Hopp til hovedinnhold

Familiepsykologi

Familiepsykologi handler om å forstå hvordan folk samhandler og utvikler seg i familier. Spesialiteten tar for seg relasjoner og utvikling i et systemperspektiv, og ser på hvordan disse relasjonene blir til og vedvarer over tid. Her lærer du hvordan kulturen vår, samfunnet vi lever i, og tradisjoner påvirker måten vi forholder oss til hverandre på.

Spesialister i familiepsykologi har kunnskap om relasjoners betydning for menneskers fysiske og psykiske helse og sosiale fungering.

Her får du kunnskap og ferdigheter som muliggjør arbeid med individ, familie, nettverk og systemet rundt, med særlig vekt på familiens særegne trekk og plass i samfunnet. Du vil også få forståelse av familien i et livsløpsperspektiv, og de vanligste små og store kriser som kan ramme familien.

Spesialister i familiepsykologi skal ha kunnskap om:

 • Familiens plass og betydning i vårt samfunn, strukturelle endringer som har funnet sted og hvilken innvirkning det har på livsformer og verdier
 • Systemenes/kontekstens betydning for menneskers levekår og psykiske helse
 • Individuelle, kontekstuelle og kulturelle forskjellers betydning for relasjonsarbeid, problemforståelse og behandling
 • Hvordan familiens livsløp og spesielle kriser i livsløpet griper inn i menneskers liv og påvirker samspillet med andre
 • Endringsarbeid med familier og par
 • Ulike familieterapeutiske tilnærminger og intervensjoner
 • Måter å skape terapeutisk relasjon i møter med individer, par, familier og større systemer
 • Å ivareta barneperspektivet både når barna er med i samtalen og når de ikke er med i samtalen
 • Utredning, vurdering og diagnostikk av familiens situasjon, problemer, psykisk helsetilstand og alvorlighetsgrad
 • Forståelse av diagnoser i et individuelt og systemisk perspektiv
 • Evidensbaserte familieterapeutiske modeller ved spesifikke lidelser
 • Makt/asymmetri i familiesystemer, samt bevissthet om egen maktposisjon
 • Når familieterapi ikke er en relevant behandlingsform eller bør brukes i kombinasjon med andre behandlingsformer

Psykologen skal videreutvikle ferdigheter i:

 • Terapeutisk samtale med flere i rommet samtidig
 • Å kunne håndtere ulike dilemmaer i møte med barn og unge, foreldre og omsorgspersoner, som for eksempel:
  • Tilpasse familiesamtalen til barnets utviklingsnivå
  • Håndtere ulike bestillinger i tilknytning til problem- og løsningsforståelse
  • Når barnet ikke vil snakke i terapirommet
  • Når barnet snakkes om på en ufordelaktig måte/blir omtalt som problemet
  • Når det oppstår hemmeligheter i rommet
  • Barn og ungdom som ikke ønsker å involvere foreldre
  • Utagering, både rettet mot barn/ungdom, mellom foreldre og deg som terapeut
 • Spesifikke familieterapeutiske intervensjoner, som for eksempel reflekterende team, iscenesettelse, genogram, eksternalisering, triangulerte samtaler, sirkulære spørsmål og så videre
 • Å bidra til å løse opp i fastlåste samspillsmønstre
 • Å hjelpe familier og systemer i krise og/eller konflikt og kunne avdekke vold
 • Å fremme verdighet og mestring hos alle i terapirommet
 • Å håndtere og anvende forskjeller mellom klienter som en terapeutisk ressurs
 • Å velge relevant intervensjon i samarbeid med klienten
 • Selvrefleksivitet i møte med flere i rommet
 • Å samarbeide med andre systemer og bidra til samhandling mellom tjenestenivåer

For å kunne starte på de obligatoriske kursene til spesialiteten må du ha fullført fellesprogrammet.

Du må også være i godkjent praksis som psykolog og motta veiledning samtidig som du går på kurs.

Obligatoriske kurs og valgfritt program kan ikke gjennomføres samtidig.


Psykologer som har behov for kompetanse på endringsarbeid i møte med klienten(e) og systemet rundt.

Programmet er særlig relevant for tjenester der psykologen aktivt forholder seg til at brukerne er en del av et større system, for eksempel familie, hjelpesystem og nettverk.


 • Minimum tre årsverk med familiepsykologisk praksis
 • Minimum 120 timer veiledning av spesialist i familiepsykologi
 • Minimum 96 timer kurs
 • Skriftlig arbeid

Psykologer som følger kursene på det obligatoriske programmet skal også være i praksis og motta veiledning som er relevant for den valgte spesialiteten.


Til spesialiteten i familiepsykologi godkjennes følgende valgfrie program i:

 • Allmennpsykologi
 • Arbeidspsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Gruppeterapi
 • Klinisk helsepsykologi
 • Organisasjon og ledelse
 • Parterapi (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn, unge og familier
 • Psykoterapeutisk metode for barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologfaglig arbeid med barn og unges omsorgsbetingelser (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Forståelse, utredning og tiltak ved kognitive vansker hos barn og unge (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Avansert familiepsykologi og systemisk arbeid (krever gjennomført obligatorisk program)
 • Psykologer som skal veilede andre yrkesutøvere

Kurskalender (meld deg på her)