Statlig sektor

Dette tariffområdet omfatter ansatte i statlige virksomheter. Norsk Psykologforening organiserer om lag 650 medlemmer i statlig sektor. De fleste er ansatt i Bufetat, universitetene og NAV. I tillegg er det medlemmer ansatt i enkelte øvrige direktorat, Forsvaret og departementene.

Ved sentrale forhandlinger representeres Staten som arbeidsgiver av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  I tillegg til et relativt detaljert regelverk og omfattende avtaler gjelder tjenestemannsloven.  Denne loven er en særlov som blant annet delvis erstatter og kommer i tillegg til arbeidsmiljøloven.

Forhandlingsordningen

Ved sentrale forhandlinger i staten blir Norsk Psykologforening representert ved hovedsammenslutningen Akademikerne stat.  De fire hovedsammenslutningene LO-Stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne Stat møter Staten i forhandlinger om blant annet Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Forhandlingsretten for tjenestemannsorganisasjonene er regulert av Tjenestetvistlovens kap. 2. Ved lokale lønnsforhandlinger har imidlertid hver enkelt tjenestemannsorganisasjon selvstendig forhandlingsrett. Systemet med lokale forhandlinger er regulert i Hovedtariffavtalen (se nedenfor). Her fremgår blant annet forhandlingshjemler og reglene for gjennomføring av lokale forhandlinger.

Lønnsdannelsen i staten

For Akademikerne er lønnssystemet i staten basert på at all lønn forhandles lokalt. 

Lønnsoppgjørene i staten har tradisjonelt vært innrettet ved en tredeling av den disponible økonomiske rammen, i hhv. sentrale generelle tillegg på lønnstabellen (kronetillegg/prosentvise tillegg), justeringsforhandlinger (for eksempel endret lønnsplassering og lønnsspenn for definerte stillingskoder) og avsetning av midler til lokale forhandlingspotter. Den relative fordelingen og kostnaden ved disse tre elementene varierer fra lønnsoppgjør til lønnsoppgjør. Fra 2016 fikk Akademikerne egen Hovedtariffavtale i staten der den økonomiske avsetning skjer sentralt og det forhandles om fordelingen lokalt. Den lokale arbeidsgiver kan også legge til penger slik at rammen blir større. Lønnen for Akademikerne oppgis i kroner, ikke i lønnstrinn.  

Hovedavtalen

Hovedavtalen (HA) er en meget viktig avtale som en hver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen regulerer blant annet medbestemmelsesordningen, partsforholdet, former for medbestemmelse (informasjon, drøfting, forhandling), og arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige plikter og rettigheter.

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer de såkalte sosiale rettighetene, slik som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel samt pensjons- og forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid, godtgjøring for overtidsarbeid. Et sentralt vedlegg til HTA er vedlegg 1 "lønnsplanheftet". I dette fremgår stillingskodene som brukes i Staten.

Særavtaler mellom Staten og Psykologforeningen.

Psykologforeningen har inngått flere særavtaler i tariffområdet. Særavtaler inngås normalt mellom departement/statlig virksomhet og de enkelte tjenestemannsorganisasjonene. Utvalgte særavtaler:

Særavtale mellom Forsvaret og Norsk Psykologforening om militært ansatte psykologer i full stilling med redusert arbeidstid

Forsvarsstaben og organisasjonene har inngått avtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid.   

Særavtale for militært og sivilt personell som disponeres til eller som har tegnet kontrakt for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (INTOPS-avtalen)

Forsvarsdepartementet og organisasjonene som representerer berørt personell har inngått særavtale for militært og sivilt personell som disponeres til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. Avtalen gjelder fra 1. januar 2014 - 31. desember 2015.

Særavtale for MST-terapeuter og -veiledere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har inngått særavtale om arbeidstidsordning og godtgjøring for tilsatte innen MST (Multisystemisk terapi).

Share |

Nyttige dokumenter

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedavtalen i staten

De sentrale særavtalene, som f.eks. reiseregulativene for innland og utland, finner du i Statens personalhåndbok

Tariffordbok

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.