Hopp til hovedinnhold

Psykoterapi

Spesialister i psykoterapi yter tjenester til personer gjennom hele livsløpet, og til personer med et bredt spekter av psykiske tilstander og fenomener.

En spesialist i psykoterapi kan vurdere behandlingsbehov, behandlingsutsikter, hensiktsmessig behandlingsprogresjon og behandlingsresultat, basert på sin kunnskap om utviklingspsykologi, endringsteori og psykopatologi.

Psykoterapi kan ha kortere eller lengre varighet. Behandlingen kan skje i grupper eller individuelt. Psykoterapispesialistene har særskilt kompetanse i å benytte evidensbasert behandling. Det vil si at psykologen må bruke sin kliniske ekspertise, og anvende og tilpasse generell forskning til unike individers forutsetninger og behov.

Den kliniske ekspertisen vil se forskjellig ut for ulike psykoterapispesialister. Dette samsvarer med at befolkningen vil ha behov for ulike tilnærminger.

Spesialister i psykoterapi skal ha kunnskap om:

 • Vurdering av psykisk helsetilstand 
 • Vurdering av relevant behandlingstilnærming
 • Grunnlaget for behandlingstilnærmingen og muligheter og begrensninger ved denne 
 • Relevante kartleggings – og utredningsmetoder
 • Terapeutisk arbeid med relasjoner i møte med individer, par, familier og større systemer
 • Hvordan ivareta barneperspektivet/voksenperspektivet
 • Hvilken betydning ytre livsvilkår kan ha for menneskers levekår og psykiske helse
 • Hvordan familiens livsløp og spesielle kriser griper inn i menneskers liv og påvirker samspillet med andre
 • Hvordan terapien skal tilpasses pasientens kjønn, seksuelle orientering, alder samt sosiokulturell og etnisk bakgrunn
 • Systematisering av erfaringer og evaluering
 • Hvordan tilrettelegge for og gjennomføre brukermedvirkning 
 • Arbeid og utdanning som påvirkningsfaktorer og inkluderingsarenaer 

Psykologen utvikler ferdigheter i å:

 • Anvende anerkjente og hensiktsmessige behandlings- og utredningsmetoder
 • Tilpasse utredning og behandling etter pasientenes behov
 • Velge relevant tilnærming; individuell-, gruppe- eller familieterapi
 • Ha toleranse for å arbeide innen et høyt nivå av emosjonalitet og kompleksitet
 • Reflektere over og arbeide med egne reaksjoner og bidrag til den terapeutiske relasjonen
 • Erkjenne betydning av, og kunne opprettholde rammebetingelser og terapeutisk holdning
 • Kjenne egne begrensninger og henvise til annen behandling dersom dette vurderes mer hensiktsmessig, herunder innhente faglig bistand
 • Sørge for tilbakemeldinger fra pasienten slik at man kan lære av egne erfaringer og best mulig ivareta terapien
 • Samarbeide med andre tjenesteytere
 • Bidra til samhandling mellom tjenestenivåer
 • Sørge for selvivaretagelse

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.


 • Minimum fire årsverk praksis med psykoterapi
 • Minimum 180 timer veiledning fra spesialist i psykoterapi
 • Minimum 160 timer kurs, fordelt over to år
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.

Obs: Spesialiteten i psykoterapi har ikke valgfrie program.