Hopp til hovedinnhold

Sykehusutvalget: – Mange gode forslag

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, har ledet Sykehusutvalget. Foto: Skjermdump / regjeringen.no
Felicia Rolf 29.03.2023

– Vi trenger en endring og tror sykehusutvalgets forslag kan bedre situasjonen, sier fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng.

Sykehusutvalget, ledet av professor i helseøkonomi Jon Magnussen, leverte mandag sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol. Blant flere forslag til endringer, går utvalget inn for å gjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp.

– Vi har lenge problematisert dagens finansieringsordning med innsatsstyrt finansiering (ISF), som har bidratt til at behandling av psykiske lidelser har blitt nedprioritert, sier Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng.

Dagens ordning med innsatsstyrt finansiering innebærer at man får betalt for utført aktivitet i sykehusene. Somatikken har høyere andel av denne ordningen enn psykisk helsevern. Innsatsstyrt finansiering bidrar dermed til at psykisk helsevern taper pengekampen mot somatikken i sykehusene.

Sykehusene har en stram økonomi, og når det ikke er lønnsomt å prioritere psykisk helsevern, kan dette påvirke ulike avgjørelser gjennom budsjettåret.

Innsatsstyrt finansiering gir sykehusene penger for aktivitet de utfører. Dermed har den også et potensial til å vri sykehusenes behandling mot det som lønner seg økonomisk. Dette kan gå på bekostning av faglighet. Dette viser en fersk rapport som Oslo Economics har laget på oppdrag fra Psykologforeningen.

Ønsker ny finansieringsordning

Utvalget foreslår at en del av dagens finansieringsordning erstattes med rammefinansiering som hovedmodell der budsjettrammen baseres på befolkningstall. Dette vil bidra til et mer stabilt og forutsigbart budsjett for sykehusene.

Fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng.

Samtidig foreslår Sykehusutvalget å beholde et innslag av aktivitetsbasert finansiering på toppen av dette, slik at aktivitet kan justeres dersom det oppstår tydelige behov.

– Vi er positive til forslaget fra utvalget. Det blir nå viktig at en ny ordning får en innretning som gjør at psykisk og fysisk helse ikke blir skjevfordelt, sier fungerende president.

Tvinges ofte til kutt

– Måten nye sykehusbygg finansieres på i dag, fører til at byggene bygges for små og at sykehusøkonomien blir svært presset. Finansieringsmodellen går ut over driften og muligheten til å hjelpe pasientene, sier Lauveng.

Svært ofte tvinges psykisk helsevern til å kutte kostnader ved byggingen av nye sykehus. Det viser en rapport der Agenda Kaupang, på oppdrag fra Akademikerne, har gjennomgått sykehusene som er bygget etter helseforetaksreformen.

Også da var Psykologforeningen bekymret for at finanseringsmodellen for nye sykehusbygg gir stram økonomi, for små arealer og dårligere tilbud.

– På tide å senke kravet til egenkapital på nye sykehusbygg

Sykehusutvalget foreslår å endre dagens finansieringsmodell for sykehusbygg. Denne krever at helseforetakene selv stiller med 30 prosent i egenkapital, for at det skal innvilges lån for de resterende 70 prosentene som sykehuset siden må betale tilbake.

Utvalget går inn for å senke sykehusenes egenkapitalkrav til 10 prosent, bedre rentebetingelser og særskilt finansiering av kapitalkostnader.

– Dette er gode forslag. Vi har i altfor mange år sett at det psykiske helsetilbudet blir kuttet hver gang et nytt sykehus skal bygges. Vi trenger en endring og tror sykehusutvalgets forslag kan bedre situasjonen, sier Lauveng.

Bedre samspill mellom kommunehelsetjenesten og sykehus

Utvalget foreslår tiltak for å styrke og bedre samhandlingen mellom helsetjenesten i kommunene og sykehusene. Blant annet egne samhandlingsbudsjetter for kommuner og helseforetak.

De siste årene er det bygget opp ambulante, fleksible team (FACT- og ACT-team) til pasienter med sammensatte problemer.


– Utvalgets forslag om samhandlingsbudsjett er viktig for å sikre videre drift av disse teamene.


Arnhild lauveng

– Samhandlingsbudsjett kan fjerne noen av hindringene som finnes i dag for å gi pasienter et helhetlig tilbud. Dette gjelder mange pasientgrupper.

Forslag av stor betydning

Sykehusutvalget kommer med mange forslag til endringer og tiltak knyttet til helseforetakene, både når det gjelder finansering, medvirkning og demokratisk kontroll.

– Forslagene vil kunne være av stor betydning for både ansatte, pasienter, pårørende og samfunnet, sier Lauveng.

Hun forsikrer samtidig om at Psykologforeningen vil bruke tiden frem mot høringsfristen til å vurdere utvalgets ulike forslag i samråd med organisasjonens ulike ledd og organer.