Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen tydeliggjør målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som bidrar til at psykologene utvikler forventet kompetanse

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjoner og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetanse til psykologer som har gjennomført valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overensstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne. 

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med brukerens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre forventet læringsutbytte og hvilke krav som stilles til deltagerne.

2. Beskrivelse

Programmet vil favne om temaer som psykologer ofte møter i arbeid med familier og systemer. Dette inkluderer ulike samspillsmønstre i familier, familieterapeutiske tilnærminger ved psykisk lidelse og andre problemer i par, familier og større systemer. Tematikk kan mer spesifikt handle om livsløpsutfordringer, store overganger, tap, kriser og konflikter. Eksempelvis kan det dreie seg om familier preget av vold, rus, somatisk og psykisk lidelse. Programmet gir grunnlag for en relasjonell forståelse av utvikling, opprettholdelse og bedring av problemer. Temaet konfliktarbeid løftes fram, både med tanke på å møte familiemedlemmer og samarbeidspartnere. Det legges vekt på prosessarbeid der hele familien eller systemet er delaktige i terapien. Rammen er en multifaktoriell og kontekstuell forståelse av psykiske lidelser og det terapeutiske arbeidet.

2.1  Målgruppe og krav til forkunnskaper

Valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid er et påbygningsprogram som krever at deltaker har gjennomført det obligatoriske programmet i familiepsykologi eller barne- og ungdomspsykologi.

Psykologer som har fullført andre obligatoriske program og som har minst 2 års erfaring med familiepsykologi kan søke om opptak til dette programmet til Psykologforeningen. 

Programmet godkjennes også som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning. 

3.  Læringsutbytte

Gjennom praksis, veiledning og kurs forventes det at psykologene utvider sin kompetanse i arbeid med par, familier og større systemer.

3.1 Kunnskaper

Psykologene vil få økte kunnskaper om:

 • Skillet mellom et individualpsykologisk og et familiepsykologisk perspektiv
 • Hvordan faktorer som psykisk sykdom, somatisk sykdom, traumer, vold, rus etc. påvirker hele familien
 • Parrelasjonen og hvordan parrelasjonen påvirker individet og andre relasjoner
 • Par og familieterapi ved kriser og store livsoverganger
 • Hvordan psykologen er en del av det terapeutiske systemet og endringsprosessene
 • Konflikthåndtering i par, familier og større system
 • Hvordan systemisk forståelse kan bidra med bevegelse når den terapeutiske prosessen har stagnert
 • Hvordan kontekst påvirker den enkelte og systemet

3.2   Ferdigheter

Psykologene vil få økte ferdigheter i:

 • Hvordan ivareta og henvende seg til/aktivisere flere personer i terapirommet samtidig
 • Familieterapeutiske intervensjoner ved belastninger som psykisk sykdom, somatisk sykdom, traumer, vold, rus etc.
 • Familieterapeutiske intervensjoner når par, familier og/eller større systemer er i konflikt
 • Parterapi
 • Bruk av egne reaksjoner i forståelsen av og i møte med familiens utfordringer og problemer
 • Håndtering av konflikter og situasjoner med høy emosjonalitet
 • Å kunne bevege seg i multirelasjonelle kontekster og etablere terapeutisk allianse innenfor alle disse kontekstene

4.  Utdanningsaktivitetene

Det valgfrie programmet består av praksis, veiledning og kurs. Det stilles særskilte krav til relevant praksis, og at psykologene legger fram videomateriale fra egne samtaler. Det anbefales at kurstilbyder setter opp forslag til litteraturliste. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men sammen er praksis, veiledning og kurs arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter.

4.1   Praksis

Det er knyttet ett årsverk praksis til det valgfrie programmet i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid. Psykologen skal være i praksis hvor terapeutisk arbeid av kortere og lengre varighet med familier utgjør minimum 50 % av arbeidsoppgavene

4.2  Veiledning 

Det stilles krav til 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Veileder skal fortrinnsvis være spesialist i familiepsykologi eller særskilt godkjent av fagutvalget.  

Veiledningen reguleres av utfyllende bestemmelser for veiledning.

