og intervensjoner, samt få økt trygghet og repertoar som gruppeterapeut.

Læringsutbytter for tredje samling er:

 • Kompetanse i gruppemetodikk
 • Ferdigheter i gjennomføring av gruppeterapeutiske intervensjoner
 • Økt trygghet som gruppeterapeut
 • Ferdigheter i å gjennomføre gruppeterapi ved ulike diagnoser/problemområder og i ulike kontekster

Kurs 4: Roller, fallgruver og avslutning 

Målet med denne samlingen er å integrere kandidatens kunnskaper og ferdigheter i gruppeterapi og gruppeledelse gjennom et helt gruppeterapiforløp. Deltageren vil bli tydeligere på egne styrker og svakheter som terapeut generelt og gruppeterapeut spesielt. Psykologen vil kunne anvende egen gruppeerfaring fra kurset i arbeidet som gruppeterapeut.

Læringsutbytter for fjerde samling er:

 • Kunnskap om ulike roller i grupper
 • Utvikling av terapeutiske holdninger
 • Kunne reflektere over egen utviklingsprosess som terapeut, herunder egne styrker og svakheter
 • Kunnskap om fallgruver og dilemmaer i gruppeterapi
 • Kunnskap om evaluering og avslutning av gruppeterapiforløp
Kurskalender (meld deg på her)