Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen tydeliggjør målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som bidrar til at psykologene utvikler forventet kompetanse.

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjoner og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i forståelse, utredning og behandling av nevrokognitive vansker hos voksne
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.
Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overensstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre forventet læringsutbytte og hvilke krav som stilles til deltagerne.

2. Beskrivelse

Pasienter i psykisk helsevern har ofte sammensatte og komplekse problemstillinger hvor det forekommer kognitive utfordringer og kognitiv svikt. Nye retningslinjer for utredning og behandling i psykisk helsevern legger vekt på viktigheten av vurdering av kognitiv funksjon. Det er derfor sentralt at psykologer har tilstrekkelig kompetanse til å identifisere kognitive utfordringer og behov for videre utredning. Videre må psykologen ha kompetanse på indikasjoner for tilrettelegging, behandlingstiltak og behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi.

2.1 Målgruppe

Målgruppen for dette programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som arbeider med voksne.
Det forutsettes at man aktivt jobber med nevrokognitive problemstillinger som en del av arbeidsoppgavene, samt selv gjennomfører utredninger av kognitive funksjoner der det er aktuelt.
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Læringsutbytte

Gjennom praksis, kurs og veiledning er det forventet at det valgfrie programmet skal gi psykologen kunnskaper og ferdigheter til å identifisere nevrokognitive utfordringer hos voksne.

Det er forventet at psykologen har tilegnet seg kompetanse om aktuelle tilretteleggings- og behandlingstiltak, samt kunne identifisere evt. behov for videre utredning hos spesialist i nevropsykologi.

3.1 Kunnskaper

Gjennom praksis, veiledning og kurs utvikler psykologen:

 • Kjennskap til kurs som gir relevant testkompetanse/sertifisering
 • Forståelse for indikasjoner for utredning, inkludert optimalt tidspunkt for gjennomføring
 • Forståelse for nevrokognitive utredninger ved rusmisbruk
 • Forståelse for kognitive vansker ved alvorlig psykisk lidelse
 • Grunnleggende forståelse for utredning av ADHD og andre utviklingsforstyrrelser
 • Kunnskap om hvordan testresultater og beskrivelser av kognitive funksjoner (eks. funksjonsanalyser for eksekutiv funksjon, hukommelse, oppmerksomhet) anvendes i en helhetlig vurdering av pasientenes tilstand
 • Kjennskap til behandling og tilrettelegging ved samtidig psykisk lidelse og kognitiv svikt.
 • Kunnskap om behandling av sekundære psykiske vansker ved nevrologiske tilstander
 • Kunnskap om nevrokognitive aspekter ved førerkortvurderinger
 • Kjennskap til differensialdiagnostikk, inkl. nevrologiske tilstander (eks. demens) og annen psykisk lidelse
 • Kjennskap til vurdering av implikasjon for arbeidsevne og funksjonsnivå
 • Kjennskap til hvilke tester som bør utføres og tolkes av psykologer uten spesialisering i nevropsykologi og hvilke tester som bør utføres og tolkes av spesialister i nevropsykologi
 • Kjennskap til spesifikke hukommelsestester (eks. CVLT-II), oppmerksomhetstester (eks. CPT-III), evnetester (nivå) (eks. WAIS IV), og tester/spørreskjema som omhandler eksekutive funksjoner (eks. Color Word Interference Test, Trail Making Test, BRIEF-A)

3.2 Ferdigheter

Gjennom praksis, veiledning og kurs utvikler psykologen ferdigheter i å:

 • Innhente anamnestiske opplysninger – å lytte til det som er betydningsfullt
 • Tolke og vurdere testresultater, primært funksjonsanalyser, innen områdene eksekutiv funksjon, oppmerksomhet, og hukommelse
 • Gi tilbakemelding til pasienter på testresultater
 • Formidle generell kunnskap om nevrokognitive svikttegn til annet helsepersonell
 • Definere behov og anbefale tiltak
 • Bruke og evaluere komparentopplysninger i nevrokognitive vurderinger
 • Bruke nevrokognitive funn i differensialdiagnostiske vurderinger
 • Anvende prinsipper for kultursensitiv og språksensitiv praksis ved utredning og diagnostisering av kognitiv svikt
 • Utforme rapporter som beskriver kognitiv fungering, samt henvisninger til spesialist i nevropsykologi og andre instanser

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Minimum ett årsverk arbeid som psykolog der vurdering av, samt aktiv jobbing med, nevrokognitive problemstillinger hos voksne utgjør en del av arbeidsoppgavene. Dette forutsetter at det er tilgang på relevante tester (se 3.1) og at disse benyttes på arbeidsplassen.

