Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program i arbeidspsykologi

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet i spesialiteten arbeidspsykologi og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse. 

Dokumentet skal beskrive:

 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program i arbeidspsykologi
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner samt grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen, og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål.

2. Beskrivelse

2.1 Definisjon

Arbeidspsykologi handler om hvilke faktorer som påvirker befolkningens tilknytning til og fungering i arbeidslivet. Forholdet mellom individets forutsetninger og arbeidslivets krav, og kunnskap om hemmende og fremmende faktorer for tilpasning og deltakelse utgjør kunnskapsgrunnlaget for arbeidspsykologisk praksis.
Arbeidspsykologien har tradisjonelt et normalpsykologisk fokus med vekt på individets ressurser, motivasjon og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.
Hensikten med det valgfrie programmet er å gi psykologen kompetanse til å:

 • Forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet
 • Bidra til at flest mulig kommer i arbeid og tilbakeføring til arbeidslivet for de som har falt ut

2.2 Roller og oppgaver

Psykologer som har gjennomført valgfritt program i arbeidspsykologi kan ha ansvar for følgende arbeidsoppgaver:
Arbeid med behandling og tiltak for å bedre arbeidsfungering og øke arbeidstilknytning
Vurdere når det er helsefremmende å gå på jobb og når det ikke er helsefremmende å gå på jobb
Bidra til samarbeid mellom klient, arbeidsliv, helsetjenesten, NAV og det øvrige tjenesteapparatet.

2.3 Målgruppe

Målgruppe er psykologer som ønsker å jobbe med å:

 • Forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet
 • Bidra til inntreden og tilbakeføring til arbeidslivet

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.

3. Forventet læringsutbytte

I denne delen av målbeskrivelsen vil det forventede læringsutbyttet (kompetansene) beskrives. Kompetansene danner grunnlaget for tilbakemeldinger fra veileder underveis og vurdering av faktisk læringsutbytte til slutt.

3.1 Spesifikk kompetanse

Psykologen skal kunne beskrive, analysere og begrunne valg av metoder i yrkesutøvelsen og kunne samarbeide med andre tjenesteytere. De spesifikke kompetansene, kunnskaper og ferdigheter, utvikles gjennom deltakelse på kurs, i praksis, veiledning og ved fordypning i anbefalt litteratur.
Kompetansene kan deles inn i kategorier; systemrettede og pasientrettede/klientrettede. Det hører spesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger til de to hovedkategoriene.

3.2 Kunnskaper

For å yte arbeidspsykologiske oppgaver skal psykologen ha kunnskap om:

 • Kartlegging og vurdering av klientenes arbeidsevne
 • Tiltak og behandling som bidrar til arbeidsdeltakelse for personer med nedsatt arbeidsevne og/eller psykiske helseplager
 • Faktorer på arbeidsplassen som virker helsefremmende og sykdomsfremkallende
 • Hvordan sosiale, kognitive og emosjonelle faktorer påvirker beslutninger knyttet til arbeidsliv og deltagelse
 • Arbeidsmiljøloven og det bredere rammeverk som regulerer arbeidslivet, helsetjenesten, velferdssystemene og det øvrige tjenesteapparatet

Psykologen skal forstå hvordan sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, nasjonalitet, religion, sosial klasse og seksualitet kan samvirke og påvirke arbeidstilknytning og helse.

3.3 Ferdigheter

Gjennom praksis og veiledning utvikler psykologen ferdigheter i å:

 • Utarbeide forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot arbeidsdeltakelse
 • Behandle personer med psykiske lidelser med fokus på arbeidsdeltagelse
 • Samarbeide med NAV, fastleger/andre helsetjenester og arbeidsgivere for å fremme arbeidsdeltakelse

4. Utdanningsaktivitetene

Det er krav til overveiende samtidighet i praksis, veiledning og kurs.

Det valgfrie programmet består av 1. årsverk praksis, 60 timer veiledning og 64 timer kurs. Kunnskapstilegnelse skjer primært gjennom deltakelse på kurs og litteratur. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men praksis, kurs og veiledning er arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter. Variert praksis er en forutsetning for å utvikle spesialistkompetanse.

