Hopp til hovedinnhold

Nytt reglement for Fagetisk råd

Fagetisk råd ønsker å bidra til mer refleksjon, læring og nødvendig praksisendring hos psykologer.

Landsmøtet vedtok i november 2022 nytt reglement for Fagetisk råd. Endringene innebærer overgang til ny modell for behandling av klager og henvendelser til Fagetisk råd, og økt fokus på utadrettet virksomhet for å fremme psykologers fagetiske standard. Endringene trådte i kraft 24. februar 2023.  

Det nye reglementet for behandling av klager og henvendelser innebærer endringer på flere områder:

  • Fra konkluderende vedtak om brudd/ikke brudd på Etiske retningslinjer for nordiske psykologer, til behandling med fokus på refleksjon og læring uten vedtak
  • Fra skriftlig kontradiksjonsprosess til muntlig refleksjonsbasert prosess

Den nye behandlingsmodellen baserer seg på at psykologen som klages inn, etter vurdering om åpning av sak, innkalles til 1-2 samtaler for fagetisk refleksjon og læring. Saksprosessen oppsummeres av Fagetisk råd i et kort notat uten vurderinger/konklusjoner, som sendes både psykolog og klager.

Fagetisk råd vil fortsatt gi veiledning til klager om rett instans dersom henvendelsen ikke er relevant for behandling i rådet eller om det vurderes med en alvorlighetsgrad som bør innebære varsling av offentlige tilsynsmyndigheter. Sammensetningen av rådet er uendret.

  Hovedformålet med endring av reglementet er:

  • I større grad å bidra til reell refleksjon, læring og nødvendig praksisendring hos psykologer
  • Økt samsvar mellom klagebehandlingens form og Fagetisk råds faktiske mandat og myndighet
  • Tydeliggjøring av grenseoppgangen mellom Fagetisk råd og tilsynsmyndigheten
  • Ivaretakelse av gjeldende lover og regler for personvern

Som konsekvens av at Fagetisk råd ikke lenger skal fatte vedtak, ble Ankeutvalget for fagetiske klagesaker (AFEK) vedtatt nedlagt.

Det ble samtidig vedtatt at Sentralstyret, etter anmodning fra Fagetisk råd, kan gjøre endringer i reglement for Fagetisk råd i landsmøteperioden 2022-2025 for å sikre at formålet med endringene i Fagetisk råds saksbehandling ivaretas. Eventuelle endringer som gjøres i landsmøteperioden skal legges frem på Landsmøtet 2025 og formelt vedtas.

Bakgrunn for reglementsendringene

Landsmøtet 2019 ga Fagetisk råd (FER) og Sentralstyret (SST) «... oppgave om i fellesskap å gjennomgå Reglementet for FER og AFEK. Gjennomgangen skal særlig fokusere på FERs rolle og mandat for å ytterligere øke den fagetiske refleksjonen og læringen, samt levendegjøring av fagetikken». 

Ny behandlingsmodell for klagesaker og henvendelser ble utformet gjennom arbeid i egen arbeidsgruppe, med representanter fra Psykologforeningens sentrale utvalg og medlemmer for øvrig. Det ble innhentet innspill fra personer med erfaring fra å klage og bli klaget inn, fra andre etiske råd og fra brukerorganisasjoner.

Forslag til endret modell for klagebehandling var til høring i alle utvalg, råd og lokalavdelinger i foreningen våren 2022. Arbeidsgruppen utarbeidet forslag til en modell for saksbehandling som ble justert i tråd med tilbakemeldinger fra medlemmer gjennom høring og drøfting i ulike fora. Modellen var utgangspunkt for de vedtatte endringer i reglementet.

Les det nye reglementet til Fagetisk råd