Hopp til hovedinnhold

Spekter SAN

Dette tariffområdet omfatter ansatte i virksomheter som er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, med unntak av helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus. Disse har et eget tariffområde, Spekter Helse.

Psykologforeningen er part i Hovedavtalen og Overenskomsten, som er inngått mellom Spekter og SAN (sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter). SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter.

SAN består av 15 medlemsorganisasjoner som organiserer utdanningsgruppene med minimum treårig høgskoleutdanning i Spekter-området (ikke helseforetakene og Lovisenberg). SAN representerer for øvrig de aller fleste ansatte med høyere utdanning. SAN har om lag 14 000 medlemmer i tariffområdet. NITO og Den norske jordmorforening er de to foreningene med flest medlemmer i SAN.

Forhandlingssammenslutningen møter Spekter til sentrale overenskomstforhandlinger. Lønnsdannelsen for medlemmer tilsluttet SAN foregår i sin helhet gjennom lokale forhandlinger.

I de lokale forhandlingene, skal det i den enkelte virksomhet i utgangspunktet foretas individuelle lønnsvurderinger basert på arbeids- og ansvarsområde, samt den enkeltes jobbutførelse og anvendt kompetanse. Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene skal drøftes mellom de lokale parter.

Overenskomsten (tariffavtalene) består av en sentral A-del og en lokal B-del. Dette betyr at det kan være forskjellige tariffavtaler i hver virksomhet, men en del forhold er likevel felles gjennom den sentrale A-delen som alle er omfattet av. Dette gjelder blant annet rett til full lønn ved sykdom, foreldrepermisjon og en del andre fraværsgrunner.

Sentrale avtaler og protokoller kan lastes ned her

Kontakt din tillitsvalgte eller personalavdeling for nærmere informasjon om B-delen i din virksomhet. De kan også finnes på virksomhetens intranett. Alternativt kan de også fås ved henvendelse til ja@psykologforeningen.no.