Hopp til hovedinnhold

Brenner for barn og unge med medfødt russkade

Psykologspesialist Gro Christensen Løhaugen mottok Psykologprisen under Festspillene i Bergen torsdag. Sammen med prisen fikk hun et portrett. Portrett: missboo.no. Foto: Psykologforeningen)
Marthe Berg 02.06.2023

Gro Christensen Løhaugen har viet yrkeslivet sitt til en sårbar og glemt pasientgruppe. Nå belønnes hun med Psykologprisen.

Psykologspesialist Gro Christensen Løhaugen har en doktorgrad i nevropsykologi, og jobber som leder av Regional kompetansetjeneste for medfødte russkader i Helse Sør-Øst, ved Barne- og ungdomsavdelingen i Arendal.

– Å motta psykologsprisen 2023 er en stor ære, og ikke minst inspirasjon for videre arbeid. Det oppleves som en anerkjennelse, ikke bare for meg personlig, men for hele det tverrfaglige teamet vårt, sier hun.

Løhaugen har vært initiativtaker og primus motor for etableringen av Nordens første og eneste kompetansetjeneste for barn og unge med medfødt russkade, og har selv ledet tjenesten siden opprettelsen i 2015.

Fakta:

  • FASD står for Fetal Alcohol Spectrum Disorders, og omtales gjerne som føtalt alkohol spektrum vansker eller alkoholrelaterte fosterskader» på norsk. Dette er en betegnelse på skader som kan oppstå fordi fosteret har vært eksponert for alkohol i mors mage. (Kilde: Blå Kors)
  • Eksekutive vansker: Eksekutive funksjoner er en betegnelse innen psykologi og psykiatri for en persons evne til problemløsning, planlegging, gjennomføring av oppgaver og regulering av atferd (kognitive funksjoner). Barn og unge med eksekutive vansker kan ha utfordringer med å tilpasse egen atferd, regulere/kontrollere egne følelser, vente på tur, lese signaler fra andre, ta andres perspektiv og forstå andres atferd. (Kilde: snl/statped)
  • Prenatal betyr «forut for fødselen» (Kilde: sml)

Glemt pasientgruppe

Beskrivelsene av hennes brennende engasjement for en av de svakeste og mest komplekse pasientgruppene strekker seg langt utover det vanlige. Juryen har i sin begrunnelse lagt vekt på at Løhaugens ekstraordinære innsats for denne pasientgruppen er unik både i en norsk og en skandinavisk kontekst, og at hun i betydelig grad har løftet det aktuelle fagfeltet klinisk, så vel som forskningsmessig.

– Barn og unge med føtale alkohol spektrum vansker (FASD) eller prenatal eksponering for ulovlige rusmidler utgjør en pasientgruppe som i stor grad har blitt oversett av spesialisthelsetjenesten, sier Løhaugen.

Hun har i en lengre periode vært den eneste nevropsykologen ved kompetansetjenesten, og har i tillegg til sine lederoppgaver utredet mer enn 350 barn og unge med spørsmål om medfødt russkade.

– Tilstandsbildet preges ofte av komplekse utfordringer med en kombinasjon av reguleringsvansker, eksekutive vansker og svake adaptive ferdigheter. Det er da behov for tverrfaglig utredning og tiltak fra spesialisthelsetjenesten, og ikke minst støtte til foresatte. Men disse pasientene er ikke nevnt i noen prioriteringsveiledere i dag, forklarer hun.

Nybrottsarbeid til inspirasjon

Ifølge Løhaugen er det et stort behov for diagnosekurs og informasjon om medfødte russkader. Få i helsesektoren har kjennskap til problematikken, mener hun.

Prisvinneren benytter sin forskerkompetanse til å veilede flere doktorgradskandidater, slik at vi kan få mer evidensbasert kunnskap om den aktuelle pasientgruppen.

Sentralstyremedlem Bjarte Bønes Bruntveit overrekte prisen på vegne av Psykologforeningen. Foto: Psykologforeningen

Hun har blant annet tatt initiativ til å utarbeide regionale retningslinjer for utredning og diagnostikk av medfødte alkoholskader, og leder et forskningsprosjekt hvor man utvikler et digitalisert intervensjonsprogram for barn og unge.

I tillegg til å delta i den tverrfaglige utredningen av pasientene ved sykehuset, driver hun en utstrakt informasjons-, veilednings- og kompetansebyggende virksomhet – både i form av tilbakemeldingsmøter etter utredning av det enkelte barn, men også i form av ulike typer kurs for fagpersoner i førstelinjetjenesten, spesialisthelsetjenesten samt for legfolk i Norge og i Norden.

Dette er nybrottsarbeid.

«Udiagnostisert og ubehandlet representerer denne pasientgruppen en betydelig belastning for seg selv, sine pårørende og oppvekstmiljø, samt en betydelig kostnad for samfunnet. Tidlig diagnostikk og tidlig intervensjon har vist å forhindre sekundære psykiske og atferdsmessige vansker, og bedre prognosen på sikt.

Bredden og soliditeten denne psykologspesialisten viser er til stor inspirasjon, og juryen er overbevist om at kandidaten evner å omsette sin kunnskap og sitt arbeid til noe betydningsfullt som vil bestå», sier juryen i sin begrunnelse.

Årets jury

  • Arnhild Lauveng, fungerende president i Psykologforeningen (juryleder)
  • Silje Endresen Reme, professor i helsepsykologi ved Psykologisk Institutt, UIO
  • Linda Berg-Heggelund, generalsekretær Mental Helse
  • Akiah Astral Ottesen, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
  • Sverre Urnes Johnson, UIO. Spesialist i klinisk voksenpsykologi