Hopp til hovedinnhold

Gode mål, men mangler konkrete tiltak og finansiering

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kierkol presenterer opptrappingsplanen for psykisk helse på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger. Foto: skjermdump fra regjeringen.no
Felicia Rolf 09.06.2023

– I denne opptrappingsplanen treffer regjeringen på planken med gode intensjoner for psykisk helse, men de tar ikke sats, sier Arnhild Lauveng, fungerende president i Psykologforeningen.

– Planen skal peke retning for hele det psykiske helsefeltet de neste ti årene.

Opptrappingsplanen for psykisk helse

 • Regjeringens plan for å styrke og utvikle helsetilbud innen psykisk helse 
 • En tiårig plan, fra 2023 til 2033 
 • Vil gi tre milliarder kroner til satsningen over ti år 
 • Hvert år skal regjeringen rapportere til Stortinget og oppdatere planen 
 • I år vil 150 millioner kroner gå til forebyggings- og behandlingstiltak innen rus 
 • 150 millioner kroner går også til døgnbehandling innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne

Med disse ordene åpnet helse- og omsorgsminister Ingvild Kierkol pressekonferansen da hun la fram regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse fredag. 

Den lenge ventede planen strekker seg fra i år og fram til 2033. Regjeringens mål er å styrke og utvikle ulike helsetilbud innen psykisk helse og bedre livskvaliteten til alle Norges innbyggere. 

– Det er positivt at regjeringen vil styrke den tidlige innsatsen med forebygging og behandling i kommunene, med fokus på barn og unge, tverrfaglig satsing i allmennhelsetjenesten, bedre tilbud til alvorlig syke og mer tid til helsepersonell og pasient. Oppnår vi disse målene, er det bra, sier fungerende president i Psykologforeningen, Arnhild Lauveng. 

De gode målsetningene regjeringen har nedsatt i planen er likevel ikke gratis. Tallene som presenteres er totalt tre milliarder over ti år. Det er alt for lite, mener fungerende president: 

– Tiltakene og finansieringen er så langt ikke tilstrekkelige, forteller hun.

Se debatten Arnhild Lauveng, Adrian Lorentsson fra Mental helse ungdom og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Dagsnytt 18.

Forskjellsbehandling av psykisk og fysisk helse

Visepresident Arnhild Lauveng. Foto: Fartein Rudjord / Psykologforeningen

Tre milliarder kroner er summen som legges på bordet sammen med opptrappingsplanen. Med alle målene planen inneholder, vil ikke det finansielle regnestykket gå opp.

Fungerende president er ikke imponert over tallene, og sammenligner med budsjetter innen fysisk helse: 

– Tre milliarder høres mye ut, men fordelt på ti år og med alle satsingene som ligger på bordet, så monner det ikke. Bare lavterskeltilbudene i kommunen er beregnet til å koste én milliard. 

Innen psykisk helsevern er det også store uløste kapasitetsutfordringer. Det er i dag behov for finansielle løft i henhold til bygninger, behandling og faglig utvikling gjennom de neste tiårene. 

– Norsk helsevesen trenger å likestille psykisk og fysisk helse, slik regjeringen har lovet i ambisjonene sine i Hurdalsplattformen. I dag er vi budsjettmessig milevis unna en slik likestilling, og opptrappingsplanen med sine tre milliarder kroner er ikke nok til å endre dette, sier Lauveng.

Legger opp til en tverrfaglig allmennhelsetjeneste

Opptrappingsplanen åpner opp for mer tverrfaglighet i de kommunale tjeneste. Det kommer fram at regjeringen ønsker å styrke allmennhelsetjenesten med blant annet psykologer på fastlegekontor. 

Planens tre satsningsområder

 • Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid 
 • Gode og tilgjengelige tjenester der folk bor 
 • Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

Erfaringer fra prøveprosjekt i ulike deler av landet er udelt gode og viser at både pasienter og fagpersoner trives.

– Stadig flere kommer til fastlegen med psykiske plager eller lidelser. Samtidig ønsker mer enn halvparten av de spurte i en ny undersøkelse at fastlegen og psykologen samarbeider, sier Lauveng.

Selv om den strategiske innretningen er god, savner Psykologforeningen flere håndfaste tiltak for å nå de målene regjeringen har satt.

– Det er et stort behov for å styrke de kommunale tjenestene. Men vi trenger mer konkrete tiltak for å sikre rekrutteringen av fagpersoner, sier Lauveng. 

Blant annet er det ikke tydelig hvordan mindre kommuner skal samarbeide for å etablere gode fagmiljøer og beholde kompetent personell i tjenestene.  

– Vi har blant spilt inn et forslag om å utvide rekrutteringsprosjektet for allmennlegene (ALIS) til også å omfatte psykologer i kommunen. Et slikt prosjekt (KOMPIS) er allerede utviklet i Nord-Hordaland, og er klart til å rulle ut, forteller fungerende president. 

Les mer Vårt høringsinnspill til opptrappingsplanen for psykisk helse

Ønsker at Stortinget kommer med mer penger

Regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse skal etter planen legges fram for Stortinget til høsten. Da åpner muligheten seg for at de kan legge mer penger inn i planen. 

I en tid med lange behandlingskøer og pressede ansatte er dette nødvendig for å bedre behandlingstilbudet innen psykisk helse i årene framover.

– Mer enn 15 tusen pasienter står i kø for å få behandling i psykisk helsevern, ifølge de nyeste tallene fra Helsedirektoratet. Det er viktig å få ned ventetiden, men det må ikke gå på bekostning av behandling. Vi håper partiene på Stortinget vil gå inn for å høyne finansieringen og satse på bedre psykisk helse og behandling det neste tiåret, sier Lauveng.

Regjeringens mål i opptrappingsplanen

 • Overordnet ønsker de at flere mennesker «skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet, og at de som har behov for psykisk helsehjelp skal få god og lett tilgjengelig hjelp.»

De åtte formulerte målene i planen:

 • Barn og unges selvrapporterte psykiske helse- plager er redusert med 25 prosent  
 • Andelen av unge som blir uføre med bakgrunn i psykiske plager og lidelser er redusert  
 • Innbyggere i alle kommuner har tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus  
 • Barn og unge som henvises til psykisk helse- vern barn og unge (PHBU) får tilbud om en vurderingssamtale for avklaring av videre opp- følging i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten  
 • Gjennomsnittlig ventetid til psykisk helsevern skal reduseres og på sikt være lavere enn 40 dager for psykisk helsevern voksne (PHV), 35 dager for psykisk helsevern barn og unge (PHBU) og 30 dager for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)  
 • Hindre nedbygging av sengeplasser og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelse som har behov for døgnbehandling  
 • Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblem har økt levealder, og forskjellen i levealder mellom denne pasient- gruppen og den øvrige befolkningen er redusert  
 • Helsepersonell har mer tid til pasienter, brukere og fagutvikling