Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for SPU

Mandat

  • Studentpolitisk utvalg i Norsk psykologforening (SPU) har som hovedoppgave å fremme og ivareta interessene til Norsk psykologforenings studentmedlemmer. Mandatet ivaretas gjennom utvalgets aktiviteter herunder beskrevet, samt kontakt med studentmedlemmene, og deltakelse i sentralstyremøter og andre fora der studentrelatert aktivitet er relevant. 

Sammensetning og organisering

  • SPU består av to studenter fra hvert av de fire universitetene i Norge, samt to utenlandsstudenter som er i gang med et studium som leder fram til autorisasjon som psykolog i Norge. Alle SPU-representanter må være studentmedlemmer i NPF.
  • Sentralstyret oppnevner studentrepresentanter til SPU etter anbefaling fra studentmedlemmene ved de respektive lærestedene.
  • Leder og nestleder i SPU velges for ett år om gangen. Valg av leder og 1. nestleder gjennomføres på årets siste møte, med formell overtakelse av lederansvaret 1. januar påfølgende år. Resten av utvalget konstituerer seg årlig på første møte.
  • Utvalget består av inkluderer ulike verv som til enhver tid bør gjenspeile utvalgets behov og interesseområder. Vervene skal som hovedregel inkludere leder, nestleder, lønnsansvarlig, kommunikasjonsansvarlig og MR EFPSA, samt andre verv knyttet til aktuelle arbeidsoppgaver.
  • Øvrige regler og retningslinjer for utvalgets organisering og drift vedtas av Studentpolitisk utvalg, innenfor rammen av de vedtak som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyre.

Aktivitet

  • SPU møtes minst fire ganger i året.
  • SPU etterstreber å arrangere fagpolitiske og sosiale arrangementer for studentmedlemmene.
  • SPU holder kontakt og samarbeider med lokalavdelingene, aktuelle utvalg og sekretariatet i foreningen, samt andre aktuelle organisasjoner.

Retningslinjene er vedtatt av Psykologforeningens sentralstyre 19.09.19