Hopp til hovedinnhold

Reglement for Fagetisk råd

Vedtatt av Landsmøtet 2004 og gjeldende fra 01.01.05, med endringer vedtatt på Landsmøtet 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 og 2022.

Det fagetiske råds sammensetning og valg er fastsatt i Norsk psykologforenings lover, § 8. Leder og nestleder velges av landsmøtet og kan alternere posisjoner i landsmøteperioden.


Fagetisk råd bistår og gir råd til medlemmer, foreningens styre, øvrige foreningsorganer og klienter/pasienter i fagetiske spørsmål med grunnlag i Etiske retningslinjer for nordiske psykologer.

Fagetisk råd skal fremme psykologers fagetiske standard, og legge frem de forslag som det finner nødvendig for at den fagetiske standard opprettholdes på et høyest mulig nivå.

Fagetisk råd behandler klager og henvendelser som vedrører medlemmers fagetikk som beskrevet i forordet til Etiske prinsipper for nordiske psykologer: De fagetiske prinsippene regulerer psykologers faglige virksomhet, som er definert som enhver situasjon der psykologen utøver yrkesmessig virksomhet i relasjon til individ, gruppe eller organisasjon. De fagetiske prinsippene etterleves også i yrkesmessige situasjoner hvis innhold ikke umiddelbart kan karakteriseres som psykologisk faglig virksomhet, men som utøves av psykologer og bygger på ferdigheter oppnådd gjennom psykologutdannelsen.

Når Fagetisk råd finner det nødvendig, skal det ta opp saker på eget initiativ.


Fagetisk råd avholder sine møter etter innkalling av rådets leder. Behandlingen av innkomne saker påbegynnes innen seks uker.

Rådets medlemmer skal alltid vurdere egen habilitet i henvendelser, og fratre ved behandlingen om de har særlige bindinger til saken eller de involverte.

Rådet skal informere psykologen om navn på rådsmedlemmer som skal behandle saken, slik at de har mulighet til å anmode om at ett eller flere medlemmer ikke deltar under sakens behandling dersom det foreligger særskilte bindinger til saken eller de involverte.

Det skal føres referat fra møter i Fagetisk råd.

Alle som har tilgang til og/eller arbeider med saker som inneholder personopplysninger er bundet av taushetsplikt under og etter avsluttet arbeid i eller for Rådet.

Fagetisk råd skal gi årsrapport til foreningens styre, og beretning til landsmøtet, om virksomheten i landsmøteperioden.

Et medlem har plikt til å samarbeide med Fagetisk råd. Når en fagetisk sak er tatt opp kan medlemmet ikke melde seg ut av foreningen før saken er ferdig behandlet.

Dersom det av særskilte grunner ikke lar seg gjøre å gjennomføre samtale med medlemmet, kan Rådet beslutte å avslutte saken. Den som har henvendt seg skal gis informasjon om begrunnelsen for beslutningen og om det finnes andre alternative organer saken kan tas opp med.


Henvendelser og klager til Fagetisk råd sendes til Psykologforeningen ved Fagetisk råd. Henvendelser skal fortrinnsvis være skriftlige. Alle som henvender seg, skal få informasjon om hvordan Fagetisk råd følger opp saker.

Psykologer er bundet av taushetsplikt også når de uttaler seg til rådet. Henvendelse fra pasient/bruker regnes imidlertid som samtykke til at psykologen kan uttale seg om den konkrete saken, men ikke utover det som er nødvendig for sakens opplysning i Rådet.

Fagetisk råd kan ikke behandle personopplysninger om andre enn den/de som samtykker, og henvendelser som inneholder denne type opplysninger returneres og/eller slettes.

Medlemmet skal få informasjon om henvendelsen og hvordan Fagetisk råd følger opp saken.

Rådet behandler henvendelser ved å ha samtale med medlemmet om de etiske problemstillingene saken reiser. Målet er refleksjon og læring.

Fagetisk råd dekker ikke utgifter for involverte i forbindelse med behandlingen i Rådet.


Fagetisk råd skriver en kort oppsummering om hvordan henvendelsen er håndtert. Oppsummeringen sendes til den som har henvendt seg og til medlemmet. Oppsummeringen inneholder ikke vurderinger eller konklusjoner om det som er tatt opp i henvendelsen.


Dersom Fagetisk råd i løpet av sin saksbehandling får opplysninger om at det kan foreligger forhold som vil kunne medføre reaksjon etter helsepersonelloven, skal Fagetisk råd oversende saken til tilsynsmyndigheten.