Hopp til hovedinnhold

Tidsskriftet Nevropsykologi

Norsk nevropsykologisk forening utgir dette fagtidsskriftet.

I tillegg til medlemsstoff, vil tidsskriftet presentere kliniske nyheter, forskningsnytt og vitenskapelige artikler relatert til bruk av nevropsykologiske tester, teori og metode i arbeid med alle aldersgrupper.

Artikler og nyhetsstoff vil kunne favne informasjon om kognitiv fungering, testing og utredning, og intervensjoner rettet mot adferdsendring eller rehabilitering, samt andre relevante temaer for kliniske nevropsykologer.

Sjefsredaktør

  • Kjell Tore Hovik

Vitenskapelig redaktør

  • Jens Egeland

Vitenskapelig redaksjon for fagfellevurderte artikler

  • Anja Vaskinn
  • Marianne Løvstad
  • Merete Glenne Øie

Redaksjonskomite for medlemsblad og nyhetsstoff

  • Roar Glefjell
  • Rune Raudeberg

Dette er en veiledning til våre forfattere. Bidragsytere med vitenskapelige manuskripter vil etter avtale få oppnevnt en kontaktperson som vil veilede i prosessen frem til eventuell ferdig artikkel, klar for fagfellevurdering.

Praktisk informasjon om utarbeidelse av manuskriptet

Vitenskapelige artikler skal være utarbeidet etter retningslinjer gitt i Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) (se http://www.apastyle.org/manual/). Manuskriptet som sendes inn må ikke være innsendt til andre tidskrifter for publikasjon og må ikke ha vært trykket i annen tidskrift tidligere. Teksten skal inneholde maksimum 3500 ord, og skal inkludere en kort oppsummering (maks. 150 ord totalt) delt opp i følgende tema (Formål, Metode, Resultater, og Konklusjon). Det skal legges ved en kort biografisk beskrivelse av medforfatterne.

Manuskripter for vurdering i Nevropsykologi skal innsendes elektronisk i Microsoft Word til Kjell Tore Hovik (se «kontakt oss»). Tabeller skal leveres separat og i redigerbar filer i Word eller Excel, ikke billedfiler. Bilder skal ha oppløsning av 300 dpi eller bedre. Manuskripter vil oftest være på norsk, men skandinaviske språk og engelsk kan vurderes. En kort oppsummering av artikkelen på engelsk (samt Engelsk tittel) (maks. 200 ord tilsammen) skal følge alle vitenskapelige artikler.  

Forskningsnytt og Innlegg

Vi ønsker å publiserer nyhetsstoff om klinisk anvendbar forskning. Bidrag her skal være korte (maks. 750 ord), inkludert tabeller, figurerer og referanser. Informasjon i slike bidrag kan være tidligere publisert i mer omfattende form i annet tidskrift.

I tillegg er vi interessert i innlegg av faglig, fagpolitisk og nyhetsmessig verdi som beskriver utviklinger innen fagområdet i Norge eller utlandet. Innlegg bør ikke være lengre enn 400 ord. Redaktør forbeholder seg retten til å forkorte slike innlegg.