Hopp til hovedinnhold

Etikk i lederutvikling

Ledelse handler om utøvelse av makt og ivaretakelse av verdier. Når vi snakker om god og dårlig ledelse, så handler dette ikke bare om resultater for virksomheten, men også om hva som ansees som godt, og hva som er oppleves som viktig. Dette viser at moral, verdier og etikk er svært relevant også for utvikling av ledere og ledelse i en virksomhet. 

Det er alltid en risiko for etiske brudd i gjennomføringen av lederutviklingen, men også i de organisatoriske prosessene etter utviklingsprogrammet. Et virksomt lederutviklingsprogram vil kunne gi uønskede effekter, påføre unødvendige individuelle og organisatoriske belastninger (krenkelser av integritet/verdighet, opplevelse av utilbørlig gruppepress, unødvendig ressursbruk, manglende effekt og verdi for virksomheten).  

Våre etiske verdier

De grunnleggende etiske verdiene til Psykologforeningen er respekt, kompetanse, ansvar og integritet, og skal ivaretas av psykologen i deres virke, i ethvert oppdrag, uavhengig av type oppdrag. 

Det at konsulenten spør etter virksomhetens egne verdier, og viser hvordan enten profesjonsspesifikke eller allmenne verdier og etiske prinsipper ivaretas i de ulike fasene av oppdraget, vil være et tegn på høy kompetanse og bevisst holdning til verdier og etiske prinsipper. 

For oppdragsgivere er det viktig å sjekke at både virksomhetens kjerneverdier og det som ønskes oppnådd i oppdraget, er tenkt på i de ulike fasene (design, utvikling, gjennomføring, og oppfølging av deltakerne etter tiltaket).  

Psykologforeningen har laget en egen veileder i etikk for de som jobber med organisasjoner:

Sjekkliste 

For oppdragsgivere

  • Konsulentene beskriver konkret hvordan de i oppdraget vil ivareta verdiene til vår virksomhet, etiske prinsipper og retningslinjer, samt deres egne profesjonsspesifikke verdier og etikk (eventuelt allmenne verdier og etikk der de ikke følger et profesjonsspesifikt etisk regelverk).
  • Det er i oppdraget satt krav til ivaretakelse av verdier og etikk i alle oppdragets faser (design/utvikling, gjennomføring og oppfølging).
  • Det er etablert en klar struktur for å klage på konsulentenes behandling, og brudd på etiske retningslinjer. 

For tilbydere/leverandører

  • Vi gjennomfører etiske vurderinger og beskriver hvordan vi i oppdragets ulike faser forholder oss til allmenne verdier og etikk, profesjonsspesifikke verdier og etikk, og de verdiene og det regelverk som gjelder for oppdragsgiver (eks. i drøftinger av oppdraget med oppdragsgiver). 
  • Våre konsulenter trenes jevnlig for at deltakere i utviklingsprogrammer opplever en ivaretakende holdning, åpen kommunikasjon, trygg relasjon til våre konsulenter. Dette er forutsetninger for både å utvikle seg selv, men også å kunne ta opp eventuelle utfordringer, ubehag, uheldige eller uønskede hendelser slik at dette kan forbedres eller korrigeres.  

For begge parter

  • Deltakerne i lederutviklingsprogrammet er gjort kjent med hvordan oppdragsgiver og utfører/leverandør ivaretar programdeltakerne sin integritet og verdighet, og hvilke allmenne-, profesjonsspesifikke-, eller virksomhetsinterne verdier og retningslinjer, som gjelder for oppdraget. 
  • Det er etablert en systematikk for løpende å identifisere og håndtere etiske problemstillinger som dukker opp i oppdraget.