Hopp til hovedinnhold

Staten

Dette tariffområdet omfatter ansatte i statlige virksomheter. De fleste er ansatt i Bufetat, universitetene og NAV. I tillegg er det medlemmer ansatt i enkelte øvrige direktorat, Forsvaret og departementene.

Ved sentrale forhandlinger representeres Staten som arbeidsgiver av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)  I tillegg til et relativt detaljert regelverk og omfattende avtaler gjelder Statsansatteloven . Denne loven er en særlov som blant annet delvis erstatter og delvis supplerer arbeidsmiljøloven.

Ved sentrale forhandlinger i staten blir Norsk psykologforening representert ved hovedsammenslutningen Akademikerne stat. De fire hovedsammenslutningene LO-Stat, Unio, YS-Stat og Akademikerne Stat møter Staten i forhandlinger om blant annet Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Forhandlingsretten for tjenestemannsorganisasjonene er regulert av Tjenestetvistlovens kap. 2. Ved lokale lønnsforhandlinger har imidlertid hver enkelt tjenestemannsorganisasjon selvstendig forhandlingsrett. Systemet med lokale forhandlinger er regulert i Hovedtariffavtalen. Her fremgår blant annet forhandlingshjemler og reglene for gjennomføring av lokale forhandlinger.

Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer de såkalte sosiale rettighetene, slik som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel samt pensjons- og forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid, godtgjøring for overtidsarbeid. De sosiale bestemmelsene er like for alle hovedsammenslutningene.

I staten er det to ulikelydende hovedtariffavtaler, en for Akademikerne og Unio, og en for LO og YS). Det er mye som er likt i de to avtalene (slik som sosiale rettigheter, arbeidstidsbestemmelser, pensjons- og forsikringsordninger, osv), men de har ulike forhandlingsbestemmelser. I vedlegg 1 «lønnsplanheftet» fremgår stillingskodene som brukes i Staten.


For Akademikerne er lønnssystemet i staten basert på at all lønn forhandles lokalt. Akademikernes avtale åpner for at både generelt tillegg, gruppetillegg og individuelle tillegg kan brukes lokalt. Staten er svært mangfoldig og variert, og Akademikerne er av den oppfatning at det er de lokale parter som best kan vurdere hvordan pengene bør brukes.

For enkelte stillingskoder har Akademikerne en lønnsstige som gir 1,1 % årlig opprykk i 10 år i stillingen. Stipendiater har også en stige som gir 3 % årlig i 4 år. Akademikernes stillingskoder er ikke normerte (har ingen minstelønner), men kun en bestemmelse om at arbeidstaker med høyere akademisk utdanning (master eller høyere) ved ansettelse skal tilbys et bestemt minimum i årslønn. Akademikeres lønn blir oppgitt i kroner.

Avtalen til LO og YS avsetter som regel midler både til et sentralt tillegg og midler til lokale forhandlingspotter. Stillingskodene deres har minstelønner og et omfattende system av ansiennitetsbaserte lønnstabeller med ulike alternativer. Lønn oppgis i lønnstrinn.

I de årlige lønnsforhandlingene kan den lokale arbeidsgiver også legge til penger slik at rammen blir større.


Hovedavtalen (HA) er en meget viktig avtale som enhver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen regulerer blant annet medbestemmelsesordningen, partsforholdet, former for medbestemmelse (informasjon, drøfting, forhandling), og arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige plikter og rettigheter. Avtalen kan lastes ned på lenken nedenfor.


Psykologforeningen har inngått flere særavtaler i tariffområdet. Særavtaler inngås normalt mellom departement/statlig virksomhet og de enkelte tjenestemannsorganisasjonene. Det finnes blant annet særavtaler for psykologer som jobber i

  • Forsvaret, militært ansatte psykologer i full stilling med redusert arbeidstid (RBA-avtalen)
  • Forsvaret, militært og sivilt personell som disponeres til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner
  • Bufetat, ansatte innen MST (multisystemisk terapi) og TFCO (Treatment Foster Care Oregon)

Kontakt [email protected] dersom du ønsker å se noen av særavtalene.


Nyttige ressurser og nedlasting av avtaler