Hopp til hovedinnhold

God psykisk helse starter der du bor

President Håkon Kongsrud Skard. Foto: Fartein Rudjord / Psykologforeningen

Av: President Håkon Kongsrud Skard

Psykologforeningen er stolte over å kunne presentere vår strategi for utvikling av kommunale tjenester.

Vårt mål er at psykologkompetanse er en etablert del av alle kommuners folkehelsearbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid og kommunale tjenester for å sikre nødvendig psykisk helsehjelp.

Psykologforeningens strategi for utvikling av kommunale tjenester 2019–2022:

Psykologer har mange roller

Kommunene har mange oppgaver å ivareta som har viktig innvirkning på innbyggernes psykiske helse: barnehager, skole, velferdstilbud, eldreomsorg, sosiale tjenester og barnevern, for å nevne noen.

Psykologer spiller og kan spille viktige roller i utforming og implementering av alle disse tjenestene. Derfor er et sentralt begrep i vår strategi «rollepluralisme».

Rollepluralisme i praksis

Variasjonen mellom kommunene er stor, både med hensyn til størrelse og organisering, befolkningssammensetning og behov. Den enkelte kommunen vurderer sine behov og utformer sine tjenester basert på dette.

Psykologer har flere forskjellige roller og oppgaver i det sammensatte kommunale tjenestelandskapet. Dette er både basert på vår medlemsundersøkelse om hvordan situasjonen er i dag og våre visjoner om hvordan et godt kommunalt tilbud bør se ut.

Vi vil bruke informasjonen fra medlemsundersøkelsen og andre rapporter for å dokumentere behovene og psykologers innsats i kommunene.

Upløyd mark

Lovkravet om psykologkompetanse i kommunal helse- og omsorgstjenestelov er ferskt. Det trådte i kraft 2020. Loven stiller ingen krav om spesifikke oppgaver eller tjenestetilhørighet for psykologkompetansen. Det gir kommunene frihet til å benytte kompetansen der behovet er størst, men kan også skape usikkerhet om hvilke forventninger det medfører for den enkelte kommunen og de psykologene som er ansatt der.

Vi mener psykologer kan bekle ulike roller, men at det bør være klare oppgaver og forutsigbar styring. Blant flere roller vi vil løfte frem er en utadrettet psykologrolle i PPT, en psykologrolle som styrker primærhelsetjenesten gjennom behandling og rådgivning, samt en psykologrolle som veileder, utvikler og implementerer tjenester til ulike grupper med siktemål om en bedre folkehelse for alle.

Vi har samlet en rekke argumenter og forslag til innhold psykologer kan bruke for å påvirke psykiske helsetilbud lokalt:

En felles forståelse

Det er mange aktører å forholde seg til innen kommunefeltet og de tjenestene kommunen leverer. Kommunene selv, KS, flere departementer og direktorater, samt Stortinget, i tillegg til andre profesjoner og brukerorganisasjoner. Dette medfører at foreningen må søke dialog med alle disse for å synliggjøre behovene i befolkningen, peke på gode løsninger både nasjonalt og lokalt og initiere samarbeid om disse.

Vi må oppnå en felles forståelse om viktigheten av å svare ut disse behovene for å komme nærmere vår visjon om en kommune som ivaretar livskvalitet og psykisk helse som en kjerneoppgave.

Våre siste saker om psykologer i kommunen