Hopp til hovedinnhold

Grepene vi må ta for å gi gode helsetjenester til befolkningen

Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

Håkon Kongsrud Skard

President Håkon Skard presenterer Psykologforeningens strategi for påvirkningsarbeid i spesialisthelsetjenesten 2019-22.

Det er med stor glede Psykologforeningen kan presentere vår strategi for spesialisthelsetjenesten. Sentralstyret og sekretariatet har lagt ned en stor innsats for å oppfylle Landsmøtets bestilling om «en sammenhengende påvirkningsstrategi for spesialisthelsetjenesten».

Vårt hovedmål er faglig gode rammebetingelser som bidrar til styrket kapasitet og kvalitet i spesialisthelsetjenesten, slik at mennesker med behov for psykisk helsehjelp får nødvendig behandling. Det innebærer blant annet tilstrekkelige økonomiske betingelser og god nok tilgang til psykologer.

Se Psykologforeningens strategi for påvirkningsarbeid i spesialisthelsetjenesten 2019-22.

Ønsker alle medlemmer med

Strategien er et dokument som skal involvere alle våre medlemmer i verv, «fra plasstillitsvalgt til president», de medlemmene som er i posisjon til å drive påvirkning og medvirkning. Det vil si at det skal være tiltak som kan bidra til hovedmålet på alle nivåer i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke for å ekskludere øvrige medlemmer som jobber i spesialisthelsetjenesten, men fordi vi ikke ønsker å gjøre den enkelte ansatte ansvarlig for systemiske svakheter.

Individualisering av ansvar er dårlig fag – det er foreningen som skal jobbe for å bedre systemet, med mål om at mennesker skal få bedre hjelp og ansatte bedre forutsetninger for å gi det. La det likevel være klinkende klart: vi ønsker innspill fra alle medlemmer til strategien, både nasjonalt og lokalt, til oss sentralt eller til våre tillitsvalgte.

Vil endre psykisk helsevern

Denne strategien utgjør nybrottsarbeid. Spesialisthelsetjenesten er arbeidssted for over halvparten av våre medlemmer, det har selvfølgelig vært påvirkningsarbeid rettet mot sykehusene før. Likevel er dette en etterlengtet systematisering av dette arbeidet, som gjør at budskapet på alle nivåer er sammenhengende og likevel kan fange opp lokale forskjeller i tjenestene.

Denne variasjonen i tjenestene er også grunnen til at strategien i første omgang fokuserer på psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, mens det utvikles egne tiltak knyttet til habilitering, rehabilitering og klinisk helsepsykologi.

Samarbeider med brukerorganisasjoner

Vi er opptatt av at denne strategien ikke bare skal være fine ord på papir. Tvert imot må ordene omsettes i handling. Vi søker gjennomslag ved aktiv deltakelse i beslutningsprosesser og ved å formidle våre perspektiver med god faglig forankring og høy troverdighet, men også gjennom samarbeid med politikere, andre fagforeninger, interesse- og brukerorganisasjoner og media.

Psykologforeningen skal søke samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner og fremheve befolkningens stemme for å synliggjøre utfordringene i dagens tjenester. Slik viser vi hvordan psykologers kompetanse og arbeid kan bidra til bedre kvalitet og løsninger. Vi vil synliggjøre svakheter ved dagens systemer og praksis lokalt og sentralt, foreslå forbedringer og løfte frem alternativer som fungerer godt.

Det er en langvarig prosess å skulle forbedre spesialisthelsetjenesten, og målstreken kan synes langt unna. Desto viktigere er det at vi begynner med implementeringsprosessen. Det første skrittet er å gå i dialog med våre tillitsvalgte om hvordan de kan bruke strategien, så den kan være et levende dokument som endrer seg i tråd med tjenestene. Sammen kan vi gi et klart budskap om de grepene vi mener må til for å gi gode helsetjenester til befolkningen.