Hopp til hovedinnhold

Nasjonal allianse for helsepsykologi

Illustrasjon: Psykologforeningen / Canva

Fysiske sykdommer og helseplager påvirker ofte pasienten eller de pårørende, og kan gi både psykiske plager og sosiale utfordringer. Den nasjonale alliansen for helsepsykologi jobber derfor for at det norske helsevesenet skal se psykisk og fysisk helse i sammenheng.

Dette samarbeidet for en mer helhetlig helsetjeneste består av 15 organisasjoner. Vi jobber for å etablere flerfaglige somatiske avdelinger som er bemannet med både medisinsk og psykologfaglig kompetanse. På avdelingene bør all behandling av fysiske helseplager og sykdommer inkludere tiltak for psykisk helse og mestring.

 • et helhetlig helsetjenestetilbud
 • tverrfaglighet i somatiske avdelinger – bemannet med relevant medisinsk og psykologfaglig kompetanse, som leger, psykologer, sykepleiere og fysioterapeuter, ergoterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer og sosionomer
 • behandling av somatiske helseplager som også inkluderer tiltak for psykisk helse
  • uansett alder
  • uansett stadium i pasientforløpet (fra akutt til palliativ behandling)
  • uansett varighet
  • også som ledd i såkalte pakkeforløp (helhetlige pasientforløp)

 • jobbe for at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) får behandling for somatiske lidelser og tilsvarende, at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer.
 • bidra til at den psykiske tilstanden til somatiske pasienter i spesialisthelsetjenesten følges opp i de somatiske avdelingene som bør ha knyttet til seg nødvendig kompetanse.
 • etablere tverrfaglighet i pasientforløp og i behandlingstilbudet til pasienter med ulike lidelser som revmatisme, kreft, diabetes, muskel og skjelett sykdommer, sjeldne og nevrologiske tilstander, utmattelse, smerter, hjerte og lungesykdommer, kompliserte sorgreaksjoner og også i arbeidet med personale, pårørende og etterlatte.
 • bidra til å utvikle veiledere og retningslinjer med et kombinert somatisk og psykisk helseperspektiv.

Behandle hele mennesket

Ved alliansens oppstart i 2015 skrev tidligere president i Psykologforeningen, Tor Levin Hofgaard, om psykiske utfordringer som følge av fysiske sykdommer:

– Hvordan vi takler mental støy, vil kunne være avgjørende for hvordan sykdommen utvikler seg; hvor fort, og om vi i det hele tatt blir friske. Til nå har helsevesenet unnlatt å ta disse utfordringen alvorlig nok.

– Usikkerheten knyttet til en kreftdiagnose, smertene til en med revmatisme, kravene om livsstilsendringer når du har fått diabetes stiller oss overfor betydelige utfordringer, både psykologiske og sosiale.

Alliansens medlemmer

 • Barnekreftforeningen
 • Blodkreftforeningen
 • Diabetesforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Foreningen for hjertesyke barn
 • Foreningen Vi som har et barn for lite
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hospiceforum Norge
 • Landsforeningen uventet barnedød
 • LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
 • Melanomforeningen
 • Norsk Pskyologforening
 • Norsk reumatikerforbund
 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
 • Voksne med medfødt hjertefeil