Hopp til hovedinnhold

Psykologens rolle i pedagogisk-psykologisk tjeneste

Rapport fra Psykologforeningen i samarbeid med psykologer fra PP-tjenesten, 2021.

I Psykologforeningens strategi for utvikling av kommunale tjenester 2019-2022 er ett av delmålene at Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i hele landet bruker psykologers kompetanse godt til det beste for barn og unges utvikling og læring.

Som ledd i arbeidet med dette har Fagpolitisk avdeling i samarbeid med en arbeidsgruppe utarbeidet et grunnlagsnotat med beskrivelse av psykologers rolle og oppgaver i en tverrfaglig PP-tjeneste. Notatet er ført i pennen av psykologspesialist og leder av PP-tjenesten i Nittedal, Andrea Kanavin Grythe.

Innholdet er basert på innspill fra arbeidsgruppen, bestående av psykologer fra PP-tjeneste i ulike deler av landet. For å oppnå en viss dybde i presentasjonen uten at rapporten skulle bli for lang er PP-psykologens oppgaver og roller i all hovedsak eksemplifisert ved arbeid i skolen. Dokumentet har vært på høring hos psykologer som deltok i rådslag om psykologer i PP-tjenesten, Forum for psykologer i kommunen, fagutvalg barn og unge, fagutvalg samfunn og allmenn-psykologi, fagutvalg habilitering, samt Facebook-gruppen Psykologer i PP-tjenesten. Samfunnsviterne har kommet med innspill til rapporten i to møter.

I innspillsrundene var en gjennomgående tilbakemelding at rapporten gir en gjenkjennelig og dekkende beskrivelse av hvordan psykologer arbeider i PPT. Innspillsrunden inspirerte en rekke medlemmer til å sende oss ytterligere beskrivelser av god psykologfaglig praksis i PPT.

Norsk psykologforenings høringssvar til ny opplæringslov, 25.06.2021

«Psykologer har en etterspurt kompetanse som i særlig grad aktualiseres i møte med barn, ungdom og familier som strever. Kunnskap om normalutvikling, og dermed kunnskap til å vurdere og utrede utvikling hos barn og ungdom, tilretteleggingsbehov, tiltak og behandling, utgjør sentrale arbeidsoppgaver for psykologer i kommunal- og fylkeskommunal tjeneste uavhengig av arbeidssted og lovverk.

Et mindretall av landets kommuner og fylkeskommuner har psykologkompetanse knyttet til sin PP-tjeneste, til tross for benevnelsen pedagogisk psykologisk tjeneste. Høsten 2019 viste beregninger basert på vårt medlemsregister at omkring 100 kommuner hadde psykologkompetanse i PP-tjenesten. Dette er et usikkert tall, men kan indikere at det er behov for å styrke den psykologfaglige kompetansen for at tjenesten skal være tilstrekkelig tverrfaglig. Det påpekes også fra regjeringen i Meld. St. 6. (2019-2020) Tett på-tidlig innsats at psykologkompetansen i PP-tjenesten er lav.»

Formmessig er det lagt vekt på et praksisnært og tilgjengelig språk, med håp om at psykologers virke i PPT skal «tre frem for leseren» og ikke bare informere, men også inspirere både myndigheter og våre egne medlemmer til å bruke psykologers kompetanse godt til det beste for barn og unges utvikling og læring.

Formålet med rapporten er en omforent forståelse av hvorfor og hvordan psykologers kompetanse er viktig i PP-tjenesten som grunnlag for videre innspill og samarbeid med myndighetene (for eksempel i forbindelse med ny Opplæringslov), i dialog og samarbeid med andre aktører og ikke minst overfor medlemmene våre som jobber i tjenesten eller ønsker å jobbe i disse tjenestene der det ikke er etablert psykologstillinger.

Sammendrag av rapporten

Rapporten beskriver psykologers bidrag til oppfyllelse av PP-tjenestens (PPTs) mandat, med vekt på kompleksiteten som ligger i å bistå skolene i å sørge for at alle barn og unge er inkludert, trives, mestrer og lærer i tråd med egne forutsetninger. Videre begrunner den viktigheten av tverrfaglig arbeid i PPT, samt utdyper psykologens oppgaver, ansvar og roller knyttet til dette arbeidet. Dette handler både om psykologers fagkompetanse og om terapeutiske ferdigheter. Disse beskrives ytterligere knyttet til individrettet arbeid, systemrettede oppgaver og relasjonsarbeid.

Psykologers arbeid med sentrale samfunnsutfordringer som skolefravær/frafall og mobbing beskrives noe mer inngående. Viktige forutsetninger for å få brukt psykologers kompetanse i PPT utdypes før det avslutningsvis beskrives hvordan psykologer i PPT samarbeider med andre tjenester, og skjæringspunktet mellom psykologer i PPT og psykologer i kommune- og spesialisthelsetjenester.

Les hele rapporten her