Hopp til hovedinnhold

Oslo kommune

Oslo kommune er medlem av KS som interesseorganisasjon, men er et eget tariffområde. Det betyr at psykologer som jobber for Oslo kommune har et annet lønnssystem enn psykologer som arbeider i andre kommuner, eller psykologer som arbeider i helseforetak.

Partene i Oslo kommune har inngått en rekke ulike avtaler, som er samlet i to hefter. Avtalesamling - Avtaler om medbestemmelse - medinnflytelse mv. (Dok. 24) og Overenskomster i Oslo kommune (Dok. 25).

Dok. 24 inneholder blant annet Hovedavtalen, Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune og Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune. Dok. 25 regulerer blant annet fellesbestemmelsene (sosiale rettigheter, pensjon, arbeidstid, overtid mv.), lønnsrammesystemet og Særbestemmelser med Norsk Psykologforening, Avtale for psykologer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten og Veiledningsavtale for psykologer i den pedagogisk-psykologiske tjenesten.

Disse tre sist nevnte avtalene regulerer blant annet særskilte lønnstillegg for psykologspesialister, arbeidstid for fagpersoner, supervisjon og nærmere beskrivelse av vilkår for veiledning.

Avtalene kan du laste ned her

Lønnsforhandlinger og lønnssystemet

Hovedtariffoppgjørene i Oslo kommune foregår mellom Oslo kommune og de fire forhandlingssammenslutningene LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne Kommune . Hver enkelt arbeidstakerorganisasjon tilsluttet disse forhandlingssammenslutningene har likevel selvstendige partsrettigheter.

Dette betyr at avtalene inngås med hver enkelt forening selv om disse fremforhandles av sammenslutningene. Lønnsoppgjørene i Oslo kommune er innrettet slik at det kan avsettes midler til tillegg på lønnstabell (krone- eller prosentvise tillegg), justeringer (endret lønnsplassering av stillinger) og lokale forhandlinger. Lønnstabell med mer finner du her.

Den relative fordelingen av den disponible økonomiske rammen vil variere fra tariffoppgjør til tariffoppgjør.

Psykologforeningens mål er at all lønnsdannelse for foreningens medlemmer skjer ved lokale forhandlinger mellom partene i den enkelte virksomhet, etat og bydel.