Hopp til hovedinnhold

Lover for Norsk psykologforening

Lover for Norsk psykologforening (Vedtatt 24. november 1978 og med endringer i 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 og 2022).

§ 1. Formål og arbeidsoppgaver

Norsk psykologforening (Psykologforeningen) har til formål:

 1. Å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser i sitt virke.
 2. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap.
 3. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand de har behov for og krav på.
 4. Å arbeide for høy faglig og etisk standard innen psykologisk virksomhet.
 5. Å arbeide for forskning og annen fagutvikling som tjener medlemmene.
 6. Å fremme samarbeid og forståelse mellom psykologene og andre grupper som medlemmene ser det ønskelig å samarbeide med.
 7. Å organisere virksomheten slik at Psykologforeningens målsetting til enhver tid blir ivaretatt.

§ 2. Medlemskap

 1. Medlemskap i Norsk psykologforening er individuelt og direkte.
 2. Den som har fått autorisasjon eller lisens som psykolog etter Lov om Helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64 kan opptas som medlem. Den som ikke lenger er autorisert pga alder, sykdom eller uførhet kan beholde sitt medlemskap.
 3. Psykologstudenter på profesjonsstudiet, samt utenlandsstudenter som er i et studium som leder fram til autorisasjon som psykolog i Norge, kan opptas som studentmedlemmer med tale- og forslagsrett på lokalavdelingsmøter i Psykologforeningen.
 4. Person som har gjort en spesielt fremragende innsats for Psykologforeningen eller for norsk psykologi, kan av landsmøtet utnevnes til æresmedlem.
 5. Vitenskapelig personell ansatt i psykologutdanningen ved universitetene kan gis betinget medlemskap etter søknad til Psykologforeningens sentralstyre. Medlemskap er ikke en automatisk rettighet, men vedtas i det enkelte tilfellet. Medlemskapet er betinget av ansettelsesforholdet, og opphører når personen ikke lenger er i aktuelle ansettelsesforhold.
 6. Når en fagetisk sak er reist mot et medlem, kan vedkommende ikke melde seg ut av foreningen før saken er ferdigbehandlet.

§ 3. Foreningens organer

Foreningens organer er:

 • Landsmøte
 • Fagetisk råd
 • Sentralstyre med arbeidsutvalg
 • Lokalavdelinger
 • Faste utvalg
 • Valgkomité

§ 4. Landsmøte

 1. Landsmøtet er en representativ forsamling, og er foreningens høyeste myndighet. Medlemmene velger delegater til landsmøtet gjennom sin lokalavdeling med 3 delegater fast for hver avdeling. Studentene er delegater valgt av studentene etter § 13, samt én student i delegasjonene til Sør-Trøndelag, Hordaland og Oslo. Utover dette fordeles det overskytende antall delegater inntil totalt 100, forholdsvis etter lokalavdelingens medlemstall. Antall delegater fra avdelingene baseres på medlemstallet pr. 31.12. året før.. 1/3 av delegatene skal utgå fra styret og utpekes av styret selv. De øvrige velges av lokalavdelingen. Samlet bør minst 2/3 av hver lokalavdelings delegater utgå fra lokalavdelingenes styrer og fra tillitsvalgte / medlemmer med andre verv i foreningen. Begge kategorier bør være representert. Delegatenes møteutgifter dekkes av Psykologforeningen. Medlemmer som ikke er studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene til styret / landsmøtet som ikke er forbeholdt studenter. Studentmedlemmer har stemmerett ved valg av representantene som er forbeholdt studentene.
 2. Ordinært landsmøte avholdes hvert tredje år innen utgangen av november måned etter en innkalling fra sentralstyret med et varsel på minst 18 uker. Med innkallingen skal valgkomitéens forslag til sentralstyre og faste tillitsverv vedlegges. Medlemmer som ønsker saker tatt opp på dagsorden for landsmøtet fremmer disse skriftlig gjennom sin lokalavdeling. Saker kan også fremmes gjennom sentralstyret. Saker som skal fremmes for landsmøtet må med sakspapirer være sentralstyret i hende innen 14 uker før landsmøtet og fremmes for alle medlemmer 8 uker før landsmøtet.
 3. Landsmøtet kan med simpelt flertall pålegge sentralstyret å sende en sak ut til uravstemning. Resultatet av uravstemningen er bare veiledende, med mindre saken etter sin karakter kunne vært avgjort av landsmøtet med simpelt flertall og dette uttrykkelig har bestemt at uravstemning skal være bindende.
 4. Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak av sentralstyret, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at leder har mottatt slikt krav, og med minst 4 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøte avholdes forøvrig etter de samme regler som for ordinært landsmøte. Det ekstraordinære landsmøte kan avgjøre bare slike saker som særskilt er nevnt i innkallingen.
 5. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer av Norsk psykologforening. Også andre kan gis adgang til landsmøtet. Stemmerett på landsmøtet har bare de av lokalavdelingen lovlig valgte representanter.

