Hopp til hovedinnhold

Valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere

Oversikt over hvilke spesialiteter det valgfrie programmet er godkjent til finner du her.

1. Innledning

Målbeskrivelsen skal tydeliggjøre målet med det valgfrie programmet og hvilke utdanningsaktiviteter som skal bidra til at psykologene utvikler forventet kompetanse.

Dokumentet skal beskrive:

 • Arbeidsoppgaver, roller, funksjon og virkeområde
 • Forventet læringsutbytte/kompetansene til psykologer som har gjennomført valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere
 • Læringsaktivitetene

Dokumentet gir grunnlaget for psykologenes vurdering av egen utvikling og egne prestasjoner. Det gir grunnlag for veiledernes tilbakemeldinger på psykologenes kompetanseutvikling underveis i utdanningen og bedømming av faktisk læringsutbytte til slutt.

Spesialistutdanningen skal bidra til at spesialister utøver sitt yrke i overenstemmelse med de fagetiske og samfunnsmessige krav. Gjennom kurs, praksis og veiledning er målet å gi psykologene en særskilt metodekompetanse, profesjonskompetanse og samarbeidskompetanse i sitt arbeide til det beste for brukerne.

Norsk psykologforening har vedtatt Prinsipperklæring om evidensbasert praksis. Det vil si prinsippet om at all psykologvirksomhet skal baseres på en integrering av beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise sett i sammenheng med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Norsk psykologforening forutsetter at all utdanningsvirksomhet baserer seg på dette prinsippet.

2. Beskrivelse av valgfritt program for psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere

Å veilede andre yrkesutøvere er en sentral oppgave for psykologer. Likevel er det ofte lite fokus på dette i grunnutdanningen. Mange får veiledningsoppgaver tidlig i karrieren sin, noe som kan være en utfordring på flere måter. Utfordringene kan blant annet bestå i følgende:

 • De som skal motta veiledningen har ulike forkunnskaper
 • Veileder kan ha mangelfull systemforståelse som fersk yrkesutøver
 • Rolleavklaring og målet for veiledningen kan være uklar
 • Antall personer som møter til veiledning hver gang varierer (mange/få)
 • Veileder kan ha ulik/mangelfull kjennskap til systemene folk jobber i og rammene de jobber innenfor
 • Gruppeledelse ved gruppeveiledning

2.1 Målgruppe

Målgruppen for dette programmet er psykologer som veileder andre yrkesutøvere som pedagoger, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere etc. på ulike arenaer og i ulike organisasjoner. Programmet kan også være aktuelt for psykologer som arbeider i organisasjoner som ikke tilbyr helsetjenester, men hvor veiledning av andre yrkesutøvere er sentralt.

Det forutsettes at man arbeider på et sted der veiledning av andre yrkesutøvere er en viktig arbeidsoppgave. Fellesprogrammet må være gjennomført før oppstart av valgfritt program.

Programmet er også egnet som vedlikeholdsaktivitet for psykologspesialister, og da gjelder ikke krav til veiledning og praksis.

3. Forventet læringsutbytte

Det forventes at programmet vil øke psykologens kompetanse på å gi veiledning til andre yrkesutøvere, både individuelt og i grupper.

Etter gjennomført program forventes det at deltagerne:

 • Føler seg trygge på å starte opp og lede gruppeveiledning
 • Kan bidra til å fremme andre yrkesutøveres læring og utvikling ved bruk av veiledningsmetoder og teorier
 • Har kjennskap til utfordringer ved å veilede tverrfaglige grupper og metoder for å håndtere disse

3.1 Spesifikke kunnskaper

Etter å ha deltatt på programmet forventes det at deltakerne:

 • Forstår hvorfor det er viktig med rolleavklaring, systemforståelse, kontraktsinngåelse og avklaring med bestiller om hva slags veiledning som skal gis
 • Kunne ulike metoder for veiledning på individ og gruppenivå
 • Benytter relevant teori om prosessveiledning og kan vurdere når man bør jobbe med prosess, når man skal drive kvalitetssikring av andres arbeid, og når det er behov for ren saksveiledning

3.2 Spesifikke ferdigheter

Etter å ha deltatt på programmet forventes det at psykologene:

 • Kan gjennomføre intervensjoner relevante for tverrfaglig veiledning
 • Kan gjennomføre ulike metoder for veiledning, både i prosessveiledning og saksveiledning
 • Velger metode ut fra hvilke system og kontekst veiledningen skal foregå i
 • Kan gjennomføre gode rolleavklaringer med både arbeidsgiver og de man skal veilede

4. Utdanningsaktivitetene

4.1 Praksis

Det er krav om ett årsverk praksis til det valgfrie programmet i spesialistutdanningen. Praksis i ulike typer av virksomheter godkjennes, men psykologen må kunne dokumentere en eller flere personer i veiledning som har en annen yrkesbakgrunn

Det forutsettes at psykologen har arbeidsoppgaver som er relevante for innholdet i programmet. Eksempler på relevante arbeidsoppgaver er alle former for veiledning av andre yrkesgrupper, eksempelvis ledergrupper, pedagoger, helse- og sosialfagarbeidere på bo-enheter, institusjoner m.m.

