Hopp til hovedinnhold

Lønnsforhandlinger i ny jobb

For mange er det å bytte jobb en stor stor og viktig endring i livet. Vi vil at du skal føle deg trygg i denne prosessen, og har derfor laget en liste over alt du trenger å vite når du skal forhandle din nye lønn.

Når du får tilbud om en jobb, er det viktig å vite hvordan du kan forhandle om lønnen din. Dette er nemlig den aller viktigste lønnsforhandlingen du står for.

Veien mot ansettelse

Vanligvis er det etter at du mottar et skriftlig jobbtilbud at forhandlingene begynner. Likevel bør du tenke over dette også før intervjuet, og aller helst bør du tatt kontakt med tillitsvalgt i virksomheten for å orientere deg.

Jobbtilbudet vil det inneholde informasjon om lønnen og stillingen du blir tilbudt. Dette er startstreken for forhandlingene dine. Ofte vil arbeidsgiverens første tilbud være i nærheten av minstelønnen som gjelder for jobben hvor du har søkt.

Her er noen tips som kan hjelpe deg på veien mot ny jobb med gode vilkår:

Forskjellige selskaper kan ha ulike avtaler som påvirker lønnsnivået på arbeidsplassen. Spør gjerne arbeidsgiveren eller de ansatte om du kan få se tariffavtalen som gjelder for arbeidsplassen. Dette kan gi deg en idé om hva som er vanlig lønn i bransjen.

At det er ulike avtaler, medfører at det er ulike systemer for å forhandle lønn, og det er heller ikke sikkert at det er avtalt noen minstelønn. For eksempel er det i kommunal sektor (unntatt Oslo) i utgangspunktet fri lønnsfastsettelse, til forskjell fra staten, Oslo kommune og helseforetakene. Der er hovedregelen er minstelønnsreguleringer.


Uansett hva det første tilbudet er, er det som regel mulighet for å forhandle om en høyere lønn. Du må selv ta initiativ til dette ved å be om en lønn som du mener er rettferdig basert på din kompetanse og erfaring.


Aller helst bør du ta en telefon til den personen hos arbeidsgiver som har fullmakt til å beslutte å gi deg mer lønn. Det er veldig sjeldent at denne fullmakten ligger hos personalavdelingen som du kanskje allerede har vært i kontakt med.

Som oftest vil det være avdelingsleder eller tilsvarende. Hvis du er usikker, ring kontaktpersonen som står angitt i jobbtilbudet og spør.

Tenk gjennom om det er flere forhold enn lønn som du trenger å ta opp. Ring opp og presenter situasjonen din.

Vis til tilbudet og takk for det, men «lønnstilbudet er ikke helt som forventet», du hadde «sett for deg noe nærmere kr xxx.xxx,-. Er det mulig å foreta en ny vurdering?» De fleste vil svare ja til dette.

Følg opp telefonsamtalen med en epost til personen du snakket med:
«Jeg viser til vår telefonsamtale i dag, der jeg ba om en ny lønnsvurdering. Som skissert i samtalen hadde jeg sett for meg noe i størrelsesorden kr xxx.xxx,-. Jeg avventer tilbakemelding, og nytt avtaleutkast».

Vil ikke ringe

Du kan også nøye deg med en ren skriftlig respons, men du vil da miste muligheten til noe av «småsnakket» som følger med en slik avtale, og muligheten til å lytte ut arbeidsgiver, evt presentere andre ønsker enn lønn, dersom du forstår på arbeidsgiver at smertegrensen deres er nådd. Dersom du bare sender e-post, bør du kun ha to punkter:

 1. Jeg ønsker årslønn kr xxx.xxx,-
 2. Jeg ber om tilbakemelding på dette før jeg kan avgjøre om jeg takker ja til stillingen eller ikke. Mvh…

Uansett hvilken tilnærming du bruker er det ikke noe behov for begrunnelse for kravet, men dersom du har en god begrunnelse skader det ikke å fortelle.

Tenk gjennom styrkeforholdet mellom deg og arbeidsgiveren. Hvis du er den eneste kvalifiserte søkeren til en stilling de har prøvd å fylle flere ganger, har du bedre forhandlingskort.


Det er viktig å ikke vente for lenge med å svare på jobbtilbudet. Du bør være tålmodig, men ikke la for lang tid gå før du svarer.

Du bør heller aldri skrive punkter eller lage forbehold på avtalen før du signerer den.


I tillegg til lønn, kan det også være andre goder du kan diskutere med arbeidsgiveren, for eksempel mobiltelefon, datamaskin eller muligheten til faglig veiledning. Det er viktig å avklare slike spørsmål før du aksepterer jobben. Du bør avklare spørsmålet om veiledning og spesialisering.

Rett til veiledning i kommunen

I kommunene og fylkeskommunene har du tariffestet veiledningsrett når du har stillingene 8470-psykolog og 7249 PP-rådgiver (i Oslo kommune stillingskode 6096 og 6138).

I disse stillingene skal psykologer ha veiledning. Dette har du da rett på, selv om det ikke er avtalt ved ansettelsen. I kommunal sektor skal imidlertid psykologer ikke tilsettes i stillingskode 7249.

Hvis du blir tilbudt andre stillinger enn disse, kan be om veiledning som del av dine ansettelsesvilkår.

Spesialisering i helseforetak

I de fleste helseforetak vil nødvendige utgifter til fagkurs dekkes. Det kan være lurt å bruke intervjuet til å spørre hva som er praksis for dekning av slike utgifter.

Hvis det er fast praksis at fagkurs dekkes (dobbeltsjekk gjerne med tillitsvalgt), vil det neppe være nødvendig å be om å få dette i arbeidskontrakten.

