Hopp til hovedinnhold

Spesialistutdanningens ulike aktiviteter

Spesialistutdanningens utdanningsaktiviteter er praksis, veiledning, kurs og skriftlig arbeid.

Spesialistutdanningen

Spesialistutdanningen består av fellesprogram med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (1 årsverk) og veiledning (60 timer).

Etter Fellesprogrammet er det obligatorisk program med tilhørende krav til kurs (96 timer), praksis (3 årsverk) og veiledning (120 timer), samt valgfritt program med tilhørende krav til kurs (64 timer), praksis (1 årsverk) og veiledning (60 timer).

Rammene for spesialistutdanningen er totalt sett 5 årsverk praksis, 240 timer veiledning og 256 timer kurs, samt ett godkjent skriftlig arbeid.

Krav til samtidighet

Du må delta på kurs som er relevante for det løpet du er i samtidig som du er i relevant praksis og mottar veiledning. Det vil si at dersom du følger kursene i fellesprogrammet skal du være i praksis og motta veiledning som er knyttet til fellesprogrammet.

Dersom du følger de obligatoriske kursene skal du være i praksis som er relevant for det spesialiteten som du tar. Det samme gjelder for det valgfrie programmet. Du er selv ansvarlig for at din praksis og veiledningen er godkjent i henhold til spesialistreglementet.

Det betyr at du må ha mer enn 50 prosent samtidighet mellom kurs, praksis og veiledning på alle program.

Fellesprogrammet Du må ha mer enn 30 timer veiledning, 48 timer kurs og 6 måneder praksis samtidig.

Obligatorisk program (med valgfritt program): I løpet av kursperioden for det obligatoriske programmet (96 timer kurs jevnt spredt over minimum 18 måneder), må du ha mer enn 60 timer veiledning og mer enn 9 mnd. obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 48 timer kurs samtidig som du er i praksis og har veiledning.

Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har 160 timer kurs fordelt over 24 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 12 mnd. obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn 80 timer av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning.

Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har kurs fordelt over 36 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 18 måneders obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn halvparten av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning.

Obligatoriske program (uten valgfrie program) som har kurs fordelt over 48 måneder vil kravet til samtidighet innebære mer enn 90 timer veiledning og mer enn 24 måneders obligatorisk praksis samtidig med kursdeltakelsen. Du må ha mer enn halvparten av kurstimene samtidig som du er i obligatorisk praksis og har veiledning.

Valgfritt program Du må da ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 måneder praksis samtidig.

Praksis

Du kan ha gjennomført en god del praksis før du melder deg på spesialistutdanningen, men det er kun praksis etter at du har fått norsk autorisasjon som teller i spesialistutdanningen. For at denne praksisen skal kunne godkjennes som del av utdanningen må den være relevant (se praksiskravene under de valgfrie og obligatoriske programmene).

Det er praksiskrav knyttet både til fellesprogram, obligatoriske program og valgfrie program. Dersom du er usikker på om nåværende eller fremtidig praksis vil kunne godkjennes, bør du søke om forhåndsgodkjenning. Praksis i deltidsstilling omregnes til full stilling. Deltidsarbeid under 50 % godkjennes ikke. Praksis av kortere varighet enn 6 måneder (i 100 % stilling) godkjennes heller ikke.

Privatpraksis i spesialistutdanningen

1) Rammevilkår for godkjenning av praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter kan godkjennes i spesialistutdanningen når følgende rammer kan dokumenteres:

  • Det må foreligge et system med inntak og fordeling av klienter som kan gi en habil dokumentasjon av praksis gjennom tjenestebevis og praksisattest.
  • Det må foreligge et system som sikrer faglig forsvarlighet. Det betyr at det finnes klare retningslinjer/avtaler om felles drøftinger om pasienter, kvalitetssikring av epikriser, etc.
  • Det skal være et faglig fellesskap med mer erfarne fagfeller/psykologspesialister som regelmessig drøfter aktuelle saker.
  • Tverrfaglig samarbeid (samarbeid med andre faggrupper, eksterne samarbeidsparter) må inngå i virksomhetens aktiviteter.
  • Tjenestedet må ha en ansatt fagansvarlig som er ansvarlig for at det foreligger rutiner for veiledning og praksis som tilfredsstiller kravene i spesialistutdanningen
  • Fagansvarlig har ansvar for at det foreligger gyldige avtaler for databehandling og innsyn i journal mellom spesialist og psykolog i spesialisering.
  • I en 100% stilling tas utgangspunkt i 4/5 av normtallet på 1050 som er aktivitetskravet til avtalespesialister. I aktivitetskravet inngår utredning, diagnostikk, behandling og samarbeid med andre instanser.
  • Reglement og utfyllende bestemmelser for spesialitetene er overordnet for godkjenning av praksis. Praksis må dekke krav til omfang og varighet, samt innhold som er spesifisert i utfyllende bestemmelser og reglementet.

2) Omfang:

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter kan godkjennes med maksimalt 1 årsverk i spesialistutdanningen når vedtatte rammevilkår for slik praksis kan dokumenteres, og etter forhåndsgodkjenning fra det aktuelle fagutvalg.

3) Fellesprogrammet:

Praksis som selvstendig næringsdrivende/ansatte i private psykologkontor/institutter godkjennes ikke til fellesprogrammet.

Bestemmelsene trer i kraft fra og med 1. oktober 2021. Praksis gjennomført før 1. oktober 2021 som innfrir ovennevnte rammevilkår kan søkes godkjent.

Veiledning

Det er krav om totalt 240 timer veiledning. Minimum 60 timer veiledning skal være knyttet til fellesprogrammet. Til de spesialitetene hvor det er valgfrie program skal 60 timer veiledning knyttes til det valgfrie programmet og 120 timer til det obligatoriske programmet. Minimum 40 timer skal være individuell veiledning. Spesialitetene i nevropsykologi, psykoterapi og organisasjonspsykologi har ikke valgfrie program. Til disse spesialitetene er det obligatoriske program med tilhørende krav til kurs (160 timer), praksis (4 år) og veiledning (180 timer).

Skriftlig arbeid

For å bli godkjent psykologspesialist må man få godkjent et skriftlig arbeid.

Skriftlig arbeid skal være knyttet til og behandle problemstillinger fra den spesialiteten du har valgt, og skal ha karakter av et forsknings-, utrednings- eller faglig utviklingsarbeid. Gå til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid.

Obligatorisk vedlikehold – gjelder alle spesialiteter/fordypninger

For å fornye spesialistgodkjenningen, kreves det deltakelse på minimum 96 timers vedlikeholdsaktiviteter i løpet av en femårs periode.