4.2 Veiledning

Det kreves 60 timer veiledning til det valgfrie programmet for psykologer som skal veilede andre yrkesgrupper. Veileder skal være psykologspesialist, alternativt en psykolog med mye veiledningserfaring. Dersom veileder ikke er psykologspesialist må vedkommende søkes forhåndsgodkjent.

Det legges vekt på oppfølging og erfaringsdeling knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver/utfordringer i egen veiledning.

Veiledningen reguleres for øvrig av egne utfyllende bestemmelser for veiledning.

4.3 Kurs

Kursrekken består av 64 timer fordelt på 4 samlinger.

Det legges opp til variert metodikk. Ulike temaer blir presentert i form av forelesning, men siden veiledning er et praktisk fagfelt, vil det bli gjennomført gruppeøvelser på samlingene, hvor det legges opp til at hver enkelt kursdeltager får øve seg i rollen som veileder og mottar direkte tilbakemelding fra kurslederne. Det blir gitt metodeopplæring i grunnleggende veiledningsmetoder, i tillegg til drøftinger både i plenum og i grupper.

Mellom samlingene blir det gitt ulike hjemmeoppgaver som anbefales gjennomført mellom samlingene i de veiledningsforholdene som deltakerne selv veileder.

Kurs 1

Etter samlingen skal deltakerne forstå forskjellen på ulike veiledningsoppdrag og oppdragets konsekvenser for forventningsavklaring, veiledningsform og kunne sette veiledningen inn i en riktig kontekst ut fra organisasjons- og tverrfaglig kompetanseforståelse.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulike typer veiledningsoppdrag og hva som kan kjennetegne disse
 • Kunnskap om å se veiledningsoppdraget i sammenheng med rolleavklaring (er ansvaret avklart med arbeidsgiver, eller er det psykologens oppgave å være med på å definere rollen?)
 • Kjennskap til ulike ansvarsområder, etikk og rammer
 • Økt organisasjonsforståelse
 • Økt forståelse for betydningen av tverrfaglig kompetanse

Kurs 2

Etter samlingen skal deltakerne ha forståelse for hvordan relasjoner vil påvirke veiledningen (kollegaer, interne/eksterne konsulenter, samarbeidspartnere) og hvordan ulike gruppeprosesser i veiledningen oppstår og håndteres. Videre skal deltagerne vite hvordan man gir tilbakemeldinger i gruppe på best mulig måte.

Forventet læringsutbytte:

 • Økt relasjonskompetanse, herunder hvordan relasjoner påvirker veiledningen
 • Kunnskap om ulike grupper og gruppeprosesser (terapi vs.veiledning)
 • Kunnskap og ferdigheter i hvordan gi og få hensiktsmessige tilbakemeldinger, både ved individuell veiledning og i gruppeveiledning
 • Kunnskaper og ferdigheter i gjennomføring av reflekterende team

Kurs 3

Etter samlingen skal deltakerne ha kjennskap til egne «blind spots» og hvordan gi tilbakemeldinger på andres. Samlingen skal gi forståelse for ulike fagetiske utfordringer som kan oppstå i veiledning og erfaring med å sette seg inn i «den andres posisjon».

Forventet læringsutbytte:

 • Kjennskap til egne «blind spots» og hvordan man kan bli bevisst på disse i en veiledningssituasjon
 • Kjennskap til ulike fagetiske utfordringer som kan oppstå i veiledning
 • Kompetanse i «tuning in» veiledningsmetodikk

Kurs 4

Etter samlingen skal deltakerne kunne velge metode ut fra problemstilling, gi veiledning med fokus på prosess og sak, ha kjennskap til gruppeledelse, samt kvalitetssikring av eget og andres arbeid.

Forventet læringsutbytte:

 • Kunnskap om ulikt fokus i veiledningen (prosessfokus vs. saksfokus)
 • Økt kompetanse på selvledelse og gruppeledelse
 • Kompetanse på undervisning i veiledning
 • Kunne velge metode ut fra problemstilling
 • Økt kompetanse i kvalitetssikring av eget og andres arbeid
Kurskalender (meld deg på her)