Hopp til hovedinnhold

Spekter Helse

Dette tariffområdet omfatter ansatte i de statlig eide helseforetakene, og i den private stiftelsen Lovisenberg Diakonale sykehus.

Helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus er tilsluttet arbeidsgiverforeningen Spekter. Psykologforeningen er tilsluttet Akademikerne Helse som forhandlingssammenslutning i tariffområdet.

Den sentrale delen av forhandlingene ivaretas av Spekter og Akademikerne Helse, mens den lokale delen ivaretas av det enkelte helseforetak/Lovisenberg, og Psykologforeningen ved foretakstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt.

I Spekter-området heter det vi vanligvis kaller hovedtariffavtale for overenskomst, og Spekter er inndelt i 10 områder med hver sin overenskomst. Hver overenskomst er igjen delt inn i en sentral nasjonal A-del og en lokal virksomhetsvis B-del. Dette betyr at det kan være forskjellige "hovedtariffavtaler" i hvert helseforetak, i og med at bestemmelsene i B-delene kan variere. En del grunnleggende forhold er likevel felles gjennom den sentrale A-delen.

Helseforetakene hører til område 10 Helseforetak og Lovisenberg Diakonale sykehus hører til område 13 Lovisenberg. De øvrige områdene hører til Spekter-SAN (se eget punkt i meny til venstre).

Overenskomstene i spekter-Helse består av følgende deler:

  • A (nasjonal del), som beskriver grunnlaget for og gjennomføringen av de videre forhandlingene, samt overordnede kriterier for lønnsdannelsen. Denne gjelder for alle medlemmer i en Akademikerne-forening, herunder Psykologforeningen.
  • A1 Sosiale bestemmelser (nasjonal del), som regulerer lønn under sykdom, svangerskap, fødsel, mv og forsikring ved dødsfall/yrkesskade, samt ferie og pensjonsbestemmelser. De sosiale bestemmelsene er likelydende og felles for alle ansatte i helseforetakene/Lovisenberg uavhengig av foreningstilhørighet.
  • A2 (nasjonal del), som regulerer særskilte lønns- og arbeidsvilkår som lønn, arbeidstid, oppsigelsesfrister, mv. Disse er forbundsvise og felles for alle helseforetakene/Lovisenberg. Dette er det kun Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og andre Unio-, YS- og LO-foreninger som har. Psykologforeningen har ikke A2-del.
  • B (lokale deler), som regulerer særskilte lønns- og arbeidsvilkår som lønn, arbeidstid, oppsigelsesfrister, mv. Psykologforeningen har egen B-del i alle helseforetakene og ved Lovisenberg. I tillegg har vi enkelte steder inngått særavtaler om bl.a. arbeidstidsbestemmelser og spesialistpermisjoner, der hvor dette ikke er tilstrekkelig regulert i B-delen.

I tillegg har Psykologforeningen inngått en sentral særavtale med Spekter som regulerer bla kompetansegrupper for psykologer i helseforetak, herunder også bestemmelser om spesialisering og vedlikehold av spesialitet.

De sentrale A-delene og den sentrale særavtalen finner du under "Nyttige dokumenter".

Kontakt din tillitsvalgt/foretakstillitsvalgt eller Personalavdelingen for nærmere informasjon om B-delen og eventuelle særavtaler ved ditt helseforetak/Lovisenberg. De kan også finnes på virksomhetens intranett. Alternativt kan de også fås ved henvendelse til ja@psykologforeningen.no.


Lønnsutviklingen for psykologer i helseforetakene skjer som et resultat av forhandlinger mellom de lokale partene, og hovedsakelig ved de årlige B-delsforhandlingene. Disse forhandlingene foregår uten sentrale føringer, både med hensyn til innretning og samlet lønnsvekst for medlemmene, jf dog overordnede kriterier for lønnsdannelsen i A-innledende del av overenskomsten.

I B-delsforhandlingene kan partene for eksempel bli enige om generelle tillegg til alle, gruppetillegg, heving av minstelønnsnivåer/kompetansetillegg (der slike er avtalt), individuelle tillegg eller eventuelle funksjonstillegg. Hvorvidt de individuelle tilleggene skal forhandles mellom partene i oppgjøret eller fordeles av arbeidsgiver i ettertid etter drøftinger med Psykologforeningen vil også være et resultat av forhandlingene.


Hovedavtalen mellom Spekter og Akademikerne Helse er en meget viktig avtale som enhver tillitsvalgt bør være fortrolig med. Avtalen regulerer forhandlingsordningen i tariffområdet, herunder partsforholdet og reglene som skal gjelde ved interessetvist.

Øvrige sentrale og viktige bestemmelser er reglene om samarbeid og medbestemmelse, tillitsvalgtes rettigheter og plikter samt arbeidsgivers plikter overfor tillitsvalgte. Det er også inngått to tilleggsavtaler til Hovedavtalen, en om forhandlingssystemet i tariffområdet Spekter Helse og en om ansvarsfordelingen mellom Akademikerne Helse og SAN.