Jfr. § 11, og studentrepresentantene, jfr. § 13.

Foruten representanter med stemmerett har også sentralstyrets medlemmer tale- og forslagsrett for landsmøtet.

Faglige interesseforeninger er representert med tale- og forslagsrett.

Også andre tilstedeværende kan gis ordet til en konkret sak, når dette kan skje innen den tidsramme som er fastsatt i dagsorden.

 1. Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:
  a) Valg av førstedirigent, andredirigent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen for landsmøtet.
  b) Sentralstyrets beretning for siste styreperiode.
  c) Forslag til prioriterte satsingsområder.
  d) Foreningens regnskap for de siste tre år.
  e) Økonomisk ramme og kontingent for neste kalenderår.
  f) Behandling av de enkelte saker som er fremmet for landsmøtet.
  g) Valg til følgende tillitsverv:
      1) Psykologforeningens president. President kan kun gjenvelges to påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir ni år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode
      2) To vise-presidenter med henholdsvis ansvar for fag- og profesjonspolitikk og for lønns- og arbeidlivsspolitikk. Visepresidenter kan kun gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode.
      3) 7 øvrige sentralstyremedlemmer. Sentralstyremedlemmer kan kun gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode.
      4) 4 rangerte varamedlemmer til sentralstyret. Varamedlemmer kan kun gjenvelges tre påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir tolv år. Man kan velges på nytt etter å ha vært ute av funksjonen en periode.
      5) Leder og/eller nestleder og i tillegg 8 faste medlemmer til Fagetisk råd, alle valgt for 2 landsmøteperioder, jfr. § 8. Leder og nestleder kan alternere posisjoner i landsmøteperioden.
     6) Leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 vara-medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer kan kun gjenvelges to påfølgende ganger, slik at maksimalt antall år sammenhengende funksjonstid blir ni år. Ved hvert landsmøte må det sikres fornyelse og kontinuitet.

h) Eventuelt. Landsmøtet kan ikke fatte vedtak i saker som fremmes under dette punkt med unntak av resolusjonsforslag. Resolusjonsforslag som skal
behandles under Eventuelt må fremsettes ved landsmøtets begynnelse og senest ved behandlingen av dagsorden.

7. Landsmøtet fungerer som ankeinstans i eksklusjonssaker

8. Stemmeregler

a).     Generelle prinsipper

1)     Blanke stemmer eller stemmer som ikke er fullverdige forkastes. En fullverdig stemmeseddel inneholder det korrekte antallet stemmer som skal velges og bare stemmer på de som er kandidater.

2)     En kandidat til et leder- eller nestlederverv som ikke blir valgt har anledning til å stille til valg som vanlig styremedlem/vara i det samme styret.

3)     Dersom to eller flere har fått like mange stemmer til den samme plassen foretas det loddtrekning mellom disse for å avgjøre valget.

b)      Valg til enkeltverv (president, visepresidenter mv.)

Til valg av enkeltverv kreves alminnelig flertall for å bli valgt. Alminnelig flertall betyr minst 50 % av de avgitte, gyldige stemmene.

Dersom alminnelig flertall ikke oppnås i første valgrunde foretas omvalg og ny telling. Det er anledning for kandidater til å trekke seg før omvalget. Hvis det heller ikke i omvalget er noen av kandidatene som oppnår alminnelig flertall blir det foretatt nytt omvalg mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer i omvalgsrunden.

C)      Valg av medlemmer og varaer til sentralstyret og andre utvalg​

Til valg av medlemmer og varaer til sentralstyret og andre utvalg stemmes det på alternative lister. Listene må være komplette, altså inneholde det antallet kandidater som skal velges, og angi hvem som skal være medlemmer og varaer. Varaer skal være i rangert rekkefølge. Valget mellom listene gjennomføres på samme måte som valg til enkeltverv etter bokstav b.

