Hopp til hovedinnhold

Vedtekter for lokalavdelingene

Vedtatt november 1987 med endringer 1989, 1995, 2004, 2013, 2016, 2019 og 2022.

Lokalavdelinger av Norsk psykologforening er opprettet av Landsmøtet i Norsk psykologforening jfr. § 11 i Lover for Norsk psykologforening.

Lokalavdelingen er Psykologforeningens lokale organisasjonsledd. Den samordner Psykologforeningens foreningsaktivitet og ivaretar medlemmenes medbestemmelse i foreningen gjennom valg av delegater til Landsmøtet, og ved at den er høringsinstans i forbindelse med utredninger, landsmøteforberedelser m.v.

Lokalavdelingens organer er: Styre, valgkomité, årsmøte og medlemsmøte. Dersom styret ser behovet for det kan det opprettes andre faste utvalg.

Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

Lokalavdelingen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet eventuelle retningslinjer for avdelingens virksomhet innen rammen av vedtektene.

Lokalavdelingen arbeider selvstendig i saker som gjelder lokale forhold innen rammen av de vedtak som er fattet av Psykologforeningens landsmøte og sentralstyret. Sentralstyret skal holdes orientert om avdelingens virksomhet. Lokalavdelingen kan opptre utad på vegne av Psykologforeningen i lokale saker. 


Alle medlemmer av Psykologforeningen som har sitt virke i lokalavdelingens region er automatisk medlem av avdelingen.

Bosted innen lokalavdelingens region kan være utgangspunkt for avdelingstilhørighet når:

 • psykologen ikke er yrkesaktiv
 • psykologen er privatpraktiserende uten avtale
 • psykologen er selvstendig næringsdrivende
 • arbeidsstedet ligger i en annen region, men hvor eiendomsforholdet vedr. arbeidsstedet er knyttet til den region medlemmet bor

Lokalavdelingen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i Psykologforeningens lover. Lokalavdelingene utarbeider prioritert handlingsprogram på basis av Psykologforeningens formålsparagraf, prinsipprogram, handlingsprogram og sentralstyrets virksomhetsplan.

Lokalavdelingens formål og oppgaver er knyttet til ivaretagelse av medlemmenes arbeidstakerinteresser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap, medlemmenes faglige utvikling og profesjonelle bevissthet og medlemsdemokratiet i foreningen.

Lokalavdelingens styre skal:

 • I samråd med sektorutvalgene bistå medlemmene i lokalavdelingens område med å få valgt/organisert tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. Der det er nødvendig kan de ulike sektorutvalgene og flere lokalavdelinger samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor tariffområder. Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å melde fra om dette til arbeidsgiver.
 • Bistå det sentrale lønns- og arbeidslivssarbeidet, sektorutvalgene, tillitsvalgte og lokalavdelingen ved forberedelse og gjennomføring av forhandlinger.
 • Ta vare på psykologenes behov for et sosialt fellesskap med kolleger og skape et forum for faglige og profesjonspolitiske drøftinger.
 • Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte saker som sentralstyret og landsmøtet i Psykologforeningen arbeider med.
 • Drøfte saker av spesiell viktighet med medlemmene
 • Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet

Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer skal sørge for at før studentene avslutter profesjonsstudiet i psykologi, informeres de om Psykologforeningens politikk i forbindelse med jobbsøking og jobbstart, og forhandlinger i den fasen.


Årsmøtet skal holdes årlig og bør holdes tidlig på året. Innkalling skal skje skriftlig, og med minst åtte ukers varsel.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen tre uker før årsmøtet holdes.

Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Forslag til kandidater til avdelingens tillitsverv må være styret i hende senest én uke før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent.
 • Styrets årsmelding.
 • Orientering om lokalavdelingens regnskap før det sendes sentralstyret for godkjenning.
 • Lokalavdelingens budsjett.
 • Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens medlemmer.
 • Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité.
 • Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden.

Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.


Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene til styret/landsmøtet som ikke er forbeholdt studenter.

Studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene som er forbeholdt studentene.

I øvrige saker har alle medlemmer stemmerett.


Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta lokalavdelingens oppgaver.

Lokalavdelinger med universitet som utdanner psykologer, skal ha to representanter for studentene i styret.

Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta oppgaver som forhandlinger, profesjonspolitikk m.v. Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av lokalavdelingens størrelse og ressurser.

Ved behov skal styret sammen med sektorutvalgene koordinere samarbeidet mellom tillitsvalgte i lokalavdelingens område. Eksempler på hvordan dette gjøres er ved å holde oversikt over lokale hovedtillitsvalgte, holde møter for tillitsvalgte, dersom nødvendig bistå med gjennomføring av valg av tillitsvalgt og ved behov koordinere deltakelse på foreningens tariffkonferanser.

Styret sørger for at avdelingens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre informasjon til lokalavdelingens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett, organisasjonsplan og navn på tillitsmedlemmer til sentralstyret.

Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved forhandlinger, medlemsmøter og årsmøter. Alle referater skal innsendes til Psykologforeningen sentralt.


Valgkomitéen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.

Komitéen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med avdelingens styre.

Komitéen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

Studentrepresentanter velges av studentmedlemmene på studiestedet.


A. Ordinære medlemsmøter.

Styret innkaller til det nødvendige antall medlemsmøter slik at medlemmene får anledning til å drøfte og ta stilling til sentrale saker i foreningen.

Vedtak fattes med simpelt flertall, og uttrykker da lokalavdelingens standpunkt i de saker som er behandlet. Vedtak kan bare fattes i saker som er nevnt i møteinnkallingen med unntak av resolusjonsforslag som kan fremlegges ved møtets begynnelse.

B. Behandling av landsmøtesaker.

Før Psykologforeningens landsmøte og etter at saklisten for landsmøtet foreligger, skal det holdes ett eller flere medlemsmøter slik at medlemmene kan drøfte og eventuelt ta stilling til de saker som skal behandles på landsmøtet. Siste medlemsmøte før landsmøtet innkalles med minst 4 ukers varsel.

I innkallingen inviteres medlemmene til å sende inn sine forslag til landsmøtedelegater.

Medlemsmøtets vedtak ved behandling av landsmøtesaker er retningsgivende for landsmøtedelegatene.

Den enkelte delegat kan reservere seg i forhold til medlemsmøtets vedtak ved behandling av landsmøtesaker. Det forutsettes at reservasjonen er protokollført ved medlemsmøtets behandling av saken og at medlemsmøtet er kjent med reservasjonen når delegatene skal velges.

Eventuelle forslag til endringer i tidligere vedtak i forbindelse med behandling av landsmøtesaker, må fremmes skriftlig i innkallingen til nytt medlemsmøte.


En valgkomité oppnevnt på lokalavdelingens årsmøte, fremmer forslag på delegater til landsmøtet. Valgkomitéens innstilling, samt en oversikt over forslag til delegater innsendt av medlemmene, sendes ut til medlemmene senest 2 uker før medlemsmøtet hvor valget skal foregå.

Delegatene velges av lokalavdelingens medlemmer på siste medlemsmøte før landsmøtet og etter at landsmøtesakene er drøftet og aktuelle vedtak fattet. Alle foreslåtte kandidater er valgbare. Valget skal skje skriftlig dersom en av deltagerne på medlemsmøtet krever det. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme.


Lokalavdelingen kan oppløses av landsmøtet i Psykologforeningen.