Hopp til hovedinnhold

Utdanning av barnefaglig sakkyndige

Her finner du oversikt over utdanningsprogrammet og tidspunkter for kursene

Kurs 1- Rolle- og lovforståelse: 22.-24. mai 2024

Kurs 2- Barnelovsaker og mekling som metode: 21.-23.oktober 2024

Kurs 3- Utredning av barn: 28.-30. april 2025

Kurs 4- Utredning av voksne: 22.-24. september 2025

Kurs 5- Rettslig og barnefaglig vurdering og fremstilling: 8.-10. desember 2025


Kurs 1- Rolle- og lovforståelse: 30.mai - 01.juni 2023

Kurs 2- Barnelovsaker og mekling som metode: 30. oktober - 1. november 2023

Kurs 3- Utredning av barn: 22.-24. april 2024

Kurs 4- Utredning av voksne: 23.-25. september 2024

Kurs 5- Rettslig og barnefaglig vurdering og fremstilling: 9.-11. desember 2024


På vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) administrerer Norsk psykologforening i samarbeid med Legeforeningen et toårig utdanningsprogram for psykologer og leger som har interesse for arbeid som sakkyndige, og som ønsker å øke sin kompetanse på dette feltet.

Gjennomføringen av programmet er en forutsetning for å registreres på departementets liste over sakkyndige som påtar seg oppdrag for domstoler og forvaltning i slike saker (OBS! gjelder ikke arbeid som sakkyndig meddommer i fylkesnemnder eller ved domstolene).

Gjennomførte kurs på utdanningsprogrammet gir uttelling som vedlikehold for psykologspesialister. 

Søkere til utdanningsprogrammet må tilfredsstille følgende kriterier:

  1. Autorisasjon som lege eller psykolog
  2. Psykologer og leger som opptas i utdanningsprogrammet skal normalt ha kompetanse som spesialist i klinisk psykologi med praksis som nevnt nedenfor, eller som spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Psykologer og leger som ikke er spesialist i klinisk psykologi eller i barne- og ungdomspsykiatri kan tilbys plass etter en individuell vurdering av den samlede praksis. Et minstekrav er at søkere etter avsluttet utdanning kan dokumentere minst tre år med veiledet praksis i hovedstilling, jf krav til praksis for den kliniske spesialiteten. Praksis skal bl.a. omfatte tverrfaglig samarbeid. Minst to år skal være i relevant og variert direkte klientarbeid med barn og deres familier. Som tredje år i hovedstilling kan etter individuell vurdering godkjennes annet klientarbeid som finnes relevant for sakkyndige vurderinger vedrørende barn, for eksempel med foreldre i psykisk helsevern, rusbehandling av ungdom eller familievern.
  3. Søkere som ikke har spesialistutdanning/utdanning som nevnt under punktene 1 og 2 kan unntaksvis tas opp til opplæringsprogrammet etter en individuell vurdering. Et minstekrav er at søkeren etter avsluttet relevant masterutdanning kan dokumentere minst tre års veiledet praksis i en hovedstilling som innebærer variert og direkte klientarbeid med barn og deres familier og som også innebærer erfaring fra tverrfaglig samarbeid.

NB! Søkere som ønsker en individuell vurdering av sin samlede praksis (dvs. alle søkere som ikke er spesialister i klinisk psykologi eller i barne- og ungdomspsykiatri) må sende inn CV og dokumentasjon på minstekrav til veiledet praksis: Et minstekrav er at søkere etter avsluttet utdanning kan dokumentere minst tre år med veiledet praksis i hovedstilling, jf krav til praksis for den kliniske spesialiteten. Praksis skal bl.a. omfatte tverrfaglig samarbeid. Søkere uten slik dokumentasjon vil ikke bli vurdert for opptak.


Forutsatt at det er minst 12 deltagere vil utgiftene per deltager per kurs være 4000 kroner.

Dette inkluderer utgifter til kurs. I tillegg må det beregnes kostnader til veiledning, innkjøp av litteratur og eventuelt reise og opphold i forbindelse med kursene.


Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Rita S. Standahl.


Kurskalender (meld deg på her)