Hopp til hovedinnhold

Helse gjennom arbeid

«Arbeid og kjærlighet, kjærlighet og arbeid. Det er alt.» 

Landsmøtet i Psykologforeningen vedtok i 2022 hovedsatsingen «Helse gjennom arbeid». Hovedsatsningsområdet er en arena der foreningen innenfor hver landsmøteperiode løfter frem et samfunnsrelevant tema hvor psykologers innsats kan bidra til å gi positive ringvirkninger for samfunnet.  

Årsak til flest sykemeldinger

Norge topper OECDs statistikk over andelen av befolkningen som mottar uføretrygd og sykepenger, og NAV rapporterer om at hele 1 av 3 uføretrygdede har en psykisk lidelse eller atferdsforstyrrelse. 

22 prosent av alt sykefravær skyldes psykiske lidelser, og det er spesielt bekymringsfullt at økningen i andelen helserelaterte ytelser har vært særlig stor blant unge under 30 år (om lag 50 prosent siden år 2000).

Rundt femten prosent av alle yrkesaktive i Norge oppgir psykiske plager i løpet av siste måned, og om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen2.  

Psykologer bidrar hver dag med å styrke menneskers mentale helse med sine kunnskaper, metoder og verktøy. Arbeidsplassen er for mange en viktig kilde til opplevelse av anerkjennelse, fellesskap, personlig identitet og god helse3, og psykologer vet hvor viktig arbeidsdeltagelsen kan være for god psykisk helse. Samtidig er det også slik at mange opplever forhold som påvirker helsen negativt på jobben.  

Gjennom satsingen «Helse gjennom arbeid» vil Psykologforeningen i denne landsmøteperioden løfte frem hvordan psykologer og psykologisk kunnskap bidrar til å skape helsefremmende arbeidsplasser og forebygger frafall fra arbeidslivet. Mange psykologer i Norge har dette som sitt hovedfokus gjennom for eksempel arbeid i NAV, bedriftshelsetjenester, som konsulenter i organisasjoner eller gjennom forskning.

To målsetninger

Psykologer som ikke har arbeid som hovedfokus eller mål for sine tjenester, bidrar også til å redusere frafall fra arbeidslivet gjennom veiledning, behandling og undervisning på ulike arenaer.   

Gjennom formidling av informasjon og kunnskap, møter med myndigheter og beslutningstagere, kurs og konferanser, undersøkelser og samarbeid med andre aktører, vil Psykologforeningen jobbe mot to målsetninger denne landsmøteperioden: 

Målsetning 1:

Psykologer i Norge har økte forutsetninger for å bidra til mindre frafall i arbeidslivet 

Målsetning 2:

Psykologforeningen tar initiativ til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og belastningsskader blant helsepersonell  

«Arbeid og kjærlighet, kjærlighet og arbeid. Det er alt.» Dette svarte Sigmund Freud da han ble spurt om hva han mente var hensikten med livet.

Undersøkelser har vist at mennesker med psykiske lidelser har mestring av jobb som ett av sine høyeste mål4, og arbeidspsykologisk forskning har de siste tiårene dokumentert at arbeidsdeltakelse er av sentral betydning for individets psykiske helse.

I denne landsmøteperioden gjør vi fokuserte innsatser for at psykologer på alle arenaer bedre kan hjelpe mennesker med psykiske lidelser med å få tilgang til helsefremmende effekter av arbeidsdeltagelse.  

Les våre saker om temaet helse gjennom arbeid

Kontaktperson

Portrettbilde av Lars Jørgen Berglund

Lars Jørgen Berglund

Spesialrådgiver og nestleder i fagpolitisk avdeling