Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Foreningen for sakkyndige psykologer

Disse ble først vedtatt på FOSAPs årsmøte 28. og 29.09.2007, og senere vedtatt på Landsmøtet 2007. Revisjon ble vedtatt av Sentralstyret 22.11.2016.

1.1 Forening for Sakkyndige Psykologer (FOSAP) er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening (NPF) godkjent av landsmøtet 2007.

1.2 Foreningen er landsdekkende og etablert innenfor sakkyndighet knyttet til forvaltning og domstoler, herunder barnevernssaker, barnelovsaker, straffesaker, erstatningssaker og helsepersonellsaker.

1.3 Foreningen inngår i Psykologforeningens formelle organisasjonsstruktur, er således en del av Psykologforeningen og kan benytte Psykologforeningens logo.

1.4 Foreningens organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.5 Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

1.6 Foreningen bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.

1.7 Foreningen er forpliktet av Psykologforeningens vedtatte fagpolitikk.


2.1 Foreningen er åpen for alle medlemmer av Norsk psykologforening.

2.2 Medlemmer i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene. Psykologer som ikke er NPF-medlemmer og eventuelle ikke- psykologer, kan være tilsluttede medlemmer, men vil ikke være valgbare eller ha stemmerett.

2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter.

2.4 Foreningen har eget medlemsregister som samkjøres med Psykologforeningens register. Det skal fremgå i registeret hvilke typer sakkyndigoppdrag det enkelte medlemmet påtar seg.


3.1 Foreningen innretter sitt arbeid i henhold til § 13 i NPFs lover. Norsk psykologforenings sentralstyre koordinerer foreningens arbeid med aktuelle utvalg og/eller andre interesseforeninger.

3.2 Foreningen er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for utvikling innenfor feltet, og skal danne utgangspunkt for fagut­vikling innen sine respektive områder.

3.3 Foreningen ivaretar medlemmenes interesser ved at den kan ta faglige initiativ utad, søke å gi bidrag til og medvirke i NPFs fagpolitiske arbeid.

3.4 Foreningens formål og oppgaver er knyttet til ivaretakelse av medlemmenes faglige interesser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap og medlemmenes faglige utvikling.

Foreningens styre skal:

 • Ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program
 • Skape et forum for faglige drøftinger og fellesskap
 • Holde seg à jour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte faglige saker som sentralstyre og landsmøtet i NPF arbeider med, og/eller som foreningen selv tar opp.
 • Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet i NPF.

4.1 Årsmøtet holdes årlig innen i løpet av første halvår

4.2 Innkalling skjer skriftlig, og med minst 8 ukers varsel.

4.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til foreningens tillitsverv, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.

4.4 Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.

4.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets årsmelding
 • Foreningens regnskap
 • Foreningens budsjett
 • Saker som er reist av styret eller av foreningens medlemmer
 • Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité
 • Prioritering av foreningens satsningsområder for styreperioden

4.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.


5.1 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta foreningens oppgaver.

5.2 Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta spesielle faglige oppgaver.

5.3 Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av foreningens størrelse og ressurser.

5.4 Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre informasjon til foreningens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett, organisasjonsplan og navn på medlemmer med verv, til NPFs sentralstyre.

5.5 Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved eventuelle medlemsmøter og årsmøter. Alle referater, samt årsberetning, skal innsendes til NPF sentralt.


6.1 Foreningen forvalter sin egen økonomi.

6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes for godkjenning av NPFs sentralstyre, sammen med årsberetning, innen utgangen av februar hvert år.

6.3 Foreningens medlemmer betaler egen kontingent til FOSAP. Kontingentens størrelse godkjennes av NPFs sentralstyre.


7.1 Valgkomitéen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.

7.2 Komitéen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

7.3 Komitéen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.


Foreningen deltar på NPFs landsmøte med to representanter som har tale- og forslagsrett. Jfr. NPFs lover §4, pkt. 5.


Endringer i FOSAPs vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av NPFs sentralstyre.


Vedtak fattet av foreningens styre kan innankes for NPFs sentralstyre innen 3 måneder etter at vedtaket er gjort kjent overfor medlemmene av interesseforeningen.


Foreningen kan oppløses av landsmøtet i NPF, eller etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler NPF.