Hopp til hovedinnhold

Vedlikehold av spesialistgodkjenning

Utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold av spesialistgodkjenning.

Definisjon av faglig vedlikehold og kontinuerlig profesjonell utvikling (KPU)

KPU er de aktiviteter som opprettholder, utvikler og utvider spesialistens kunnskaper, ferdigheter og personlige kvaliteter som ligger til grunn for utøvelsen av yrket og er nødvendige for å opprettholde tittelen som spesialist i psykologi.

For å fornye spesialistgodkjenning, kreves det at man kan dokumentere minimum 96 timers vedlikeholdsaktiviteter i løpet av en femårsperiode.

Av 96 timer skal det dokumenteres deltakelse på (minst 50 timer):

 • Kongresser, konferanser, workshops, faglige seminarer/videreutdanning og/eller kurs. Hvis kurset ikke er forhåndsgodkjent, må det også sendes inn program.
 • Digitale kurs godkjennes når arrangør kan kontrollere deltakernes faktisk deltagelse, og dokumentere dette ved deltakerbevis.
 • Kurset/konferansen må være relevant for profesjonsutøvelsen som spesialist.

Følgende dokumenterte aktiviteter kan falle inn under begrepet vedlikeholdsaktiviteter (disse kan samlet godkjennes som inntil 46 timers vedlikeholdsaktivitet):

 • Kollegabaserte studiesirkler og veiledningsgrupper teller time for time dersom det kan dokumenteres at deltagerne er psykologspesialister eller har tilsvarende faglige nivå. (For eksempel spesialist i psykiatri). Det må være minimum 3 deltakere i gruppen.
 • Veiledning godkjennes dersom man har mottatt minst 10 timer. Veileder skal være psykologspesialist, psykiater eller har annen relevant kompetanse. Erfarne veiledere med relevant kompetanse på sitt felt kan søkes forhåndsgodkjent. Veiledningen skal reguleres av kontrakt og det skal utarbeides veiledningsattest.
 • Dokumentert egenterapi/egenutvikling godkjennes med inntil 20 timer.
 • Psykologfaglig forelesning under kongress teller for 15 timer.
 • Forelesning med originalt bidrag teller dobbelt av undervisningstiden.
 • Faglig utviklingsarbeid, arbeid med faglige veiledere/retningslinjer etc. teller for 20 timer
 • Publikasjon i fagtidsskrift teller for 20 timer.
 • Frivillig faglig redaksjonelt arbeid i fagtidsskrift teller for 15 timer
 • Psykologfaglig bok teller som 46 timer
 • Psykologfaglig bokkapittel teller som 20 timer
 • Hospitering og utveksling kan søkes godkjent time for time dersom det dokumenteres at arbeidet krever kvalifikasjoner på spesialistnivå.
 • Tillitsverv som innebærer arbeid med fagutvikling teller maks 10 timer per år, totalt maks 30 timer over 5 år.
 • Krav til vedlikeholdsaktiviteter på 96 timer hvert femte år er uavhengig av om man skal vedlikeholde en eller flere spesialiteter

Godkjent doktorgrad (dr. philos, dr. psychol, Ph.D) teller for 96 timer.

Følgende godkjennes ikke som vedlikeholdsaktivitet:

 • Vanlige organisatoriske psykologmøter på en arbeidsplass, fagforeningsmøter eller uformelle treff.
 • Enkeltstående konsultasjoner på vanskelige klientsaker og lignende godkjennes ikke.
 • Å gi veiledning godkjennes ikke.

Tap av spesialisttittel

 • Hvis psykologen ikke har dokumentert vedlikeholdsaktivitet i henhold til kravene i reglementet og utfyllende bestemmelser vil vedkommende miste sin spesialisttittel.
 • Psykologen har selv ansvar for å informere arbeidsgiver, pasienter og aktuelle samarbeidspartnere om at vedkommende ikke lenger er spesialist. Psykologen kan da ikke gi veiledning som skal telle til spesialisering, eller utføre andre oppgaver som krever spesialisttittel.

Ved tap av autorisasjon som psykolog

 • Psykologen kan ikke opparbeide seg vedlikeholdstimer uten autorisasjon.
 • Hvis/når psykologen får tilbake autorisasjonen skal vedkommende dokumentere 96 timers vedlikeholdsaktivitet innenfor de 5 siste årene som spesialist.
 • Opptjent vedlikeholdsaktivitet nullstilles etter 5 år uten autorisasjon.

Forvaltning

 • Søknad om fornying av spesialistgodkjenning behandles av Godkjenningsutvalget. Den enkelte spesialist har ansvar for å sende søknad om fornyet spesialistgodkjenning direkte til Psykologforeningens sekretariat.
 • Ved lengre tids sykmelding og svangerskaps-/fødselspermisjon gis det utsettelse på innfrielse av vedlikeholdskravet med tilsvarende tid som sykmeldingen/permisjonen har strukket seg over.
 • Ved tvil om godkjenning, kontakter sekretariatet det aktuelle spesialistutvalg for uttalelse. Det kan også søkes om forhåndsgodkjenning av vedlikeholdsaktiviteter.
 • Privatpraktiserende med driftstilskudd/refusjon har selv ansvaret for å sende kopi av fornyet spesialistgodkjenning til Helfo.
 • Ved fylte 80 år må spesialister som ønsker å fortsette sin praksis søke Helsedirektoratet om fornyet lisens. Fornyet lisens gis for 1 år av gangen og fornyet spesialistgodkjenning gis for samme tidsrom.

Søknad om godkjenning av vedlikeholdskurs finnes på Min side.

Ankeutvalget

Ankeutvalget er ankeinstans for avslåtte søknader om fortsatt spesialistgodkjenning.

(Utfyllende bestemmelser for obligatorisk vedlikehold av spesialistgodkjenning ble vedtatt i sentralstyret 07.06.22, med ikrafttredelsesdato 01.07.2022)