§ 5.  Sammensetning og valg av sentralstyret

 1. Sentralstyret er foreningens øverste organ mellom hvert landsmøte.
 2. Sentralstyret har 11 medlemmer og 5 varamedlemmer:a. Psykologforeningens president.
  b. Visepresident m/ansvar lønns- og arbeidslivsfeltet.
  c. Visepresident m/ansvar fag- og profesjonsfeltet.
  d. 7 øvrige sentralstyremedlemmer.
  e. Et student-sentralstyremedlem med personlig varamedlem.
  f. 4 varamedlemmer som rangeres. Første varamedlem har møteplikt til sentralstyremøtene. Ansatte i psykologforeningens sekretariat er ikke valgbare til sentralstyret. Medlemmer av sentralstyret kan heller ikke bli ansatt som generalsekretær eller i andre stillinger i sekretariatet i de to første årene etter at valgperioden er avsluttet. Kandidater til sentralstyret kan ikke ha vært ansatt i sekretariatet de to siste årene før landsmøte der de stiller til valg

Sentralstyremedlemmene a-c utgjør sentralstyrets arbeidsutvalg. Sentralstyret konstituerer seg med en av visepresidentene som stedfortreder for presidenten. Presidenten kaller sammen styremedlemmer og varamedlemmer til styremøter og leder styrets forhandlinger. Styret er beslutningsdyktig når minst 7 av dets medlemmer, deriblant presidenten eller visepresidenten er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Unntak fra dette er ved vedtak om eksklusjon av et medlem, da må ¾ av de tilstedeværende sentralstyremedlemmene stemme for slik eksklusjon. Ved stemmelikhet er presidentens stemme utslagsgivende. Vedtak fattes på forlangende ved skriftlig avstemning. Ved fravær av ett eller flere styremedlemmer, vil varamedlemmer få stemmerett i den nummerorden de er valgt. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Melding om styrets virksomhet skal sendes medlemmene senest sammen med saksdokumentene for landsmøtet.

 1. Sentralstyret setter i verk vedtak fattet av landsmøtet, sørger for at foreningens funksjoner utføres i henhold til dens lover, behandler søknader om medlemskap og tar seg av løpende saker innen rammen av formålsparagrafen og prinsipprogram. Sentralstyret kan også ta opp arbeidsoppgaver på eget initiativ eller på medlemmenes oppfordring. Sentralstyret representerer foreningen utad, jf. dog § 11 punkt 5.
 2. Sentralstyret plikter i sin virksomhet å følge de retningslinjer som landsmøtet har trukket opp.
 3. Sentralstyret skal vurdere foreningens økonomiske politikk og utarbeide årlige økonomiske budsjetter for foreningens virksomhet. Sentralstyret fastsetter kontingent mellom landsmøtene. Sentralstyret fastsetter foreningens årsregnskap og legger dette frem for landsmøtet.
 4. Sentralstyret sammenkaller lokalavdelingene til årlige ledersamlinger. På disse samlingene fremlegges regnskap for foregående år til orientering. Likeledes fremlegges budsjettforslag til drøfting.
 5. Sentralstyret og sektorutvalgene sammenkaller til sentrale tariffpolitiske konferanser/lønnspolitiske verksteder og vedtar hyppighet, deltagelse og innhold.
 6. Sentralstyret har ansvaret for kapasiteten til Jus- og arbeidslivsavdelingen, og for at lokalavdelingene og sektorutvalgene får tilstrekkelige ressurser til å organisere tilfredsstillende tillitsvalgtapparat.
 7. Sentralstyret påser at det tilrettelegges for nettverk av de lokale hovedtillitsvalgte innen alle tariffområder, på tvers av lokalavdelingene.

Sentralstyret påser at administrasjonen utvikler gode rutiner for å vurdere likestillingskonsekvenser i Psykologforeningens interne saksbehandling.

Sentralstyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til utvalg og underutvalg. Med unntak for Studentpolitisk utvalg oppnevnes utvalgsmedlemmer for landsmøteperioden.

Sentralstyret kan vedta å sende ut viktige saker til veiledende uravstemning.

§ 6. Sentralstyrets faste utvalg

 1. Lønns- og arbeidslivsutvalget
 2. Fag- og profesjonsrådet
 3. Menneskerettighetsutvalget
 4. Spesialitetsrådet
 5. Studentpolitisk utvalg
 6. Testpolitisk utvalg
 7. Klimautvalget

Sentralstyret godkjenner mandat for de respektive utvalg.

