Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Norsk Nevropsykologisk Forening

Disse ble vedtatt på årsmøtet i NNF 2006, og justert på årsmøtene i 2009 og 2010.

1.1 NNF er en faglig interesseforening innenfor Norsk Psykologforening, godkjent av landsmøtet (inntil landsmøtet 2007 av sentralstyret), jfr. .§ 13 i Lover for Norsk Psykologforening, samt landsmøtevedtak2004 i sak 11, pkt. 3.

1.2 NNF er landsdekkende og etablert innenfor det nevropsykologiske fagfeltet.

1.3 NNF inngår i NPFs formelle organisasjonsstruktur, er således en del av NPF og kan benytte NPFs logo.

1.4 NNFs organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.5 NNF bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

1.6 NNF bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.

1.7 NNF er forpliktet av NPFs vedtatte fagpolitikk.


2.1 NNF er åpen for alle medlemmer av NPF.

2.2 Medlemmer i NNF er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene. Psykologer som ikke er NPF-medlemmer, og eventuelle ikke-psykologer, kan være tilsluttede medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.

2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter.

2.4 NNF har eget medlemsregister som samkjøres med NPFs register. NPFs sekretariat kan gi praktisk bistand i forbindelse med avvikling av årsmøter og andre konferanser, samt innkreving av kontingent.

2.5 Medlem som etter gjentatt purring har unnlatt å betale kontingent kan utestenges gjennom vedtak i NNFs styre. Medlem som åpenbart skader NNFs virksomhet, eller som åpenbart bryter NNFs vedtekter eller årsmøtets vedtak, kan utestenges gjennom vedtak i styret.


3.1 NNF innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i NPFs lover. Sentralstyret koordinerer foreningens arbeid med aktuelle utvalg og/eller andre interesseforeninger. NNF er høringsinstans og skal konsulteres når nye medlemmer skal oppnevnes i utvalg så som spesialistutvalget for klinisk nevropsykologi, testpolitisk utvalg og forhandlingsutvalg med relevans for medlemmer av NNF. NNF forespørres i saker der nevropsykologiske spørsmål eller NNFs interesser står sentralt.

3.2 NNF er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for utvikling innenfor det nevropsykologiske feltet. NNF skal bidra til å stimulere til nasjonal og internasjonal kontakt mellom nevropsykologer ved å arrangere møter, kongresser og lignende.


4.1 Årsmøtet er NNFs øverste organ.

4.2 Årsmøtet avholdes 1 gang pr. år. Tid og sted for årsmøtet bestemmes av styret.

4.3 Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig anmoder om det.

4.4 Alle medlemmer har møte- og stemmerett ved årsmøtet og ved andre ordinære foreningsmøter.

4.5 Innkalling til årsmøtet skal skje minst 6 uker før årsmøtet avholdes. Styret vedtar egnet innkallingsform/annonsering. Forslag til saker på dagsorden skal sendes styret minst 4 uker før årsmøtet. Dagsorden, samt forslag til kandidater, årsregnskap, skal sendes ut senest 2 uker før årsmøtet avholdes.

4.6 Årsmøtets dagsorden skal inneholde følgende punkter:

 1. Valg av møteleder og referent.
 2. Valg av styre
 3. Beretning om foreningens virksomhet i årsmøteperioden.
 4. Framlegging av og behandling av revidert regnskap.
 5. Godkjennelse av budsjett.
 6. Behandling av innkomne forslag.
 7. Fastsettelse av kontingent og kontingentens gyldighetstid.
 8. Valg av 2 revisorer.
 9. Valg av valgkomite.
 10. Eventuelt.

4.7 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret:

 1. Valg foregår skriftlig.
 2. Nominasjonsprosessen foregår ved at valgkomiteens forslag sammen med invitasjon til medlemmene om tilleggsnominasjoner annonseres for medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.
 3. Tilleggsnominasjoner skal sendes til styret innen 2 uker (spesifikk dato angis) fra annonsering.
 4. Stemmeseddelen, som skal inneholde valgkomiteens forslag, samt eventuelle tilleggsnominasjoner, er tilgjengelig for medlemmene på årsmøtet og på NNFs hjemmeside. Også medlemmer som ikke deltar på årsmøtet kan avgi stemme. Stemmeseddelen skal enten:
  a. Sendes styret senest en uke før årsmøtet, eller
  b. Levers inn under valget på årsmøtet
 5. Valgresultatene meddeles medlemmene via NNFs hjemmeside.

5.1 NNFs styre består av 10 medlemmer. Styret konstituerer seg selv med leder, nestleder og kasserer. Valgperioden er to år, slik at 5 styremedlemmer er på valg hvert år. Kassereren ivaretar foreningens daglige økonomi. Styret kan gi prokura innenfor NNFs økonomi.

5.2 Styret har den daglige ledelsen av NNF, og leder NNF i henhold til vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet, eventuelt ved delegering eller nedsettelse av komiteer, arbeidsutvalg etc.

5.3 Styret har ansvar for innkalling til årsmøte og medlemsmøter.

5.4 Styret avholder møter etter innkalling fra leder eller når et flertall av styremedlemmene ønsker det.

5.5 Styret kan oppnevne æresmedlemmer i NNF. Styret kunngjør nye æresmedlemmer for årsmøtet. Æresmedlemmer innvilges livstidsmedlemskap i NNF. Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent eller deltageravgift på årsmøtet.

5.6 Det føres protokoll fra styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst 6 styremedlemmer møter. Styret beslutter med enkel majoritet. Ved likt stemmetall avgjør leders stemme. Alle referater sendes til NPF sentralt.

5.7 Ved sammensetning av styret bør det tas hensyn til faglig bredde, erfaring, geografisk tilknytning og kjønn. Et av styremedlemmene bør rekrutteres fra Spesialistutvalget for klinisk nevropsykologi med personlig vara.


6.1 NNF forvalter sin egen økonomi.

6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes til godkjenning av sentralstyret, sammen med årsberetning, innen utgangen av mars hvert år.

6.3 NNFs medlemmer kan betale egen kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet i NNF.


7.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.

7.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

7.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.


NNF deltar på NPFs landsmøte med to representanter som har tale- og forslagsrett. Jfr. NPFs lover § 4, pkt. 5.


Endringer i NNFs vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av NPFs sentralstyre.


Samarbeidet mellom NNF og NPF er regulert i disse vedtektene. Årsmøtet i NNF og sentralstyret i NPF kan hver for seg beslutte å avvikle samarbeidsforholdet.

Årsmøtet i NNF kan med simpelt flertall og uten godkjenning fra NPF vedta å avvikle samarbeidsforholdet med NPF.

Ved oppløsning av NNF avgjør årsmøtet i NNF hvordan foreningens midler skal anvendes.