Hopp til hovedinnhold

Normalvedtekter for faglige foreninger

Vedtatt midlertidig av Sentralstyret i h.t. landsmøtevedtak 2004, vedtatt av Landsmøtet 2007, endret på Landsmøte 2016.

§ 1. Organisasjon

1.1 ………(navn)……… er en faglig forening innenfor Norsk psykologforening, godkjent av landsmøtet 2007, jfr. .§ 13 i Lover for Norsk Psykologforening, samt landsmøtevedtak 2004 i sak 11, pkt. 3.

1.2 Foreningen er landsdekkende og etablert innenfor …………. (arbeidsområde(r) og/eller interessefelt).

1.3 Foreningen inngår i Psykologforeningens formelle organisasjonsstruktur, er således en del av Norsk psykologforening og kan benytte Psykologforeningens logo.

1.4 Foreningens organer er: Styre, eventuelle faste utvalg, valgkomité og årsmøte.

1.5 Foreningen bestemmer selv gjennom vedtak på årsmøtet en organisasjonsplan hvor det fremgår hvilke faste utvalg styret skal ha og hvilke funksjoner som er tillagt det enkelte utvalg.

1.6 Foreningen bestemmer selv, gjennom vedtak på årsmøtet, eventuelle retningslinjer for foreningens virksomhet innen rammen av normalvedtektene.

1.7 Foreningen er forpliktet av Psykologforeningens vedtatte fagpolitikk.

§ 2. Medlemskap

2.1 Foreningen er åpen for alle medlemmer av Psykologforeningen.

2.2 Medlemmer i den faglige foreningen er valgbare til verv og har stemmerett på årsmøtene. 

2.3 Studentmedlemmer har tale- og forslagsrett på foreningens møter.

2.4 Foreningen har eget medlemsregister som samkjøres med Psykologforeningens register.

§ 3. Formål og oppgaver

3.1 Foreningen innretter sitt arbeid i henhold til § 12 i Lover for Norsk psykologforening. Sentralstyret koordinerer foreningens arbeid med aktuelle utvalg og/eller andre foreninger.

3.2 Foreningen er etablert for å ivareta medlemmenes faglige interesser og for å være pådriver for utvikling innenfor feltet og medvirke i Psykologforeningens fagpolitiske arbeid.

§ 4. Årsmøtet

4.1 Årsmøtet holdes årlig innen ………………..

4.2 Innkalling skjer skriftlig, og med minst 8 ukers varsel.

4.3 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til kandidater til foreningen tillitsverv, må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet holdes.

4.4 Saklisten for årsmøtet, innstilling fra valgkomité og andre forslag på tillitsmedlemmer, sendes ut til medlemmene senest to uker før årsmøtet.

4.5 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent.
 • Styrets årsmelding.
 • Foreningens regnskap.
 • Foreningens budsjett.
 • Saker som er reist av styret eller av foreningens medlemmer.
 • Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité.
 • Prioritering av foreningens satsingsområder for styreperioden.

4.6 Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved valg av styremedlemmer.

§ 5. Styret

5.1 Styret konstituerer seg selv, med unntak av leder som velges separat. Styret velges for to år av gangen, men slik at ca. halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Styret består av leder, sekretær og kasserer, samt det nødvendige antall styre- og varamedlemmer til å ivareta foreningens oppgaver.

5.2 Foreningens styre skal:

 • Ivareta og koordinere arbeidet i henhold til foreningens formål og program.
 • Skape et forum for faglige drøftinger og fellesskap.
 • Holde seg ajour med, og bidra til at medlemmene får anledning til å drøfte faglige saker som sentralstyret og landsmøtet i Norsk psykologforening arbeider med, og/eller som interesseforeningen selv tar opp.
 • Sørge for at medlemmenes synspunkter blir fremmet overfor sentralstyret og landsmøtet.

5.3 Styret oppretter de nødvendige utvalg til å ivareta spesielle faglige oppgaver.

5.4 Styrets medlemmer fungerer fortrinnsvis som ledere av styrets utvalg. Antall utvalg og styremedlemmer avgjøres av foreningens størrelse og ressurser.

5.5 Styret sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens vedtekter, tar seg av løpende saker innenfor rammen av formålsparagrafen, og arbeider for å holde kontakt med og spre informasjon til interesseforeningens medlemmer. Det sender årsmelding, regnskap, budsjett, organisasjonsplan og navn på medlemmer med verv, til sentralstyret.

5.6 Styret fører protokoll fra sine møter og sørger for at det føres referat/protokoll ved eventuelle medlemsmøter og årsmøter. Alle referater, samt årsberetning, skal innsendes til Psykologforeningen sentralt.

§ 6. Økonomi

6.1 Foreningen forvalter sin egen økonomi.

6.2 Regnskap for foregående år, og budsjett for inneværende år, innsendes for godkjenning av sentralstyret, sammen med årsberetning, innen utgangen av februar hvert år.

6.3 Foreningens medlemmer kan betale egen kontingent til foreningen. Kontingentens størrelse godkjennes av sentralstyret.

§ 7. Valgkomiteen

7.1 Valgkomiteen følger de tidsfrister og prosedyrer som er angitt i § 4 og § 8.

7.2 Komiteen velger selv en leder som koordinerer arbeidet og ivaretar kontakten med foreningens styre.

7.3 Komiteen skal arbeide aktivt med å fremskaffe kandidater til de nevnte verv.

§ 8. Representanter til landsmøtet

Foreningen deltar på Psykologforeningens landsmøte med to representanter som har tale- og forslagsrett. Jfr. Lover for Norsk psykologforeningen §4, pkt. 5.

§ 9. Vedtektsendringer

Endringer i foreningens vedtekter kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, når alle medlemmene er underrettet skriftlig minst 2 uker før årsmøtet. Det er anledning til å avgi skriftlig forhåndsstemme. Vedtektsendringen trer ikke i kraft før den er godkjent av Psykologforeningens sentralstyre.

§ 10. Anke av styrevedtak

Vedtak fattet av foreningens styre kan innankes for sentralstyret i Psykologforeningen innen 3 måneder etter at vedtaket er gjort kjent overfor medlemmene av foreningen.

§ 11. Foreningens oppløsning

Foreningen kan oppløses av landsmøtet i Norsk Psykologforening eller etter vedtak av årsmøtet med 2/3 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler Psykologforeningen.