4.1 Praksis

Det kreves at psykologene som deltar på valgfritt program arbeider ett årsverk hvor de får jevnlig (minst én gang pr mnd) erfaring med:

 • Å anvende endringsrettede og terapeutiske metoder for å øke muligheten til arbeidsdeltakelse
 • Å samarbeide med ulike instanser i helsevesen, arbeidsliv og velferdsapparat i enkeltsaker som omhandler sykefravær og nedsatt arbeidsevne
 • Å bidra med psykologisk kompetanse til både forebyggende og rehabiliterende tiltak i arbeidslivet

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet. Veiledning skal gis av spesialist i arbeidspsykologi eller av veileder som er særskilt godkjent av fagutvalget.

Veiledningen reguleres av egne utfyllende bestemmelser for veiledning

4.3 Kurs

Målet med programmet (4 samlinger på til sammen 64 timer over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.

Kurs 1: Introduksjon til arbeidspsykologi

Etter kurset vil psykologene kjenne til arbeidspsykologiske tjenester som ytes til individer med psykiske og sammensatte helseplager. Psykologene vil få økt innsikt i hvordan psykologer yter arbeidspsykologiske tjenester overfor virksomheter. Psykologene vil få økt kjennskap til hvilke lover som gjelder for tjenestene.

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

 • Rammer for arbeidspsykologens virksomhet
 • Betydning av arbeid for psykisk helse
 • Faktorer som fremmer og hemmer arbeidsdeltakelse
 • Ulike former for arbeidspsykologisk praksis

Kurs 2: Arbeid og psykiske lidelser, del 1: utredning, behandling og andre tiltak- 2 dager 

Etter kurset vil deltakerne kunne forklare hvordan arbeidsevne påvirkes av sammensatte og psykiske helseplager som angst og depresjon. Deltakerne vil også få økt forståelse for hvordan psykologiske behandlingsmetoder som er tilpasset rammene for arbeidspsykologisk praksis kan anvendes for å behandle personer angst og depresjon.

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Arbeidspsykologiske metoder
 • Sammensatte tilstander og arbeidsevne
 • Angst og/eller depresjon og arbeidsevne
 • Arbeidsrettede tiltak
 • Evidensbasert behandling av angst og depresjon i en arbeidspsykologisk kontekst

Kurs  3: Modeller og metoder for å fremme godt arbeidsmiljø og arbeidshelse - 2 dager

Deltakerne vil etter kurset kunne anvende kunnskap om arbeidsgivers ansvar og oppgaver som utgangspunkt for å forebygge sykefravær og fremme arbeidshelse. Etter kurset vil deltakerne ha økt kunnskap om arbeidsgivers styringsrett og økt forståelse for betydningen av ledelse for å fremme godt arbeidsmiljø.

Kurset vil dekke følgende tema:

 • Psykologiske perspektiver på ledelse og omstilling
 • Etiske dilemmaer
 • Arbeidsmiljø – hvordan forebygge psykiske helse problemer i arbeidslivet
 • Arbeidsmiljø – hvordan kartlegge psykisk helse i arbeidslivet
 • Arbeidsmiljø – hvordan endre/forbedre

Kurs 4: Arbeid og psykiske lidelser, del 2: Utredning, behandling og andre tiltak, 2 dager

Etter kurset vil deltakerne kunne forklare hvordan arbeidsevne påvirkes av sammensatte og alvorlige psykiske helseplager. Deltakerne vil få økt forståelse for hvordan arbeidspsykologiske metoder kan anvendes for å behandle personer med alvorlige og sammensatte psykiske helsetilstander.
Kurset vil dekke et utvalg av følgende tema:

 • Arbeidspsykologiske metoder
 • Sammensatte og alvorlige tilstander og arbeidsevne
 • Søvnproblematikk
 • Smerteproblematikk
 • Rusmiddelavhengighet
 • Arbeidsrettede tiltak
 • Evidensbasert behandling av disse tilstandene i en arbeidspsykologisk kontekst
Kurskalender (Meld deg på her)