Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i eldrepsykologi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i eldrepsykologi og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjon og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i eldrepsykologi
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlag for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner. Det gir grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt. Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overensstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis . Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre forventet læringsutbytte for det valgfrie programmet og hvilke krav som stilles til deltakerne.

2. Beskrivelse

2.1 Definisjon

Eldrepsykologi omhandler både normal aldring og aldersrelaterte endringer, plager og sykdommer som kan ramme personer i øvre del av livsløpet. Eldrepsykologi har som mål å fremme psykisk helse, livsutfoldelse og livskvalitet til den eldre delen av befolkningen. Både individrettet arbeid, system-, nettverk- og pårørendearbeid står sentralt i denne sammenheng. 

2.2 Funksjon og virkeområde

Valgfritt program i eldrepsykologi skal gi psykologer som skal oppnå en annen spesialitet enn eldrepsykologi økte forutsetninger for å arbeide med forebygging, utredning, behandling og oppfølging av psykiske lidelser og demens hos eldre personer. Med eldre menes hovedsakelig personer over 65 år, men eldrepsykologi kan også omfatte yngre personer med aldersrelaterte tilstander. Samarbeid og oppfølging av pårørende er også sentralt.

Øvre del av livsløpet kjennetegnes både av utvikling, svekkelse og tap, men også muligheter for vekst og mestring. Det valgfrie programmet vil fokusere på helsefremmende tiltak, både i et forebyggings- og et behandlingsperspektiv.

Eldrepsykologien anvendes overfor eldre med et vidt spekter av vansker, ofte med behov for tverrfaglige tjenester.

Typiske pasientgrupper kan være:

 • Eldre med psykiske lidelser eller psykiske plager.
 • Eldre som har opplevd belastende tap, slik som tap av funksjon, arbeidstilknytning og nære personer
 • Eldre som har langvarige somatiske plager
 • Personer med nevrodegenerative tilstander/demens eller mistanke om demens (alder er av mindre betydning
 • Typiske samarbeidspartnere kan være: 
 • Pårørende
 • Helse- og omsorgspersonell som jobber med eldre
 • Relevante yrkesgrupper som jobber med tilbud til eldre

Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt kompetanse som beskrevet til det beste for brukerne av psykologenes tjenester

2.3 Målgruppe

Målgruppen for dette valgfrie programmet er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som ønsker økt kompetanse i arbeid med eldre. Valgfritt program i eldrepsykologi er relevant for psykologer som skal bli spesialister i voksenpsykologi, samfunns- og allmennpsykologi, familiepsykologi, habiliteringspsykologi eller rus og avhengighetspsykologi

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning. 

3. Forventet læringsutbytte

I denne delen av målbeskrivelsen vil det forventede læringsutbyttet (kompetansene) beskrives. Kompetansene danner grunnlaget for tilbakemeldinger fra veileder underveis og vurdering av faktisk læringsutbytte til slutt. Kompetansene utvikles gjennom ulike læringsaktiviteter. 

3.1 Spesifikke kunnskaper

Etter å ha deltatt på valgfritt program i eldrepsykologi har psykologen fått økt kunnskap om: 

 • Eldrepsykologiens egenart
 • Normal aldring og alderselaterte endringer
 • Alderisme
 • De vanligste psykiske lidelsene blant eldre, inklusive depresjon, angst, psykose og delirium
 • Demenssykdommer hos eldre og yngre personer
 • Utredning/diagnostikk og behandling av ulike aldersrelaterte tilstander, herunder de vanligste psykiske lidelsene og demens. Differensialdiagnostikk, samt somatiske og farmakologiske problemstillinger
 • Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende
 • Faglige problemstillinger i møte med eldre pasienter, eksempelvis egnethet for bilkjøring, søvn, smerte, vold og overgrep, rus og avhengighet, sorg og traumer og eksistensiell tematikk/palliasjon

3.2 Spesifikke ferdigheter

Gjennom praksis, veiledning og kurs skal psykologene utvikle ferdigheter i:

 • Utredning, diagnostisering og behandling/oppfølging av de vanligste psykiske lidelser hos eldre
 • Utredning, diagnostisering og behandling/oppfølging av demenssykdommer
 • Vurdering av bistandsbehov
 • Omsetting av utredninger i praktiske tiltak overfor pasient og/eller omsorgsgivere
 • Samarbeid med og veiledning av andre yrkesgrupper som jobber med eldre 

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Psykologfaglig arbeid med mennesker fra 65 år og oppover og deres nettverk bør utgjøre hovedrammen for utvikling av ferdigheter. Det skal kunne dokumenteres ett årsverk praksis der minimum 25 % utgjør psykologfaglig arbeid med eldre, eller annen relevant praksis som er godkjent av fagutvalget. 

Det stilles ikke krav til spesifikt tjenestested.

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Veiledning skal gis av spesialist i eldrepsykologi eller av veileder som er særskilt godkjent av fagutvalget. Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning.

4.3 Kurs

Kursrekken er totalt på 64 timer fordelt på fire todagers samlinger. Den teoretiske og metodiske kunnskapsoverføringen følges opp og gjøres klinisk relevant gjennom arbeid med kasus.

Kurs 1: Eldrepsykologiens egenart

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om eldrepsykologens arbeidsoppgaver og funksjoner
 • Kunnskap om normale aldringsprosesser, fysiologiske, kognitive og psykososiale endringer
 • Kunnskap om alderisme som fenomen
 • Økt forståelse for betydningen av kultursensitivt arbeid med eldre, herunder den eldre generasjonens oppvekst og levekår, samfunnsmessige og kulturelle endringer
 • Kunnskap om betydningen av funksjonstap, samsykelighet/komorbiditet og polyfarmasi

Kurs 2: Psykiske lidelser hos eldre

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om psykisk helse og risikofaktorer for psykisk uhelse hos eldre
 • Kunnskap om psykiske lidelser hos eldre, slik som depresjon, angst og psykoselidelser
 • Kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk blant eldre
 • Kunnskap om selvmordsproblematikk hos eldre
 • Kunnskap om hvordan psykiske lidelser kan utredes og kjenne til ulike verktøy/tester som benyttes i utredning og diagnostikk/differensialdiagnostikk
 • Kjennskap til ulike behandlingsmetoder, oppfølgingstiltak og pårørendesamarbeid

Kurs 3: Aldring, kognitiv funksjon og demens

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om aldring og kognisjon
 • Kunnskap om de vanligste demenssykdommene 
 • Ha kunnskap om utredning ved mistanke om demens og ulike verktøy/tester som benyttes i utredning og diagnostikk/differensialdiagnostikk
 • Kunnskap om førerkortvurdering og psykologens plikter i denne sammenheng
 • Ha kunnskap om etiske aspekter tilknyttet formidling av en demensdiagnose
 • Kjennskap til ulike behandlingsmetoder, oppfølgingstiltak og pårørendesamarbeid

Kurs 4: Systemrettet arbeid og spesifikke psykiske helseutfordringer blant eldre

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om eksistensielle temaer og palliasjon
 • Kunnskap om sorg og traumer hos eldre
 • Kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner
 • Kunnskap om systemrettet arbeid, pårørendesamarbeid og brukermedvirkning
Kurskalender (meld deg på her)