Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i bruk av tvang i psykisk helsevern

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse. 

Dokumentet skal beskrive:

 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i bruk av tang i psykisk helsevern (TPH)
 • Utdanningsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

2. Beskrivelse av valgfritt program i TPH

2.1 Definisjon, roller og oppgaver

Programmet er ment å gi en grunnleggende økt kompetanse i forvaltning av TPH. Utdanningsprogrammet skal gi psykologer en grundig og omfattende forståelse av deres rolle knyttet til vedtaksansvar for TPH. Dette innebærer innsikt i relevant helselovgivning, samt evne til å integrere psykologisk kunnskap og forskning i vurderinger knyttet til bruk av tvang. Det innebærer også en forståelse av begrensningene i eget kunnskapsgrunnlag, og derfor behovet for å hente inn informasjon og innsikt fra andre faggrupper. Målet med programmet er å systematisk utvikle kompetansen til psykologer, slik at de kan bidra til en mer bevisst og kritisk bruk av tvang i psykisk helsevern, og fremme riktig bruk av tvangsinnleggelse og tvangsbehandling.

2.3 Målgruppe

Målgruppen er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som skal bli spesialister i voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi.

Programmet er også godkjent som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles det ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

I denne delen av målbeskrivelsen vil det forventede læringsutbyttet (kompetansene) beskrives. Kompetansene danner grunnlaget for tilbakemeldinger fra veileder underveis og vurdering av faktisk læringsutbytte til slutt.

3.1 Spesifikk kompetanse

Den spesifikke kompetansen deles inn i kunnskaper og ferdigheter. Den spesifikke kompetansen for dette programmet utvikles gjennom praksis, kurs og veiledning.

3.2 Kunnskaper

Psykologen skal utvikle kunnskaper om:

 • Relevant lovverk/lovforståelse
 • Menneskerettigheter og etiske problemstillinger
 • Arbeid med de forskjellige formene/nivåene for tvang: TUD, døgn, dom til TPH, «foreldretvang» i tilfeller hvor barnet er under 16 år
 • Rollen som faglig ansvarlig i disse forskjellige formene, spesielle utfordringer, tilnærminger etc.
 • Tvangsmiddelbruk jfr. Kap. 4 i Psykisk helsevernloven (mekaniske tvangsmidler, tvangsmedisinering, isolasjon og fastholding)
 • Samtykkekompetanse/beslutningskompetanse
 • Arbeid med spesielle pasient-/diagnosegrupper: F.eks. tvang med spiseforstyrrelser, eldre pasienter (demens, psykose), alvorlig psykisk lidelse ved autisme, rus, personlighetsforstyrrelser, lav kognitiv fungering etc, dissosiasjon og psykose.
 • Brukermedvirkning/perspektiv
 • Pårørendeinvolvering hos pasienter underlagt TPH
 • Arbeid med riktig og redusert bruk av tvang

3.3 Ferdigheter

Psykologen skal utvikle ferdigheter i:

 • Anvendelse av psykologisk innsikt, herunder bruk av kasusformulering som grunnlag for å bedømme nødvendigheten av TPH
 • Systematisk arbeid for å sikre behandling på et frivillig grunnlag. Dette inkluderer samarbeid med pasienter, pårørende, forskjellige tjenesteytere og øvrig nettverk
 • Håndtering av internt og eksternt press (fra eksempelvis media, pårørende, Politiet, førstelinjetjeneste)
 • Praktisering av lovverk og lovforståelse
 • Arbeid med de forskjellige formene/nivåene for tvang: TUD, døgn, dom til TPH, «foreldretvang» i tilfeller hvor barnet er under 16 år
 • Rollen som faglig ansvarlig i disse forskjellige formene, spesielle utfordringer, tilnærminger etc.
 • Arbeid med spesielle pasient-/diagnosegrupper: F.eks. tvang med spiseforstyrrelser, eldre pasienter (demens, psykose), alvorlig psykisk lidelse ved autisme, rus, personlighetsforstyrrelser, lav kognitiv fungering etc, dissosiasjon og psykose
 • Hvordan jobbe systematisk med forebygging og tvangsbegrensning på døgnpost og i polikliniske settinger
 • Vurderinger av samtykkekompetanse/beslutningskompetanse
 • Oppfølging av pasienten etter oppheving av et tvangsvedtak. Reparasjonsarbeid og gjenoppretting av allianse/tillit

4. Utdanningsaktivitetene

Det er krav til overveiende grad av samtidighet mellom praksis, veiledning og kurs.

