Hopp til hovedinnhold

Utlyse stillinger eksternt

Alle ansatte skal få vite om ledige stillinger på arbeidsplassen. Ansettelser i det offentlige krever at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes, som ofte betyr at stillingen må lyses ut eksternt.

Ansettelser i den offentlige sektoren (som staten, kommunen og helseforetakene), følger i utgangspunktet kvalifikasjonsprinsippet. Dette betyr at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes. Prinsippet er basert på hensynet til å bruke offentlige midler på den mest effektive måten. Vurderingen må gjøres på en individuell og skjønnsmessig måte.

De tre viktigste elementene som tas i betraktning

  1. Utdanning
  2. Arbeidserfaring
  3. Personlig egnethet for stillingen

Sivilombudsmannen har uttalt at vurderingen må baseres på de kvalifikasjonskravene som er angitt i stillingsannonsen. Dette må også sees i sammenheng med organisasjonens behov og kravene til stillingen.

Selv om dette prinsippet ikke er lovfestet, er det etablert i rettspraksis, forvaltningspraksis og juridisk teori. Vanligvis kreves ekstern kunngjøring av stillinger for å finne den best kvalifiserte personen. Derfor skal ledige stillinger vanligvis kunngjøres offentlig.

Kunngjøringen bidrar til at ansettelsesprosessen blir grundig undersøkt, slik at den best kvalifiserte personen blir ansatt. Den gir også trygghet for at det ikke tas hensyn til irrelevante faktorer i ansettelsesprosessen. Kunngjøringen bør klargjøre betingelsene som vil være avgjørende for ansettelsen. Dette hjelper til med å sikre en ryddig og rettferdig prosess der søkerne blir behandlet likt basert på objektive og etterprøvbare kriterier.

Det finnes imidlertid unntak fra kvalifikasjonsprinsippet. Et slikt unntak gjelder reglene om fortrinnsrett til nye stillinger for ansatte som har mistet jobben på grunn av nedbemanning. Disse ansatte har rett til å bli ansatt i en stilling de er kvalifisert for før eksterne søkere blir vurdert, i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-2.

For å sikre at ansettelsene er i tråd med kvalifikasjonsprinsippet, har Sivilombudsmannen uttalt at det bør stilles krav til saksbehandlingen. Det anbefales generelt å dokumentere hovedpunktene i ansettelsesprosessen skriftlig. Dette hjelper beslutningstakere med å tenke gjennom avgjørelsene sine og sikrer at forvaltningen treffer riktige beslutninger med saklig begrunnelse.

Kravet om skriftlighet er en del av det generelle prinsippet om at all offentlig forvaltning skal begrunnes saklig og at saksbehandlingen skal være forsvarlig. Dette prinsippet gjelder også for helseforetakene på lik linje med andre forvaltningsorganer.

Ansettelser i helseforetak må derfor følge kvalifikasjonsprinsippet. Sivilombudsmannen har uttalt at for å sikre at ansettelsene skjer i tråd med dette prinsippet, må stillingen normalt kunngjøres eksternt. Dette gjøres for å sikre at den best kvalifiserte personen får muligheten til å søke på stillingen. Dette gjelder både for statlige, kommunale og helseforetak. Din arbeidsgiver er derfor pålagt å kunngjøre stillingen eksternt.