Jo flere elementer du vil ha inn i arbeidskontrakten, jo mindre fokus blir det på lønnsspørsmålet, men det er totalpakken som til sist må veies mot den jobben du har i dag, eller mot andre jobbtilbud.


Når du forhandler, bør du unngå å sette arbeidsgiveren i en situasjon der du gir dem en tidsfrist eller et ultimatum. Dette kan skape unødvendig press og kan føre til dårlige utfall.

Forhandlinger kan ta tid, så ha tålmodighet og la spørsmålet om du skal takke ja eller nei til jobben stå åpent så lenge forhandlingene pågår.


Ikke signer en avtale med vilkår som du ikke er enig i. Hvis det er muntlige avtaler eller betingelser som ikke er inkludert i skriftlig avtale, bør du sørge for at de blir dokumentert og inkludert før du signerer.

Hvis arbeidsgiver ikke vil skrive inn muntlige avklaringer, sørger du for at disse oppsummeres i en epost du sender arbeidsgiver, med oppfordring til å korrigere om du har misoppfattet.


Viktig å huske på

Husk at hvis du får et jobbtilbud er det fordi arbeidsgiveren faktisk ønsker deg. Dette gir deg styrke i forhandlingene, da de er villige til å tilpasse seg for å få deg om bord.

Å forhandle om lønn er normalt og viktig når du får et jobbtilbud. Vær klar og tydelig i dine krav og ha tillit til dine ferdigheter og erfaring når du går inn i forhandlingene.

Vi har samlet noen spørsmål du kanskje bør tenke over rundt forskjellige områder du kan forhandle om. Disse kan du bruke som en sjekkliste for å sikre deg en god arbeidskontrakt.

Lønn

 • Hva er du fornøyd med (egen smertegrense)?
 • Hva er arbeidsgivers smertegrense?
 • Hva har de andre (spør tillitsvalgt)
 • Hvor forventes kollegaene å ligge etter årets lønnsoppgjør?
 • Får du automatisk økt lønn ved kompetanseøkning?
 • Kan du forhandle inn fremtidig lønnsøkning?

Pensjon

 • Hva slags pensjonsordning har virksomheten?
 • Hvis ikke offentlig tjenestepensjon; be om å få informasjon om ordningen, og be om råd fra sekretariatet

Fagutvikling

 • Hvordan er veiledning organisert?
 • Hvem betaler veiledning
 • Hvordan er spesialistutdanning organisert?
 • Dekker arbeidsgiver spesialistutdanning?
 • OBS! Unngå bindingstid!
 • Tilbyr arbeidsgiver spesialistpermisjon (fire måneder per fem år permisjon med full lønn)

Kan du få andre ting enn lønn?

 • Betalt mobil, pc og/eller bredbånd?
 • Hjemmekontorløsning?
 • Tidsskriftsabonnementer?
 • Tilpasning/organisering av arbeidstiden?
 • Behov for bil i jobben, og dekning av dette?
 • Kostnadsdekning for flytting?

Gangen i ansettelsesprosessen

 1. Stillingen lyses ut.
 2. Innholdet i utlysningen er avgjørende for hvordan du utformer søknaden din – ikke bruk en standardisert tekst.
 3. Før du sender søknaden – ring kontaktpersonen som er oppført. I arbeidet med søknaden har det helt sikkert dukket opp spørsmål du kan stille, hvis ikke – spør om videre prosess, når planlegger de å kalle inn til intervju? Ved å ta kontakt gjør du deg selv synlig og øker sjansen for å få et intervju.
 4. Send søknad, med all etterspurt informasjon, på den formen og i den kanal arbeidsgiver etterspør. Henvis til telefonsamtalen dere har hatt.
 5. Hvis du blir innkalt til intervju, ta kontakt på telefon for å bekrefte at du stiller, og spør samtidig om hvem som kommer til å delta, og om Psykologforeningen har tillitsvalgt i virksomheten.
 6. Hvis vi har tillitsvalgt i virksomheten, ta kontakt med h*n, opplys at du skal på intervju, og spør om det er særlige forhold du bør være kjent med. Spør også om lønnsnivået og andre arbeidsvilkår i virksomheten, og om det finnes tariffavtale. Be eventuelt om å få denne tilsendt.
 7. Google intervjuerne, les gjennom kunngjøringen og søknaden din, og eventuell tariffavtale, før du stiller til intervju. Tenk også gjennom mulige spørsmål du kan bli stilt, og svar på disse, samt eventuelle spørsmål du kan stille intervjuerne.
 8. Kle deg pent, og møt opp i god tid. Følg arbeidsgivers kjøreplan for intervjuet, hvis lønns- og arbeidsvilkår ikke kommer opp, forsøker du selv å ta det opp mot slutten. Spør også om videre tidsplan for ansettelsesprosessen.
 9. Når du eventuelt mottar tilbud om jobb, pass på at det følger med utkast til arbeidsavtale. Hvis det ikke ligger ved – be om å få denne sendt på e-post.
 10. Les nøye gjennom, vurder om lønn og vilkår er slik du ønsker og forventer, og kontakt arbeidsgiver pr telefon for å få avklaringer, eller for å be om ny lønnsvurdering.
 11. Følg opp telefonsamtalen med en e-post der du punktvis skisserer hva dere snakket om og hva du oppfatter at dere er enige om, avslutt med å be om å bli korrigert hvis du har feiloppfattet noe, og om å få et oppdatert utkast til arbeidsavtale.
 12. Når du mottar nytt utkast, gjentar du prosessen inntil du er fornøyd, eller til du har nådd arbeidsgivers smertegrense. Ikke signere avtalen før du er enig i alt som står i den.