§ 8. Fagetisk råd

Rådet har leder, nestleder og i tillegg 8 faste medlemmer, valgt av landsmøtet for 2 landsmøteperioder slik at kontinuitet sikres.

Rådet skal bistå medlemmene og sentralstyret i fagetiske spørsmål og selv fremsette forslag rådet finner nødvendig for å fremme norske psykologers fagetiske standard. Rådet behandler fagetiske saker i henhold til det landsmøtevedtatte reglementet for fagetisk råd.

§ 9. Valgkomiteen

Valgkomiteen har leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 vara-medlemmer som velges for landsmøteperioden.

Valgkomitéen legger frem forslag til kandidater til de tillitsverv som er nevnt under § 4 pkt. 6 g. Valgkomitéens innstilling bekjentgjøres for medlemmene senest 18 uker før landsmøtet.

Forslag på andre kandidater må være sentralstyret i hende innen 6 uker før landsmøtet, for så umiddelbart å fremmes for medlemmene.

Sentralstyret skal være bredt sammensatt ut ifra faglige, tariffpolitiske og geografiske perspektiver.

§ 10. Sektorutvalg

Sentralstyret oppnevner sektorutvalg for avtalespesialister, for spesialisthelsetjenesten, for kommune, for stat og for privat sektor.

Utvalgene skal gi Sentralstyret bistand og råd i tariffpolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk for de aktuelle sektorene.  

Utvalgene i sektorene velges av medlemmene/tillitsvalgte i de aktuelle sektorene. 

Medlemmenes tariffområde er førende for tilhørighet til sektorutvalg. Utvalgene oppnevnes av sentralstyret i tråd med valgene i sektorene. Vedtekter og mandat utarbeides av det enkelte utvalget og godkjennes av sentralstyret.

Sektorutvalgene er underlagt Sentralstyret. Utvalgenes ledere inngår i LAU

§ 11. Lokalavdelinger

 1. En lokalavdeling består av alle psykologer som arbeider innen et geografisk definert område, og som er medlemmer av Psykologforeningen. Minimum medlemsstørrelse på hver lokalavdeling som opprettes etter 01.01.05, er 75 medlemmer. Alle endringer i geografisk struktur for lokalavdelingene skal godkjennes av sentralstyret. Ikke-yrkesaktive medlemmer sokner til lokalavdeling etter bosted. Etter søknad kan styret i den lokalavdeling en etter dette har tilhørighet til, samtykke i at et medlem knyttes til en annen lokalavdeling.
 2. Lokalavdelingene arbeider innenfor rammen av Psykologforeningens formål og lover.
 3. Lokalavdelingens styre og sektorutvalgene bistår medlemmene i lokalavdelingens område med å få valgt/organisert tillitsvalgtapparat på alle psykologarbeidsplasser. Der dette er nødvendig kan flere lokalavdelinger og sektorutvalgene samarbeide om tillitsvalgtstrukturen innenfor virksomheter. Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å melde fra om dette til arbeidsgiver.. Ved behov skal styret koordinere samarbeidet mellom tillitsvalgte i lokalavdelingens område
 4. For å velge delegater til Landsmøtet må det innkalles til medlemsmøte, og delegater velges i henhold til § 4.1.
 5. Lokalavdelingene kan representere Psykologforeningen utad i lokale saker. Lokalavdelingen kan ikke pådra Psykologforeningen økonomisk ansvar.
 6. Lokalavdelingen må legge frem budsjett og regnskap for hvert år for sentralstyret. Lokalavdelingen får også bevilgning til administrasjon og drift. Bevilgningens størrelse avgjøres av sentralstyret innenfor en ramme fastsatt av landsmøtet. Lokalavdelingenes egenkapital skal ikke være større enn 30 % av driftsbudsjettet. Ved særskilt søknad kan det gjøres unntak fra regelen. Det kan ikke kreves tilleggskontingent for medlemskap i lokalavdelinger.
 7. Hvis en lokalavdeling ikke arbeider i overensstemmelse med Psykologforeningens lover eller ikke følger sine vedtekter, kan den vedtas oppløst av landsmøtet. Dette kan også skje hvis lokalavdelingen ikke innfrir sine forpliktelser i forbindelse med landsmøterepresentasjonen, budsjett eller regnskap, eller ikke innleverer årsmelding. Oppløses en lokalavdeling, tilfaller de økonomiske midler Psykologforeningen.