Det valgfrie programmet består av ett årsverk praksis, 60 timer veiledning og 64 timer kurs. Kunnskapstilegnelse skjer primært gjennom deltakelse på kurs og litteratur. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men praksis, kurs og veiledning er arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter. Variert praksis er en forutsetning for å utvikle spesialistkompetanse.

4.1 Praksis

Det er knyttet ett årsverks praksis til det valgfrie programmet i bruk av tvang i psykisk helsevern. Det er ønskelig at psykologen har gjennomført eller har planer om å gjennomføre praksis i enhet godkjent for gjennomføring av TPH, men dette er ikke et krav. 

4.2 Veiledning

Det er krav til 60 timer veiledning av spesialist i voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi. Det er ønskelig med veiledning på arbeid med TPH, men dette er ikke et krav.  

Annen psykologspesialist med tilsvarende kompetanse kan søkes godkjent av fagutvalget.

Veiledningen reguleres for øvrig av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. 

4.3 Kurs

Målet med kursrekken (fire kurs på til sammen 64 timer fordelt over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Oppbygningen av denne kursrekken tar utgangspunkt i at kurs 1 skal gi en innføring i lovverket, med fokus på intensjon og forståelse av lovverk som regulerer TPH. Kurs 2-4 vektlegger den praktiske anvendelsen av lovverket, og aktuelle pedagogiske virkemidler på disse kursene vil være kasusformuleringer, rollespill, bruk av video og målbevisst ferdighetstrening (deliberate practice).

Kurs 1: Innføring i lovverk som regulerer TPH (2 dager)

Etter dette kurset skal deltagerne:

 • Kunne redegjøre for tvangens etikk
 • Kunne beskrive aktuelle bestemmelser i Lov om psykisk helsevern, herunder bestemmelsenes intensjon, opprinnelse, forarbeid og rundskriv
 • Kunne redegjøre for psykologspesialistens rolle i forvaltning av psykisk helsevernloven og som ansvarlig for tvangsvedtak
 • Kunne redegjøre for psykologspesialistens møte med Kontrollkommisjonen
 • Kjenne til de viktigste bestemmelsene fra de andre helselovene som er relevant ved vurdering og gjennomføring av TPH
 • Ha kjennskap til aktuelle muligheter for å få relevant erfaring med TPH

Kurs 2: Anvendelse av lovverk som regulerer TPH/Psykologenes rolle knyttet til vedtaksansvar for TPH (2 dager)

Etter dette kurset skal deltagerne:

 • Kunne redegjøre for ulike former og målgrupper for tvangsbruk, med hovedvekt på psykoselidelser
 • Kunne redegjøre for ulike tilstander som kan oppfylle hovedkriteriet og ferdighet i å kunne vurdere når forskjellige tilstander oppfyller hovedkriteriet
 • Ha ferdigheter i å skrive tvangsvedtak
 • Ha ferdigheter i samtykkekompetansevurderinger og farlighetsvurderinger
 • Ha ferdigheter i reparasjonsarbeid og gjenoppretting av allianse/tillit

Kurs  3: Anvendelse av lovverk som regulerer TPH/ Psykologenes rolle knyttet til vedtaksansvar for TPH (2 dager)

Etter dette kurset skal deltagerne:

 • Kunne redegjøre for ulike former og målgrupper for tvangsbruk, med hovedvekt på ungdom med spiseforstyrrelser
 • Kunne redegjøre for ulike tilstander som kan oppfylle hovedkriteriet og ferdigheter i å kunne vurdere når forskjellige tilstander oppfyller hovedkriteriet
 • Ha ferdigheter i samtykkekompetansevurderinger og farlighetsvurderinger
 • Ha ferdigheter i reparasjonsarbeid og gjenoppretting av allianse/tillit

Kurs 4: Behandlingstiltak

Etter dette kurset skal deltagerne:

 • Kunne redegjøre for forskningsresultater på effekten av ulike behandlingstiltak: Medikamenter, samtaleterapi, miljøterapi, skjerming, tvangsernæring osv.
 • Kunne redegjøre for vellykkede tiltak for redusert tvangsbruk
 • Ha ferdigheter i implementering av tiltak for redusert tvangsbruk
 • Ha oversikt over ulike medisinfrie tilbud og faglige og etiske spørsmål knyttet til gjennomføring av medisinfrie tilbud for psykosepasienter