Hopp til hovedinnhold

Bruk av tvang i psykisk helsevern - 001

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
05.03.2025 06.03.2026
Påmeldingsfrist:
29.01.2025
Avmeldingsfrist:
29.01.2025

Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
Målgruppe
Målgruppen er psykologer som har gjennomført fellesprogrammet og som skal bli spesialister i voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi.

Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.


Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.

Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.

Det valgfrie programmet består av ett årsverk praksis, 60 timer veiledning og 64 timer kurs. Kunnskapstilegnelse skjer primært gjennom deltakelse på kurs og litteratur. Utvikling av ferdigheter skjer primært i praksis, men praksis, kurs og veiledning er arenaer for integrasjon av kunnskap og ferdigheter. Variert praksis er en forutsetning for å utvikle spesialistkompetanse.
Praksis:
Det er knyttet ett årsverks praksis til det valgfrie programmet i bruk av tvang i psykisk helsevern. Det er ønskelig at psykologen har gjennomført eller har planer om å gjennomføre praksis i enhet godkjent for gjennomføring av TPH, men dette er ikke et krav. 

Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)

Veiledning:
Det er krav til 60 timer veiledning av spesialist i voksenpsykologi eller barne- og ungdomspsykologi. Det
er ønskelig med veiledning på arbeid med TPH, men dette er ikke et krav.  

Annen psykologspesialist med tilsvarende kompetanse kan søkes godkjent av fagutvalget.
Veiledningen reguleres for øvrig av egne utfyllende bestemmelser for veiledning. 


Målet med kursrekken (fire kurs på til sammen 64 timer fordelt over ett år) er å øke deltakernes forutsetninger for å kombinere forskningsbasert kunnskap, klinisk ekspertise, pasientens ønskemål i tråd med prinsipperklæringen om evidensbasert praksis og i lys av den konkrete yrkesutøvelsen. Kursene skal gi økte forutsetninger for å beskrive, analysere og begrunne valg av tilnærminger i praksis. Kursene skal også gi psykologene forutsetning for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.
Oppbygningen av denne kursrekken tar utgangspunkt i at kurs 1 skal gi en innføring i lovverket, med fokus på intensjon og forståelse av lovverk som regulerer TPH. Kurs 2-4 vektlegger den praktiske anvendelsen av lovverket, og aktuelle pedagogiske virkemidler på disse kursene vil være kasusformuleringer, rollespill, bruk av video og målbevisst ferdighetstrening (deliberate practice).

Etter dette kurset skal deltagerne:
 
 • Kunne redegjøre for tvangens etikk
 • Kunne beskrive aktuelle bestemmelser i Lov om psykisk helsevern, herunder bestemmelsenes intensjon, opprinnelse, forarbeid og rundskriv
 • Kunne redegjøre for psykologspesialistens rolle i forvaltning av psykisk helsevernloven og som ansvarlig for tvangsvedtak
 • Kunne redegjøre for psykologspesialistens møte med Kontrollkommisjonen
 • Kjenne til de viktigste bestemmelsene fra de andre helselovene som er relevant ved vurdering og gjennomføring av TPH
 • Ha kjennskap til aktuelle muligheter for å få relevant erfaring med TPH
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
Prosjektnummer:
40TP125001
Oppmøtetype:
Fysisk
Etter dette kurset skal deltagerne:
 • Kunne redegjøre for ulike former og målgrupper for tvangsbruk, med hovedvekt på psykoselidelser
 • Kunne redegjøre for ulike tilstander som kan oppfylle hovedkriteriet og ferdighet i å kunne vurdere når forskjellige tilstander oppfyller hovedkriteriet
 • Ha ferdigheter i å skrive tvangsvedtak
 • Ha ferdigheter i samtykkekompetansevurderinger og farlighetsvurderinger
 • Ha ferdigheter i reparasjonsarbeid og gjenoppretting av allianse/tillit
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
Prosjektnummer:
40TP225001
Oppmøtetype:
Fysisk
Etter dette kurset skal deltagerne:
 • Kunne redegjøre for ulike former og målgrupper for tvangsbruk, med hovedvekt på ungdom med spiseforstyrrelser
 • Kunne redegjøre for ulike tilstander som kan oppfylle hovedkriteriet og ferdigheter i å kunne vurdere når forskjellige tilstander oppfyller hovedkriteriet
 • Ha ferdigheter i samtykkekompetansevurderinger og farlighetsvurderinger
 • Ha ferdigheter i reparasjonsarbeid og gjenoppretting av allianse/tillit
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
Prosjektnummer:
40TP325001
Oppmøtetype:
Fysisk
Etter dette kurset skal deltagerne:
 • Kunne redegjøre for forskningsresultater på effekten av ulike behandlingstiltak: Medikamenter, samtaleterapi, miljøterapi, skjerming, tvangsernæring osv.
 • Kunne redegjøre for vellykkede tiltak for redusert tvangsbruk
 • Ha ferdigheter i implementering av tiltak for redusert tvangsbruk
 • Ha oversikt over ulike medisinfrie tilbud og viktige faglige og etiske spørsmål knyttet til gjennomføring av medisinfrie tilbud for psykosepasienter
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
Prosjektnummer:
40TP426001
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Bruk av tvang i psykisk helsevern - 001 (fra 05.03.2025 til 06.03.2026) Påmelding på Min Side