Hopp til hovedinnhold

Systembasert arbeid med familier - 014

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
21.08.2025 28.08.2026
Påmeldingsfrist:
17.07.2025
Avmeldingsfrist:
17.07.2025
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe    
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og unge eller voksne, rus- og avhengighetsbehandling, i kommunale tjenester, barne- og familievern samt habilitering. Utdanningen er også relevant for psykologer med erfaring fra somatiske tjenester og fra pårørendearbeid. 
 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Målet med programmet er å øke deltakernes forutsetninger for å arbeide med systembasert med familier. Det skal være en sammenheng mellom kursene, og det legges stor vekt på egenaktivitet og erfaringsbasert læring. Disse kursene skal tematisere ferdigheter som må utvikles også gjennom praksis og veiledning.
 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene. 
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
 
Læringsutbytte
Kurs 1 handler om systemenes/kontekstens betydning for menneskers levekår og psykiske helse.
  • Økt forståelse av relasjonelle prosesser, problemer i familien og av at problemer oppstår i en sammenheng
  • Økt kunnskap om forskjellene mellom det å jobbe individuelt og systemisk i forskjellige tjenester
  • Økte kunnskaper som gir grunnlag for å velge evidensbasert psykologisk praksis
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler som vises på video og øvelser som gir trening i spesifikke ferdigheter (eksempelvis førstegangssamtale fra forskjellige teoretiske perspektiver).
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Trine Charlotte Eikrem, Pia Camilla Aursand.
Prosjektnummer:
40SY125014
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
  • Økt kunnskap om kontekstsensitive arbeidsmetoder som eksempelvis dialogbaserte terapier, narrative, samarbeidsorienterte metoder og reflekterende prosesser
     
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler i familier der det er vold og/eller andre risikofaktorer som psykisk sykdom i familien, fattigdom, rus, og andre utfordrende sosiale forhold. Det skal trenes på å samtale om sensitive temaer ved eksempelvis bruk av sikkerhets- og tryggingsarbeid samt samarbeid med andre tjenesteytere.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Trine Charlotte Eikrem, Pia Camilla Aursand.
Prosjektnummer:
40SY225014
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
  • Bred kunnskap om barn og ungdom i familien

Kunnskapen skal belysesmed kliniske eksempler (video) som viser moderne forskningsbaserte utviklingspsykologiske perspektiv. Det skal trenes på et familieperspektiv der barn, ungdom eller voksne er henvist pasient. Alle familiemedlemmers stemmer høres ved bruk av narrative, dialogiske eller mer manualiserte terapiformer som for eksempel attachmentbased family therapy.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Trine Charlotte Eikrem, Pia Camilla Aursand.
Prosjektnummer:
40SY326014
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte
  • Bred kunnskap om familien og om hvordan relasjoner påvirkes av samfunnet, livsløp, kriser og konflikter
     
Kunnskapen skal belyses med kliniske eksempler og trening i spesifikke ferdigheter i bruk av genogram og andre samtale- og utredningsverktøy.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Meet Ullevaal
Kursleder(e):
Pia Camilla Aursand, Trine Charlotte Eikrem.
Prosjektnummer:
40SY426014
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Systembasert arbeid med familier - 014 (fra 21.08.2025 til 28.08.2026) Påmelding på Min Side