Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer for valg av tillitsvalgte

Retningslinjer for valg av Psykologforeningens tillitsvalgte etter avtaleverket 

Vedtatt av Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget 19.09.22 

  1. I hver virksomhet hvor Psykologforeningen etter avtaleverket har rett til tillitsvalgte skal det være en øverste tillitsvalgt som er hovedtillitsvalgt (i helseforetak benyttes tittelen foretakstillitsvalgt) og som representerer medlemmene og foreningen overfor arbeidsgiver.  
  2. Valg av øverste tillitsvalgte i virksomheten skal gjennomføres minst hvert annet år. Hvis det er flere tillitsvalgte i virksomheten anbefales det å gjennomføre valg på alle disse for samme periode som valg av øverste tillitsvalgte. Tillitsvalgte fungerer i vervet til nytt valg blir gjennomført, også om valg ikke blir gjennomført i tide. 
  3. Minst 14 dager før valget skal medlemmene i virksomheten/enheten varsles og oppfordres til å komme med forslag til kandidater, med en frist på minst 7 dager. Minst 7 dager før valget skal det sendes ut oversikt over hvem som stiller til valg og informasjon om gjennomføring av valget. Det er anledning til å melde seg som kandidat helt frem til valget blir avholdt. 
  4. Valg skal som hovedregel skje på medlemsmøte, som kan være fysisk eller digitalt. Elektronisk valg utenom møte kan benyttes, men anbefales ikke. Er det etter fristen for å fremme kandidater kun én kandidat til et verv anses vedkommende som valgt. 
  5. Når valget er gjennomført varsler den hovedtillitsvalgte/foretakstillitsvalgte arbeidsgiver og Psykologforeningens sekretariat om hvem som er tillitsvalgt(e) i virksomheten. 
  6. Der det fra før er en hovedtillitsvalgt/foretakstillitsvalgt har denne ansvaret for at valg på alle tillitsverv gjennomføres etter punkt 1 til 3. Tillitsvalgt som skal slutte i stillingen eller ønsker å trekke seg fra vervet har ansvar for at det blir gjennomført valg på ny tillitsvalgt. 
  7. Der det ikke er tillitsvalgt fra før kan hvilket som helst medlem i virksomheten eller Forhandlingsavdelingen ta initiativ til gjennomføring av valg. Lokalavdelingen hvor virksomheten ligger har også ansvar for å ta initiativ til å få valgt/organisert tillitsvalgtapparat og bistå med gjennomføringen om det er behov for det. 
  8. Der det ikke er valgt tillitsvalgt kan Forhandlingsavdelingen eller lokalavdelingen utpeke tillitsvalgt som da fungerer til det gjennomføres valg. Øverste tillitsvalgte i virksomheten kan utpeke tillitsvalgte nedover i egen organisasjon som da fungerer til det gjennomføres valg. 
  9. Hvis 10 % av medlemmene i virksomheten krever det skal det gjennomføres nytt valg av tillitsvalgt innen en måned. 
  10. Ved eventuelle uenigheter om valg og praktisering av retningslinjene skal disse bringes inn for LAU som fatter vedtak i saken.