4.2 Veiledning

60 timer veiledning skal gis av spesialist i nevropsykologi. Veileder som ikke er nevropsykolog må forhåndsgodkjennes av fagutvalget for voksenpsykologi

Veiledningen reguleres forøvrig av utfyllende bestemmelser for veiledning.

4.3 Kurs

Målet med samlingene (4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise og pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i klinisk praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Kurs 1: Grunnleggende nevropsykologi

Etter samlingen har psykologen fått økt kunnskap om:

 • Nevrokognisjon på et grunnleggende nivå
 • Anamneseopptak – hvordan forstå skjevutvikling og hva er normalt?
 • Å kunne velge relevante verktøy, som også tar hensyn til pasientens kulturelle og språklige bakgrunn
 • Prinsipper/metoder for gjennomføring av forsvarlig testing (både faglig og etisk)
 • Å kunne vurdere funn og implikasjoner
 • Nevrokognitiv fungering og psykiske symptomer ved sentrale nevrologiske lidelser og tilstander
 • Differensialdiagnostikk - psykisk lidelse og/eller hjerneorganiske tilstander
 • Å kunne kjenne igjen og avdekke kognitive vansker (inkl. eksekutive funksjonsvansker, hukommelsesvansker og vansker med oppmerksomhet), samt forstå betydningen for hverdagens funksjon
 • Vurdering av ytelse/gyldighet av testresultater
 • Tiltak ved nevrokognitive vansker 

Kurs 2: Nevrokognitiv funksjon og dysfunksjon, utredning og tolking, del 1

Etter samlingen skal psykologen ha kjennskap til nevrokognitiv fungering ved: 

 • Utviklingsforstyrrelser (ADHD, tourettes, høytfungerende autisme)
 • Angst og affektive lidelser
 • Predemens/Demens
 • Sentrale nevrologiske tilstander (inkl. traumatisk hjerneskade, epilepsi, hjerneslag)
 • Samlingen vil også gi økt kunnskap om: 
 • Nevrokognitiv differensialdiagnostikk ved depresjon og/eller hjerneorganiske tilstander 
 • Tester som kan brukes i en nevrokognitiv funksjonsundersøkelse 

Kurs 3: Nevrokognitiv funksjon og dysfunksjon, utredning og tolking, del 2

Etter samlingen skal psykologen ha kjennskap til nevrokognitiv fungering ved:

 • Rusmisbruk
 • Alvorlige psykiske lidelser
 • Belastningslidelser/traumer/ptsd
 • PersonlighetsforstyrrelserSamlingen vil også gi økt kunnskap om:
 • Prinsipper/metoder/tester for førerkortvurdering
 • Prinsipper/metoder for å vurdere samtykkekompetanse
 • Nevropsykologisk funksjonsdiagnostikk for vurdering av funksjon i skole, utdanning og arbeid

Kurs 4: Tilbakemelding og behandlingstiltak

Etter samlingen skal psykologen kunne:

 • Utarbeide rapporter som beskriver nevrokognitiv fungering og henvisninger
 • Gi tilpasset tilbakemelding til pasient og deres familier/pårørende om funn og eventuelle implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om tiltak og implikasjoner
 • Vurdere og gi råd om kognitiv trening/rehabilitering
 • Forstå betydningen av kognitiv svikt i behandlingen av psykisk lidelse og hvilke implikasjoner dette har for samarbeid med andre slik at tiltakene tilpasses, for eksempel, familie, nav, kommunale tjenester, skole og arbeidsgivere
Kurskalender (meld deg på her)