Hopp til hovedinnhold

Lønnsavtaler for studenter

Jobber du ved siden av psykologistudiene? Her har vi samlet informasjon om gjeldende lønnsavtaler for deg.

Det finnes ikke noen fastlagte lovfestede lønnsavtaler for psykologistudenter som jobber ved siden av studiene. I dag er det ingen lov som gir psykologistudenter rett til økt lønn basert på studieprogresjon.

Selv om det finnes noen avtaler, forhandlet fram av oss med noen større arbeidsgivere, er slike avtaler sjeldne, og gjelder bare ved noen få institusjoner. Derfor må flertallet av psykologistudenter som arbeider ved siden av studiene selv forhandle lønnsbetingelsene, noe vi ønsker å hjelpe deg med.

Eksempel ved inngåelse av lønnsavtale

Hvor fritt står arbeidsgiveren til å definere titler og lønninger så lenge titlene ikke er beskyttet?

Som student kan du ansettes med stillingstittel miljøarbeider, selv om du kan være kvalifisert til tittelen miljøterapeut, som kan gi høyere lønn.

Ved flere helseforetak har ikke Psykologforeningen noen lokal avtale om avlønning av studenter som er medlemmer. Det betyr dessverre at du antakelig ikke er kvalifisert for noen spesiell tittel, og du har dermed ingen avtale å begrunne et krav med.

Uten en slik avtale står arbeidsgiveren relativt fritt til å definere både titler og lønninger så lenge titlene ikke er beskyttet. Som regel følger man da satsene til andre fagforeninger, for eksempel fagforbundet (LO).

Tittelen miljøterapeut benyttes for de som har treårig høyere helseutdanning eller tilsvarende, mens en miljøarbeider som hovedregel har et fagbrev. Tittelen miljøassistent benyttes for ufaglærte. Arbeidsgivere kan ha interne retningslinjer for hvem de mener er kvalifisert til hvilke titler.

Vår anbefaling er å ta kontakt med lokal tillitsvalgt før du aksepterer et lønnstilbud. Vedkommende vil kunne svare på hvilke retningslinjer som eventuelt finnes, og anbefale deg hvordan du kan gå frem. Din forhandlingsposisjon er langt bedre før enn etter at du har skrevet under kontrakten.

Eksisterende avtaler

Vi har for tiden ingen avtaler med kommunene om studentlønn. Avtalene som finnes mellom sykehusene og oss er begrenset. Tidligere forsøk på forhandlinger med Kommunenes sentralforbund (KS) ville ha ført til fastsatt lønn for profesjonsstudenter som assistenter gjennom hele studiet. Men en slik avtale ville ha bundet oss til laveste lønnsnivå, så det ble bestemt å ikke regulere dette området.

I sykehussystemet har vi forhandlinger og lønnsavtaler med hvert enkelt helseforetak (sykehus). Det betyr at lønnsavtalene varierer mellom sykehusene.

  • Helse Førde: Psykologistudenter som er ansatt i psykologstillinger og har mindre enn ett år igjen av profesjonsutdanningen, skal få minst 90 prosent av minstelønnen for psykolog i kategori A.
  • Helse Finnmark: Sisteårsstudenter ved profesjonsstudiet i psykologi som utfører klinisk arbeid i Finnmarkssykehuset HF, skal få 90 prosent av minimumslønnen i gruppe 1, trinn A.
  • Oslo Universitetssykehus (OUS): I pleieassistent- og miljøarbeiderstilling hvor psykologstudenter har sluttført tre år av profesjonsstudiet og anvender sin kompetanse tilegnet i studiet, endres stillingstittel til miljøterapeut og lønn endres tilsvarende lønnsgruppe 4.
  • St. Olavs Hospital: Psykologistudenter på profesjonsstudiet skal få 381.000 kroner i årslønn når hovedpraksis er fullført. Forutsetningen er at de er ansatt som psykologer eller i psykologrelatert arbeid, og at hovedoppgaven er påbegynt. Denne årslønnen gjelder inntil autorisasjonen er oppnådd.
  • Sunnaas Sykehus: Psykologistudenter på embetsstudiet som har fullført tre års studier tilsvarende 180 studiepoeng, skal lønnes som lønnsgruppe 4 (bachelor). Psykologistudenter på embetsstudiet med fullført hovedpraksis skal få minst 90 prosent av minstelønnen for psykologer.
  • Sykehuset i Vestfold: Psykologistudenter som har fullført 1–3 års studier, skal lønnes som lønnsgruppe 2 med høyest ansiennitet, tilsvarende miljøarbeidere. Psykologistudenter som har fullført 4 år eller mer av studiene, skal lønnes som lønnsgruppe 4 med høyest ansiennitet, tilsvarende miljøterapeuter.
  • Vestre Viken: Psykologistudenter som har fullført mer enn 3,5 år av embetsstudiet, skal lønnes som lønnsgruppe 4 for LO/YS.
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge: Psykologistudenter som har fullført hovedpraksisen (femteårsstudenter), skal ha en årslønn på minst 456.000 kroner (2019). Psykologistudenter som utfører annet arbeid enn psykologarbeid, skal få lønn basert på arbeidets karakter og overenskomst for den aktuelle gruppen.

Egen lønnsforhandling

For de fleste studenter vil ansvaret for lønnsforhandlingene ligge hos deg selv. En av de største utfordringene for psykologistudenter i dag er å sikre lønn som miljøterapeuter etter fullført første del av studiet.

Vi mener at en lønn som samsvarer med lønnen til en treårig miljøterapeututdanning er rimelig, og vi oppfordrer alle til å argumentere for dette slik at denne praksisen blir etablert.

Ved Universitetet i Oslo kan man også få en bekreftelse på at utdanningen etter første del av profesjonsstudiet tilsvarer en bachelorgrad, som igjen er sammenlignbar med en treårig høyskoleutdanning.

Les mer om lønnsavtaler