4.3  Kurs

Målet med kursene (fire samlinger på til sammen 64 timer) er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med familier og større systemer. Det skal være en sammenheng mellom kurssekvensene og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles gjennom praksis og veiledning.

Kurs 1: Utvikling, opprettholdelse og bedring av psykiske vansker i et familieperspektiv

Etter den første samlingen vil deltakerne ha utvidet kunnskap om og ferdigheter i:

 • Utvikling av psykisk lidelse hos individet innenfor systemet (i familien, blant jevnaldrende, i samfunnet). Hvordan psykisk lidelse utvikles og opprettholdes i relasjoner og innenfor en kontekst og hvordan dette påvirker valg av behandling
 • Symptom som funksjon
 • Familien som helende faktor for mennesker med psykiske vansker
 • Familiebaserte tilnærminger ved psykisk lidelse (f eks. ved spiseforstyrrelser, atferdsvansker, stemningslidelser)
 • Hvordan man kan motivere for familieterapi når familien/systemet rundt tenker at problemet skal løses gjennom et individuelt fokus på den identifiserte klienten
 • Hvordan man kan skape allianse med flere deltagere samtidig
 • Hvordan man, ved hjelp av en systemisk forståelse, kan bidra til å skape gode bevegelser når endringsprosesser stagnerer
 • Måter å arbeide med flere enn en person i rommet
 • Når og hvordan transparens kan brukes i møte med klienter og deres familier
 • Hvordan terapeuten som person kan påvirke den terapeutiske prosessen og hvordan man kan håndtere dette på en best mulig måte
 • Kontekstens betydning for den terapeutiske prosessen

Kurs 2: Fordypning i familiepsykologi

Etter den andre samlingen vil deltakerne ha utvidet kunnskap om og ferdigheter i:

 • Arbeid med familier som lever med vold, rus, somatisk lidelse og andre belastninger
 • Familiepsykologisk arbeid i kontekster som for eksempel barnevern, familievern, spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste

Kurs 3: Fordypning i parterapi

Etter den tredje samlingen vil deltakerne ha utvidet kunnskap om og ferdigheter i:

 • Hvordan initiere parterapi og hvordan gjennomføre førstegangssamtale med par
 • I hvilke sammenhenger/tilfeller parterapi er relevant og nødvendig metode for å bidra til endring for pasienter med ulike psykiske plager eller lidelser
 • Barrierer og muligheter for å drive parterapeutisk praksis i systemer der paret ikke er primærklient (retningslinjer, oppdragsbeskrivelser etc.)
 • Hvordan parrelasjonen påvirker individet og andre relasjoner
 • På hvilke måter ulike faktorer som psykisk sykdom, somatisk sykdom, traumer og vold påvirker parrelasjonen
 • Parterapi når relasjonen er preget av ulike maktforhold/asymmetriske maktforhold (patriarkalske familier etc.) Kjønnsroller og kjønnskamp
 • Parrelasjonen i et flergenerasjonsperspektiv

Kurs 4: Konflikter i familier og større systemer

Etter den fjerde samlingen vil deltakerne ha utvidet kunnskap om og ferdigheter i:

 • Hvordan håndtere konflikter som utspiller seg i terapirommet
 • Konflikter i familier som lever i to hjem, herunder høyt konfliktnivå mellom foreldre angående barna, barn /ungdom som ikke ønsker kontakt med den ene forelderen og hvordan jobbe med dette
 • Allianser i familiesystemet og hvordan jobbe med dette
 • Flergenerasjonsperspektivet. Hvordan jobbe med voksne barn og gamle foreldre
 • Hva samarbeid innebærer og hvordan samarbeid utvikles og styrkes både mellom familiemedlemmer og terapeut(er), og mellom disse igjen og deres samarbeidspartnere. Dette gjelder særlig der hvor konflikter kan hindre samarbeid
 • Hvordan sosiale, økonomiske og politiske forhold og føringer i storsamfunnet kan begrense og hindre konfliktløsning og samarbeid mellom familie og terapeuter
Kurskalender (meld deg på her)