§ 12. Faglige interesseforeninger

 1. Innenfor arbeidsområder og interessefelt der dette kan være aktuelt, kan det etableres faglige interesseforeninger.
 2. Opprettelsen av en faglig interesseforening innenfor Psykologforeningen skal godkjennes av Landsmøtet.
 3. De faglige interesseforeningene skal ha egne årsmøter og styrer.
 4. De faglige interesseforeningene deltar på Landsmøtet med tale- og forslagsrett.
 5. Landsmøtet vedtar ”Normalvedtekter for faglige interesseforeninger i Psykologforeningen”.

§ 13. Studentmedlemskap

Studentene i profesjonsstudiene kan møte med en delegat fra hvert universitet på Psykologforeningens landsmøte, jfr. § 4 punkt 5. samt med fungerende utenlandsrepresentant i SPU, som representerer utenlandsstudentene.

§ 14. Kontingent

Foreningens utgifter dekkes ved en årlig kontingent som landsmøtet fastsetter. Sentralstyret kan gis fullmakt til å regulere kontingenten i landsmøteperioden etter nærmere fastsatte rammer.

Kontingenten innbetales etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer for innbetaling og nedsettelser.

Medlem som skylder kontingent har ikke stemmerett i forenings anliggender og kan ikke velges til tillitsverv. I tilfeller der medlemmer skylder kontingent for mer enn et år, kan medlemskapet slettes.

§ 15. Opphør av medlemskap

Utmelding av foreningen skjer skriftlig til sentralstyret med 3 måneders varsel.

§ 16. Medlemmenes plikter

Medlemmene skal lojalt rette seg etter foreningens lover, regulativer eller andre bestemmelser som er lovlig vedtatt av landsmøtet. Direktiver til enkeltmedlemmer er bare bindende for disse når direktivet ligger innenfor rammen av Psykologforeningens lover og når det er vedtatt av landsmøtet med 2/3 flertall.

Direktiver til medlemmene som vedtas av sentralstyret med 2/3 flertall, kan likevel gjøres bindende inntil første landsmøte. Medlemmene plikter å overta de funksjoner som de velges til eller oppnevnes til av landsmøtet eller sentralstyret, med mindre de fritas ved gyldig grunn som godkjennes av landsmøtet og sentralstyret. Et medlem har rett til å fritas for faste verv i like lang tid som det har fungert.

§ 17. Eksklusjon

 1. Sentralstyret kan treffe vedtak om å ekskludere et medlem av foreningen dersom medlemmet har satt seg utover foreningens lover, eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller foreningen. Før eksklusjon blir besluttet, skal sentralstyret innhente uttalelse fra vedkommende medlem. Gjelder saken Fagetiske spørsmål, skal sentralstyret også innhente uttalelse fra Fagetisk råd. Uttalelse fra Fagetisk råd skal dessuten innhentes dersom det medlem som overveies ekskludert hevder at saken reiser fagetiske spørsmål.
 2. Sentralstyrets vedtak om eksklusjon kan av medlemmet ankes til landsmøtet innen 8 uker etter sentralstyrets vedtak. Landsmøtet fatter endelig vedtak i saken. Eksklusjon av et medlem kan oppheves av sentralstyret når vedkommendes forhold har vært upåklagelig i minst 2 år i sammenheng. Kontingent betales ikke for de år eksklusjonen har vart.
 3. Dersom et medlem har anket et vedtak om eksklusjon til landsmøtet, kan sentralstyret suspendere medlemmet inntil landsmøtet har behandlet saken.

§ 18. Faste fonds

For foreningens faste fonds vedtas særskilte vedtekter og føres særskilte regnskap.

§ 19. Lovendringer

Lovendringer og tilleggslover vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Den endelige avstemning foregår skriftlig hvis én delegat krever det.
En lovendring trer i kraft 3 måneder etter at den er vedtatt av landsmøtet, hvis ikke minst 1/3 av medlemmene innen denne frist overfor sentralstyret skriftlig har forlangt lovendringen utsatt til ny votering på neste landsmøte.

§ 20. Foreningens oppløsning

Foreningen kan oppløses når 2/3 av medlemmene stemmer for det.

Foreningens midler tilfaller da norske universitetsinstitutter i psykologi til fremme av psykologisk forskning.