Hopp til hovedinnhold

Virke/HUK

Psykologforeningen organiserer medlemmer i en rekke privateide institusjoner innen spesialisthelsetjenesten og private familievernkontorer. Virke er arbeidsgiverforeningen for disse virksomhetene. Psykologforeningen er part i 5 Landsoverenskomster (tariffavtaler) i det såkalte HUK-området (helse, utdanning og kultur) i Virke.
 

Forhandlingsordning og lønnsdannelse

De sentrale forhandlingene i tariffområdet skjer mellom Virke/HUK på den ene side og hver enkelt arbeidstakerorganisasjon på den annen side. Dette i motsetning til slik det er i kommuner/fylker, staten og i helseforetakene hvor Akademikerne har en formell forhandlingsrolle.

Lønnsdannelsen i tariffområdet skjer på to forskjellige måter. Enten som i staten, hvor det avtales sentrale økonomiske rammer, eventuell avsetning til justeringer og lokale forhandlingspotter (gjelder Landsoverenskomst for høyskoler og Landsoverenskomst for virksomheter § 26). Eller som i kommunal sektor, hvor det er frie forhandlinger med kun lokal lønndannelse (gjelder Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester, Landsoverenskomst for virksomheter § 27, Landsoverenskomst for utdanning og Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten). Se også statlig sektor og kommuner/fylker.

Lønnoppgjørene i Virke/HUK-området foregår normalt i etterkant av lønnsoppgjørene i de tre ovenfor nevnte tariffområdene. Det er ikke uvanlig at den økonomiske rammen, der dette er forhandlingstema, gjerne blir om lag det samme som i offentlig sektor.

Hovedavtalen, også kalt Parallellavtalen er en meget viktig avtale som enhver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen beskriver kjørereglene for hvordan partene skal forholde seg til hverandre, både mellom Virke og Psykologforeningen og mellom den enkelte arbeidsgiver og foreningens tillitsvalgte. Hovedavtalen inneholder blant annet bestemmelser om partsforholdet, fredsplikten, særavtaler, samarbeid og medbestemmelse samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Hovedavtalen må også leses i sammenheng med "Tillegg til Hovedavtalen" som finnes som vedlegg i de ulike landsoverenskomstene (se "nyttige dokumenter").

Last ned Hovedavtalen/parallellavtalen her


Landsoverenskomstene regulerer de såkalte sosiale rettighetene, slik som lønn under sykdom, svangerskap, fødsel samt pensjons- og forsikringsordninger. Videre er det bestemmelser om blant annet arbeidstid og godtgjøring for overtidsarbeid. Tariffbestemmelsene for gjennomføring av lokale forhandlinger er også regulert her. I overenskomstene som følger statlig modell finnes og lønnstabellen, oversikt over stillingskoder og lønnsrammer.

Du kan laste ned landsoverenskomstene og finne annen nyttig informasjon om hvert område her:

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester mv.

Landsoverenskomst for Virksomheter

Landsoverenskomst for Høyskoler

Landsoverenskomst for Utdanning