Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for Foreningen for psykologer i privat praksis

1.1 Foreningen for psykologer i privat praksis er en faglig forening innenfor Norsk Psykologforening, jfr. § 13 i Lover for Norsk Psykologforening, samt landsmøtevedtak  2004 i sak 11, pkt. 3.

1.2 Foreningen er landsdekkende.

1.3 Foreningen inngår i NPFs formelle organisasjonsstruktur, er således en del av NPF og kan benytte NPFs logo.

1.4 Foreningens organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.5 Foreningen vedtar på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte  utvalg.

1.6 Foreningen, vedtar på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.

1.7 Foreningen er forpliktet av NPFs vedtatte fagpolitikk. 


2.1 Foreningen er åpen for alle medlemmer av NPF som har sitt arbeidsfelt, helt eller delvis i privat praksis. 

2.2 Medlemmer i foreningen er valgbare til verv i foreningen og har stemmerett på årsmøtene.  

2.3 Foreningen har eget medlemsregister som samkjøres med NPFs register.  


3.1 Foreningen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i NPFs lover. Sentralstyret koordinerer foreningens arbeid med aktuelle utvalg og/eller andre foreninger.

3.2 Foreningen er etablert for å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser.


4.1 Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av året. 

4.2 Innkalling bekjentgjøres med minst 8 ukers varsel.

4.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til foreningen tillitsverv, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.

4.4 Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, bekjentgjøres for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

4.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent.
 • Styrets årsmelding.
 • Regnskap.
 • Budsjett.
 • Saker som er reist av styret eller av foreningens medlemmer.
 • Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité.
 • Prioritering av foreningens satsningsområder for styreperioden.

4.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.


5.1 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som kan velges separat. Styret velges for to år av gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, sekretær og kasserer, samt nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta foreningens oppgaver.

5.2 Foreningens styre skal: 

 • ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program.
 • skape et forum for faglige og fagpolitiskedrøftinger og fellesskap.
 • holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte faglige og fagpolitiske saker som sentralstyret og landsmøtet i NPF arbeider med, og/eller som interesseforeningen selv tar opp.
 • sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet.

5.3 Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta spesielle faglige og fagpolitiske oppgaver.

5.4 Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av foreningens størrelse og ressurser.

5.5 Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre informasjon til interesseforeningens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett, organisasjonsplan og  navn på medlemmer med verv, til sentralstyret. 

5.6 Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved eventuelle medlemsmøter og årsmøter. Alle referater, samt årsberetning, skal innsendes til NPF sentralt.


6.1 Foreningen forvalter sin egen økonomi.

6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes for godkjenning av sentralstyret, sammen med årsberetning, innen utgangen av februar hvert år.

6.3 Medlemskontingenten størrelse vedtas av årsmøtet.  


7.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8. 

7.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

7.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.


8.1 Foreningen deltar på NPFs landsmøte med to representanter som har tale- og forslagsrett. Jfr. NPFs lover §4, pkt. 5.


Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av NPF´s sentralstyre.


Vedtak fattet av foreningens styre kan innankes for sentralstyret i NPF innen 3 måneder etter at vedtaket er gjort kjent overfor medlemmene av foreningen.


Foreningen kan oppløses av landsmøtet i NPF, eller etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler NPF.