Hopp til hovedinnhold

Sykmelding

illustrasjon_vase

Myndighetene har foreløpig vendt tommelen ned for å gi pasienter anledning til å bli sykmeldt av psykolog.

I 2013 fikk myndighetene en rapport basert på en to år lang pilotstudie - det såkalte sykmeldingsforsøket - som ble gjennomført i to fylker. Studien ga ikke gode svar på om tallet på sykmeldinger sank eller om det hadde skjedd endringer i omfanget av graderte sykmeldinger. Én ting ble likevel gjort helt tydelig: Pasientene var fornøyd med ordningen. Også de som ikke var blitt sykmeldt. 

Forsøket med sykmeldingsrett for psykologer gikk over tre år, fra 1. januar 2009 til 31. desember 2011 og omfattet psykologer med arbeidssted i Akershus eller Telemark. Norsk psykologforening samarbeidet tett med NAV som hadde ansvar for prosjektet. 

Sykmeldingsprosjektet omfattet både psykologer i offentlig helsetjeneste og privatpraktiserende. Overordnede mål var å få svar på om psykologers adgang til å sykemelde fører til redusert sykefravær, kortere behandlingstid, tettere oppfølging av sykmeldte og bedre pasientbehandling.


247 psykologer deltok i forsøksordningen som ga psykologen rett til å sykmelde pasienter de hadde behandlingsansvar for i 26 uker.

En delrapport pr. oktober 2010 viste at det var sykmeldt i 68 tilfeller. De fleste var sykmeldt én gang, og få fikk langvarige sykmeldinger.


  • Psykologforeningen mener sykmeldingsrett for psykologer tilfredsstiller viktige pasientrettigheter. Arbeidsnærvær står sentralt i psykologisk behandling. Det skaper både unødvendig brudd i behandlingen og stor avstand mellom behandling og virkemidler når pasienter som går til behandling hos psykolog må få sin sykmelding administrert av fastlegen.
  • Ved å gi psykologene sykmeldingsrett, vil psykologene få større nærhet og eierskap til både sykmeldings- og friskmeldingsprosessen. Kritiske røster i forkant av prøveprosjektet mente antallet sykmeldinger ville skyte i være hvis psykologene skulle få sykmelde. Det har ikke skjedd, og kan tyde på at sykmeldingsretten har vært fornuftig og ansvarsfullt forvaltet.
  • Sykmeldingsrett for psykologer innebærer langt mindre byråkrati og administrasjon: At pasienten må gå om fastlegen for å få sykmelding, er både unødig tids- og ressursbruk og gir dårligere kontinuitet i behandling. Det vil også skape mindre dobbeltarbeid og fornuftigere ressursbruk for fastlegen. Hos de pasientene der sykmelding er aktuelt, er det viktig for pasienten og psykologen at psykologen har muligheten til å sykmelde.